Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

107. kapitola

Boh zachraňuje človeka z každého nebezpečenstva

1 Ďakujte Jahvemu, lebo je dobrý, lebo jeho láska trvá naveky.
2 Nech tak hovoria tí, ktorých Jahve vyslobodil, ktorých vyslobodil z moci nepriateľov 3 a priviedol späť z cudzích zemí, z východu a západu, zo severu i juhu. 4 Niektorí blúdili pustými krajinami, nenašli cestu k mestu, kde by sa usadili, 5 boli vyhladnutí, smädní a celkom vysilení. 6 Vo svojej úzkosti kričali k Jahvemu a on ich vyslobodil z útrap. 7 Viedol ich rovnou cestou, až došli do mesta, kde sa mohli usadiť. 8 Nech ďakujú Jahvemu za milosrdnú lásku a za podivné skutky, ktoré učinil kvôli ľuďom, 9 lebo smädných napojil a hladných nasýtil svojimi darmi. 10 Niektorí žili v tme, v tieni smrti, väzni trpiaci v okovách, 11 lebo sa vzopreli proti Božiemu príkazu a pohŕdali zámermi Najvyššieho. 12 Ťažkými prácami boli ubití na duchu, že padali a pomocníka nemali. 13 Vo svojej úzkosti kričali k Jahvemu a on ich vyslobodil z útrap. 14 Vyviedol ich z tmy, z tieňa smrti, a dolámal ich okovy. 15 Nech ďakujú Bohu za milosrdnú lásku a za podivné skutky, ktoré učinil kvôli ľuďom, 16 lebo rozdrúzgal bronzové brány a zlomil železné závory. 17 Niektorí boli hlúpi, lebo sa dali na hriešny život, a za svoje hriechy utrpeli trest, 18 jedlo sa im spriečilo a priblížili sa až k bránam smrti. 19 Vo svojej úzkosti kričali k Jahvemu, a on ich vyslobodil z útrap. 20 Vyslal svoje slovo a uzdravil ich, zachránil ich pred smrťou. 21 Nech ďakujú Jahvemu za milosrdnú lásku a za podivné skutky, ktoré učinil kvôli ľuďom. 22 Nech mu prinesú obety vďaky a nech ospevujú jeho skutky radostnými piesňami. 23 Iní sa vydali loďami na more, na šírych moriach robili obchody. 24 Títo videli Jahveho diela, jeho zázraky na morských hlbinách. 25 Na jeho slovo sa rozpútal búrlivý víchor a vlny zdvihol do výšky. 26 Stúpali k nebu, prepadávali sa do hlbín a duša im zmierala hrôzou; 27 zmietalo nimi, tackali sa ako opití a márna bola ich plavecká zručnosť. 28 Vo svojej úzkosti kričali k Jahvemu a on ich vyslobodil z útrap. 29 Utíšil búrku a zamĺklo vlnobitie. 30 Zaradovali sa veľkej tíšine a on ich doviedol do túženého prístavu. 31 Nech ďakujú Jahvemu za milosrdnú lásku a za podivné skutky, ktoré učinil kvôli ľuďom. 32 Nech ho velebia na zhromaždení ľudu a oslavujú ho v zbore starších. 33 Rieky premenil na púšť, vodné pramene na vyprahnutú pôdu 34 a úrodnú zem na soľnú step pre zlobu jej obyvateľov. 35 Púšť premenil zasa na kraj plný jazier a vyschnutú pôdu na vodné pramene; 36 usadil tam hladujúci ľud a oni si vybudovali mesto na bývanie, 37 obsiali polia, vysadili vinice a zobrali bohatú úrodu. 38 Požehnal ich tak, že sa veľmi rozmnožili a nedovolil, aby sa ich stáda zmenšili. 39 Keď ich zasa bolo málo a boli pokorení, žili v krutej porobe a utrpení, 40 potupou zahrnul tyranov a nechal ich blúdiť neschodnou púšťou, 41 ale úbohého dvíha z jeho biedy a rodiny zveľaďuje ako čriedy oviec. 42 Statoční to vidia a tešia sa, ale zlosynovia zatvoria si ústa. 43 Kto je múdry, nech sa nad tým zamyslí a pochopí veľkú lásku Jahveho.