Predchádzajúca kapitola

115. kapitola

Jediný pravý Boh

1 Nie nám, Jahve, nie nám, ale sebe pripíš slávu za tvoju lásku a vernú pomoc.
2 Prečo by sa mali pohania vypytovať: "Kdeže je ich Boh?" 3 Náš Boh je na nebesiach a koná všetko, čo chce. 4 Ich modly sú striebro a zlato, výtvory ľudských rúk. 5 Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, ale nevidia, 6 majú uši, ale nepočujú, majú nos, ale nevoňajú, 7 majú ruky, ale nehmatajú, majú nohy, ale nechodia a ich hrdlá nevydávajú hlas. 8 Podobní im budú všetci, čo ich vyrábajú a čo sa na ne spoliehajú. 9 Boží ľud, ty sa spoliehaj na Jahveho, on je tvoj pomocník a ochranca! 10 Na Jahveho sa spoliehajte, Boží kňazi, on je váš pomocník a ochranca. 11 Na Jahveho sa spoliehajte, všetci bohabojní, on je váš pomocník a ochranca. 12 Jahve na nás pamätá a nás žehná: žehná svoj vyvolený ľud, žehná svojich kňazov, 13 žehná všetkých bohabojných, malých i veľkých. 14 Nech vás Jahve rozmnoží, vás i vašich synov! 15 Nech vás žehná Jahve, ktorý utvoril nebo i zem! 16 Nebesia patria Jahvemu, ale zem zveril ľuďom. 17 Mŕtvi ťa nemôžu chváliť, Jahve, ani tí, čo zostupujú do večného ticha, 18 ale my, žijúci, velebíme Jahveho teraz a naveky.