Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

135. kapitola

Hymnus chvály

1 Aleluja! Chváľte Jahveho meno! Chváľte ho, Jahveho služobníci,
2 ktorí konáte službu v Jahveho dome, v nádvoriach chrámu nášho Boha! 3 Chváľte Jahveho, lebo Jahve je dobrý, ospevujte jeho meno, lebo je láskavý. 4 Jahve si vyvolil našich praotcov a izraelský ľud prijal za svoj vlastný. 5 Viem, že Jahve je veľký, náš Pán je nad všetkých mocnárov. 6 Jahve koná, čokoľvek chce, na nebi a na zemi, v mori a jeho hlbinách. 7 Privádza mračná od končín zeme, vyvoláva blesky a dážď, vypúšťa vietor z jeho skrýše. 8 V Egypte pobil všetkých prvorodených, od ľudí po zvieratá. 9 Zoslal znamenia a zázraky uprostred teba, Egypt, na faraóna a na jeho poddaných. 10 Zničil mnohé národy a pobil mocných kráľov, 11 Sichona, kráľa amorejského, Oga, kráľa Bašanu a všetkých kanaánskych kráľov; 12 ich krajiny dal svojmu ľudu, dal ich do dedičstva vyvolenému národu. 13 Jahve, ty trváš naveky, Jahve, spomienka na teba prechádza z pokolenia na pokolenie. 14 Jahve spravuje svoj ľud a je milosrdný k svojim verným. 15 Pohanské modly sú striebro a zlato, výtvory ľudských rúk. 16 Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, ale nevidia, 17 majú uši, ale nepočujú, a niet dychu v ich ústach. 18 Podobní im budú všetci, čo ich vyrábajú a čo sa na ne spoliehajú. 19 Boží ľud, ty zvelebuj Jahveho! Boží kňazi, zvelebujte Jahveho! 20 Boží sluhovia, zvelebujte Jahveho! Všetci bohabojní, zvelebujte Jahveho! 21 Zo Sionu nech je zvelebený Jahve, ktorý býva vo svätom meste!