Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

132. kapitola

Na výročie prenesenia archy

1 Žalm vystupovania. Jahve, pamätaj na Dávida, na jeho veľkú starostlivosť,
2 na prísahu, ktorú zložil Jahvemu, na sľub, ktorým sa zaviazal Mocnému: 3 "Nevojdem do svojho domu, neuložím sa na svoje lôžko, 4 nedoprajem spánku svojim očiam, nedám zdriemnuť svojim viečkam, 5 kým nenájdem miesto pre Jahveho, príbytok pre Mocného." 6 Počuli sme o arche v Efrate, našli sme ju na jaarských nivách. 7 Vojdime na miesto, kde prebýva Jahve, pokloňme sa pred jeho trónom! 8 Jahve, zaujmi miesto svojho odpočinku, ty aj archa tvojej moci! 9 Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a tvoji verní nech plesajú. 10 Z lásky k svojmu sluhovi Dávidovi neodvrhni svojho pomazaného! 11 Ty si slávnostne prisľúbil Dávidovi a istotne dodržíš, čo si sľúbil: "Tvojho potomka dosadím na tvoj trón. 12 Ak tvoji synovia zachovajú tvoju zmluvu a prikázania, ktoré si ich naučil, aj ich synovia navždy zostanú na tvojom tróne." 13 Lebo Jahve si vyvolil Sion, vyhliadol si ho za svoje sídlo: 14 "Toto je moje sídlo na večné veky, tu budem bývať, lebo som si ho vyvolil. 15 Hojne mu požehnám zásoby, nasýtim chlebom jeho biednych. 16 Jeho kňazov odejem do rúcha spásy a jeho verní budú od radosti jasať. 17 Dávidovho potomka tu urobím mocným kráľom, zachovám potomstvo svojmu vyvolenému. 18 Jeho nepriateľov pokryjem hanbou, a na jeho hlave zažiari kráľovská koruna."