Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

105. kapitola

Úžasné dejiny Izraela

1 Vzdávajte chválu Jahvemu a vzývajte jeho meno, ohlasujte jeho skutky medzi národmi,
2 spievajte mu radostné piesne, vyrozprávajte všetky jeho podivuhodné skutky. 3 Buďte hrdí na jeho sväté meno, nech sa radujú srdcia všetkých, čo hľadajú Jahveho! 4 Hľadajte Jahveho a jeho moc, vyhľadávajte jeho prítomnosť. 5 Majte na mysli, aké podivuhodné činy vykonal, jeho zázraky a rozhodnutia jeho úst: 6 synovia vyvoleného národa a potomkovia svätých patriarchov! 7 On je Jahve, náš Boh, jeho zákony platia na celom svete. 8 Večne pamätá na svoju zmluvu, na slovo, ktoré dal tisícim pokoleniam, 9 na zmluvu, čo uzavrel s Abrahámom, na prísahu, ktorou sa zaviazal Izákovi. 10 Jakubovi to ustanovil ako zákon, ako večnú zmluvu s vyvoleným národom, 11 keď povedal: "Tebe dám kanaánsku zem ako váš dedičný podiel." 12 Keď ich bolo neveľa, iba hŕstka, a boli cudzincami v krajine, 13 keď putovali z kraja do kraja, z jednej ríše do druhej, 14 on nikomu nedovolil, aby ich utláčal, a pre nich trestal kráľov: 15 "Netýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom!" 16 Dopustil hlad na ich krajinu, odňal im každodenný chlieb, 17 ale pred nimi poslal jedného muža, Jozefa, ktorého predali do otroctva, 18 kde mu nohy vsadili do okov a šiju mu zovreli do želiez, 19 kým sa nesplnila jeho predpoveď, ktorú potvrdilo Jahveho slovo. 20 Vtedy ho kráľ kázal prepustiť, vládca národov dal mu slobodu, 21 ustanovil ho za pána svojho domu a za správcu všetkých svojich majetkov, 22 aby mal plnú moc nad jeho kniežatami a jeho radcov učil múdrosti. 23 Vtedy Izrael prišiel do Egypta, Boží ľud sa usadil v zemi Chamovej. 24 On veľmi rozmnožil svoj ľud a urobil ho silnejším od jeho nepriateľov. 25 Zmenil ich zmýšľanie že znenávideli jeho ľud a ľstivo zaobchádzali s jeho sluhami. 26 Poslal svojho sluhu Mojžiša a Árona, ktorého si vyvolil. 27 Skrze nich konal svoje sľubné znamenia a zázraky v Chamovej krajine. 28 Zoslal temnoty a nastala tma, ale Egypťania sa priečili jeho rozkazom. 29 Ich vody premenil na krv a pozabíjal všetky ryby. 30 Ich zem sa hemžila žabami, ktoré vnikali až do kráľovských siení. 31 Na jeho slovo prileteli roje múch a komárov a zaplavili celý kraj. 32 Miesto dažďa poslal im krupobitie za blýskania ohnivých plameňov. 33 Zbil ich vinice a figovníky, dolámal im stromy po celej zemi. 34 Na jeho rozkaz prileteli kobylky, koníky bez počtu, 35 požrali všetku zeleň v krajine, požrali všetku úrodu. 36 Usmrtil všetkých prvorodených v Egypte, výkvet mužského potomstva. 37 Napokon vyviedol svoj ľud so zlatom a striebrom a v ich rodinách nebolo chorých. 38 Egypt sa zaradoval, že už odišli, lebo mali z nich veľký strach. 39 Rozprestrel oblak, aby ich chránil, a oheň, aby im svietil za noci. 40 Na ich žiadosť zoslal im prepelice, sýtil ich chlebom z neba. 41 Otvoril skalu, vytryskli vody a valili sa púšťou ako rieka, 42 lebo sa rozpamätal na svätý sľub, ktorý dal svojmu sluhovi Abrahámovi. 43 Vyviedol svoj ľud s jasaním, svojich vyvolených s radostným spevom. 44 Odovzdal im krajiny pohanov, zdedili, čo nahonobili národy, 45 aby zachovávali jeho predpisy a poslúchali jeho zákony. Aleluja – Chváľte Jahveho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk