Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

106. kapitola

Vyznanie národa

1 Aleluja. Vzdávajte vďaky Jahvemu, lebo je dobrý, lebo jeho láska trvá naveky.
2 Kto môže vyrozprávať všetky Jahveho skutky, kto môže rozhlásiť všetku jeho chválu? 3 Šťastní sú tí, čo zachovávajú zákon a vždy si počínajú správne. 4 Jahve, pamätaj na mňa z lásky k svojmu ľudu, navštív ma svojou spásnou pomocou, 5 aby som aj ja zakúsil šťastie tvojich vyvolených, mal účasť na radostiach tvojho ľudu, hrdý na tvoje dedičstvo. 6 Zhrešili sme ako naši otcovia, konali sme nesprávne, žili sme bezbožne. 7 Naši otcovia v Egypte nepochopili tvoje zázraky, zabudli na tvoju zhovievavú lásku a vzbúrili sa pri mori, pri Trstinovom mori. 8 Ale on ich zachránil, ako bol prisľúbil, a tak im ukázal svoju veľkú moc. 9 Pohrozil Trstinovému moru a vyschlo, previedol svoj ľud hlbinami ako po stepi, 10 zachránil ich z rúk nepriateľa, vyslobodil ich z moci protivníka. 11 Vody zaliali ich prenasledovateľov a nikto z nich neostal nažive. 12 Konečne uverili jeho sľubom a spievali mu chválospevy. 13 No čoskoro zabudli, čo pre nich urobil, a nečakali s dôverou na jeho rady. 14 Ich žiadostivosť na púšti bola nenásytná, na pustatine pokúšali Božiu trpezlivosť. 15 Dal im, čo žiadali, ale zoslal na nich hroznú chorobu. 16 V tábore žiarlili na Mojžiša a na Árona, ktorý bol zasvätený Jahvemu. 17 Otvorila sa zem, pohltila buriča Datana a pochovala Abirama a jeho zberbu, 18 oheň vzplanul proti ich tlupe, plamene strávili odpadlíkov. 19 Na Chorebe si urobili zlaté teľa a klaňali sa uliatej soche, 20 zamenili slávneho Boha za modlu býka, čo žerie trávu. 21 Zabudli na Boha, ktorý ich zachránil a vykonal pre nich veľké divy v Egypte, 22 zázraky v Chamovej krajine, úžasné činy pri Trstinovom mori. 23 Už sa rozhodoval, že ich zničí, ale Mojžiš, jeho vyvolený, hodil sa pred neho, aby odvrátil jeho hnev, a Boh ich nezničil. 24 Pohŕdali utešenou zemou, lebo neverili jeho slovám. 25 Vo svojich stanoch šomrali, nechceli počúvať Jahveho hlas. 26 Vtedy zdvihol ruku na prísahu, že ich nechá pomrieť na púšti, 27 že ich potomkov rozptýli medzi národy a rozhádže ich po celom svete. 28 Klaňali sa Baalovi z Peoru a jedli mäso obetované mŕtvym bôžikom. 29 Svojimi výčinmi vyvolali Boží hnev a vypukol medzi nimi mor. 30 Ale povstal Pinchas a zakročil a mor prestal. 31 Toto sa mu pripočítalo ako zásluha z pokolenia na pokolenie, až naveky. 32 Rozhorčili Boha pri Vodách sváru a Mojžiš tam bol ich vinou potrestaný, 33 lebo natoľko roztrpčili jeho ducha, že vyriekol nerozvážne slová. 34 Nevyhubili národy, ako im Jahve rozkázal, 35 ale sa pomiešali s pohanmi a osvojili si pohanské zvyky. 36 Klaňali sa ich modlám, ktoré sa im stali záhubou. 37 Obetovali svojich synov a svoje dcéry pohanským bohom, 38 prelievali nevinnú krv, krv vlastných synov a dcér, ktorú obetovali kanaánskym modlám, a krajinu zohavili krvou. 39 Poškvrnili sa svojimi skutkami, svojimi činmi zostali Bohu neverníc. 40 Preto sa Jahve rozhneval na svoj ľud a jeho vlastný národ sa mu zošklivil; 41 vydal ich do rúk pohanom, vládli nad nimi ich protivníci, 42 nepriatelia ich utláčali a oni museli otročiť pod ich rukou. 43 Boh ich mnoho ráz vyslobodil, no oni sa stále búrili proti nemu a ešte hlbšie klesali do hriechov. 44 A predsa, keď ich počul vzdychať a bedákať, so súcitom zhliadol na ich trápenie, 45 rozpamätal sa na svoju zmluvu a v nesmiernej láske sa zľutoval nad nimi; 46 vzbudil voči nim súcit u tých, čo ich držali v otroctve. 47 Vysloboď nás, Jahve, náš Bože, a vyveď nás z pohanských národov, aby sme mohli ďakovať tvojmu svätému menu a boli hrdí na to, že ťa môžeme oslavovať. 48 Nech je oslávený Jahve, Boh vyvoleného národa, na večné veky: Všetok ľud nech zvolá: "Amen – tak je!" Aleluja.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk