Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

106. kapitola

Vyznanie národa

1 Aleluja. Vzdávajte vďaky Jahvemu, lebo je dobrý, lebo jeho láska trvá naveky.
2 Kto môže vyrozprávať všetky Jahveho skutky, kto môže rozhlásiť všetku jeho chválu? 3 Šťastní sú tí, čo zachovávajú zákon a vždy si počínajú správne. 4 Jahve, pamätaj na mňa z lásky k svojmu ľudu, navštív ma svojou spásnou pomocou, 5 aby som aj ja zakúsil šťastie tvojich vyvolených, mal účasť na radostiach tvojho ľudu, hrdý na tvoje dedičstvo. 6 Zhrešili sme ako naši otcovia, konali sme nesprávne, žili sme bezbožne. 7 Naši otcovia v Egypte nepochopili tvoje zázraky, zabudli na tvoju zhovievavú lásku a vzbúrili sa pri mori, pri Trstinovom mori. 8 Ale on ich zachránil, ako bol prisľúbil, a tak im ukázal svoju veľkú moc. 9 Pohrozil Trstinovému moru a vyschlo, previedol svoj ľud hlbinami ako po stepi, 10 zachránil ich z rúk nepriateľa, vyslobodil ich z moci protivníka. 11 Vody zaliali ich prenasledovateľov a nikto z nich neostal nažive. 12 Konečne uverili jeho sľubom a spievali mu chválospevy. 13 No čoskoro zabudli, čo pre nich urobil, a nečakali s dôverou na jeho rady. 14 Ich žiadostivosť na púšti bola nenásytná, na pustatine pokúšali Božiu trpezlivosť. 15 Dal im, čo žiadali, ale zoslal na nich hroznú chorobu. 16 V tábore žiarlili na Mojžiša a na Árona, ktorý bol zasvätený Jahvemu. 17 Otvorila sa zem, pohltila buriča Datana a pochovala Abirama a jeho zberbu, 18 oheň vzplanul proti ich tlupe, plamene strávili odpadlíkov. 19 Na Chorebe si urobili zlaté teľa a klaňali sa uliatej soche, 20 zamenili slávneho Boha za modlu býka, čo žerie trávu. 21 Zabudli na Boha, ktorý ich zachránil a vykonal pre nich veľké divy v Egypte, 22 zázraky v Chamovej krajine, úžasné činy pri Trstinovom mori. 23 Už sa rozhodoval, že ich zničí, ale Mojžiš, jeho vyvolený, hodil sa pred neho, aby odvrátil jeho hnev, a Boh ich nezničil. 24 Pohŕdali utešenou zemou, lebo neverili jeho slovám. 25 Vo svojich stanoch šomrali, nechceli počúvať Jahveho hlas. 26 Vtedy zdvihol ruku na prísahu, že ich nechá pomrieť na púšti, 27 že ich potomkov rozptýli medzi národy a rozhádže ich po celom svete. 28 Klaňali sa Baalovi z Peoru a jedli mäso obetované mŕtvym bôžikom. 29 Svojimi výčinmi vyvolali Boží hnev a vypukol medzi nimi mor. 30 Ale povstal Pinchas a zakročil a mor prestal. 31 Toto sa mu pripočítalo ako zásluha z pokolenia na pokolenie, až naveky. 32 Rozhorčili Boha pri Vodách sváru a Mojžiš tam bol ich vinou potrestaný, 33 lebo natoľko roztrpčili jeho ducha, že vyriekol nerozvážne slová. 34 Nevyhubili národy, ako im Jahve rozkázal, 35 ale sa pomiešali s pohanmi a osvojili si pohanské zvyky. 36 Klaňali sa ich modlám, ktoré sa im stali záhubou. 37 Obetovali svojich synov a svoje dcéry pohanským bohom, 38 prelievali nevinnú krv, krv vlastných synov a dcér, ktorú obetovali kanaánskym modlám, a krajinu zohavili krvou. 39 Poškvrnili sa svojimi skutkami, svojimi činmi zostali Bohu neverníc. 40 Preto sa Jahve rozhneval na svoj ľud a jeho vlastný národ sa mu zošklivil; 41 vydal ich do rúk pohanom, vládli nad nimi ich protivníci, 42 nepriatelia ich utláčali a oni museli otročiť pod ich rukou. 43 Boh ich mnoho ráz vyslobodil, no oni sa stále búrili proti nemu a ešte hlbšie klesali do hriechov. 44 A predsa, keď ich počul vzdychať a bedákať, so súcitom zhliadol na ich trápenie, 45 rozpamätal sa na svoju zmluvu a v nesmiernej láske sa zľutoval nad nimi; 46 vzbudil voči nim súcit u tých, čo ich držali v otroctve. 47 Vysloboď nás, Jahve, náš Bože, a vyveď nás z pohanských národov, aby sme mohli ďakovať tvojmu svätému menu a boli hrdí na to, že ťa môžeme oslavovať. 48 Nech je oslávený Jahve, Boh vyvoleného národa, na večné veky: Všetok ľud nech zvolá: "Amen – tak je!" Aleluja.