Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Kráľovské Te Deum

1 Pre zbormajstra. Jahveho sluha Dávid sa na Jahveho obrátil slovami tejto piesne, keď ho Jahve vyslobodil z moci Šaula a všetkých nepriateľov. Povedal:
2 Vrúcne ťa milujem, Jahve, moja sila, (môj záchranca, ty si ma zachránil pred násilím), 3 ty, Jahve, si moja skala, moja nedobytná pevnosť, môj záchranca, môj Boh. Ty si bralo, na ktorom nájdem útočište, môj štít, moja ochrana, môj pevný hrad. 4 Vzývam ťa, Jahve, hodný všetkej chvály, a ty ma zachrániš pred mojimi nepriateľmi. 5 Keď ma obkľúčili vlny smrti, keď mnou zmietali búrlivé prívaly, 6 keď ma Ríša smrti omotala svojimi putami, keď ma zvierali osídla smrti, 7 vtedy som v úzkosti volal k Jahvemu, kričal som o pomoc. Boh počul môj hlas zo svojho chrámu, moje výkriky prenikli k jeho sluchu. 8 Zem sa pohla a zatriasla, vrchy sa pohýbali v základoch, zachveli sa, lebo Všemohúci sa nahneval. 9 Zahorel prenáramným hnevom, plamene jeho rozhorčenia spaľovali všetko, žeravé uhlie iskrilo na všetky strany. 10 Naklonil oblohu a zostúpil s tmavými mrakmi pod svojimi nohami, 11 niesol sa na cherubovi, preletel vzduchom, zniesol sa dolu na krídlach vetra. 12 Temnotou sa zastrel ako závojom, zahalil sa hustými vodnými mrakmi. 13 Pred jeho bleskom trhali sa mračná, zrážal sa ľadovec a blčali ohnivé plamene. 14 Jahve zahrmel z neba, zadunel hlas Najvyššieho, zrážal sa ľadovec a blčali ohnivé plamene. 15 Vystrelil šípy a rozprášil nepriateľov, vrhol na nich blesky a porazil ich. 16 Morské dná sa vynorili, odkryli sa základy zeme, keď si pohrozil svojim nepriateľom, Jahve, keď si ich zahriakol rozhnevaným hlasom. 17 Boh vystrel ruku z výsosti a zachytil ma, vytiahol ma z hlbokých vôd. 18 Oslobodil ma od mocných nepriateľov, od tých, čo ma nenávideli a boli silnejší odo mňa. 19 Keď ma stihlo nešťastie, oborili sa na mňa, ale Jahve mi bol oporou, 20 vyviedol ma na slobodu, zachránil ma, lebo ma miluje. 21 Jahve ma odmeňuje, lebo som mu verný, odpláca mi, lebo som nevinný, 22 zachovávam Jahveho zákony a od Boha som sa bezbožne neodvrátil. 23 Jeho príkazy mám stále na mysli, jeho nariadenia som nezavrhol. 24 Som bezúhonný voči nemu a chránim sa hriechu. 25 Jahve ma odmeňuje, lebo som mu verný, lebo vidí, že som nevinný. 26 Voči vernému si priateľský, voči bezúhonnému si láskavý, 27 voči čistému si nežný, ale neúprosný voči zvrhlému. 28 Ty dvíhaš pokorných a pokoruješ pyšných. 29 Jahve, ty mi dávaš svetlo a zaháňaš odo mňa tmu. 30 Ty mi dávaš silu prelomiť nepriateľské šíky a preniknúť cez opevnené hradby. 31 Aké dokonalé sú Božie cesty, aké pravdivé sú Jahveho slová! On je štítom pre tých, čo hľadajú u neho ochranu. 32 Či je aj iný Boh okrem Jahveho a či v niekom inom možno nájsť ochranu? 33 Boh ma vyzbrojuje silou a udržuje na správnej ceste. 34 Dáva mi bystré nohy ako jeleňovi, aby som sa zachránil na bezpečnej výšine. 35 Cvičí moje ruky do boja, a ramenom napnem aj najťažší luk. 36 Dal si mi svoj ochranný štít, podopieraš ma svojou pravicou a tvoja dobrota mi dodáva veľkosti. 37 Uvoľnil si cestu predo mnou, aby som sa nepotkýnal. 38 Stíhal som svojich nepriateľov. Dohonil som ich a nevrátil som sa, kým som ich neporazil. 39 Zrazil som ich a nemohli povstať, popadali mi pod nohy. 40 Ty mi dávaš silu do boja a víťazstvo nad mojimi protivníkmi. 41 Mojich nepriateľov zaháňaš na útek, porážaš tých, čo ma nenávidia. 42 Kričia o pomoc, ale nik ich nezachráni, volajú na Jahveho, ale im neodpovedá. 43 Drvím ich ako prach, čo vietor odnáša, šliapem ich ako blato na ceste. 44 Chrániš ma pred vzbúrencami, staviaš ma na čelo národov, ľud, ktorý som neznal, sa mi podrobil 45 a poslúcha ma na slovo. Cudzinci sa mi zaliečajú, 46 strácajú predo mnou odvahu a bojazlivo vychádzajú zo svojich skrýš. 47 Nech žije Jahve! Sláva buď môjmu ochrancovi! Chváľme všetci Boha, nášho Spasiteľa! 48 Bože, ty si mi doprial víťazstvo, národy podrobuješ mojej moci 49 a zachraňuješ ma pred zúrivými nepriateľmi. Ty mi dávaš prevahu nad mojimi protivníkmi a pred násilníkmi ma chrániš. 50 Preto ťa, Jahve, budem chváliť medzi národmi a vyspevovať ti oslavné piesne. 51 Doprial si slávne víťazstvá svojmu kráľovi, prejavuješ stálu lásku svojmu pomazanému: Dávidovi a jeho potomstvu na večné časy.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk