Predchádzajúca kapitola

111. kapitola

Chvála Božích diel

1 Aleluja! Alef Celým srdcom oslavujem Jahveho, Bet v kruhu bohabojných, v zhromaždení ľudu.
2 Gimel Veľké sú Jahveho diela; Dalet hodné skúmania pre všetkých, čo ich majú radi. 3 He Jeho diela sú velebné a nádherné, Vav večná je jeho spravodlivosť. 4 Zain Ustanovil, aby sa pripomínali jeho podivuhodné činy, Chet lebo Jahve je láskavý a milosrdný. 5 Tet Bohabojným dáva pokrm, Jod večne pamätá na svoju zmluvu. 6 Kaf Pred svojím ľudom ukázal moc svojich skutkov, Lamed keď mu dal krajiny cudzích národov. 7 Mem Je verný a spravodlivý vo všetkom, čo koná, Nun všetky jeho zákony majú pevný základ, 8 Samek sú nemeniteľné, trvajú naveky, Ain spočívajú na pravde a spravodlivosti. 9 Pe Vykúpil svoj ľud Cade a uzavrel s ním večnú zmluvu. Kof Jeho meno je sväté a vzbudzuje úžas. 10 Reš Počiatok múdrosti je bázeň pred Jahvem, Šin múdro si počínajú všetci, ktorí podľa nej žijú. Tav Božia sláva trvá naveky.