Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

105. kapitola

Úžasné dejiny Izraela

1 Vzdávajte chválu Jahvemu a vzývajte jeho meno, ohlasujte jeho skutky medzi národmi,
2 spievajte mu radostné piesne, vyrozprávajte všetky jeho podivuhodné skutky. 3 Buďte hrdí na jeho sväté meno, nech sa radujú srdcia všetkých, čo hľadajú Jahveho! 4 Hľadajte Jahveho a jeho moc, vyhľadávajte jeho prítomnosť. 5 Majte na mysli, aké podivuhodné činy vykonal, jeho zázraky a rozhodnutia jeho úst: 6 synovia vyvoleného národa a potomkovia svätých patriarchov! 7 On je Jahve, náš Boh, jeho zákony platia na celom svete. 8 Večne pamätá na svoju zmluvu, na slovo, ktoré dal tisícim pokoleniam, 9 na zmluvu, čo uzavrel s Abrahámom, na prísahu, ktorou sa zaviazal Izákovi. 10 Jakubovi to ustanovil ako zákon, ako večnú zmluvu s vyvoleným národom, 11 keď povedal: "Tebe dám kanaánsku zem ako váš dedičný podiel." 12 Keď ich bolo neveľa, iba hŕstka, a boli cudzincami v krajine, 13 keď putovali z kraja do kraja, z jednej ríše do druhej, 14 on nikomu nedovolil, aby ich utláčal, a pre nich trestal kráľov: 15 "Netýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom!" 16 Dopustil hlad na ich krajinu, odňal im každodenný chlieb, 17 ale pred nimi poslal jedného muža, Jozefa, ktorého predali do otroctva, 18 kde mu nohy vsadili do okov a šiju mu zovreli do želiez, 19 kým sa nesplnila jeho predpoveď, ktorú potvrdilo Jahveho slovo. 20 Vtedy ho kráľ kázal prepustiť, vládca národov dal mu slobodu, 21 ustanovil ho za pána svojho domu a za správcu všetkých svojich majetkov, 22 aby mal plnú moc nad jeho kniežatami a jeho radcov učil múdrosti. 23 Vtedy Izrael prišiel do Egypta, Boží ľud sa usadil v zemi Chamovej. 24 On veľmi rozmnožil svoj ľud a urobil ho silnejším od jeho nepriateľov. 25 Zmenil ich zmýšľanie že znenávideli jeho ľud a ľstivo zaobchádzali s jeho sluhami. 26 Poslal svojho sluhu Mojžiša a Árona, ktorého si vyvolil. 27 Skrze nich konal svoje sľubné znamenia a zázraky v Chamovej krajine. 28 Zoslal temnoty a nastala tma, ale Egypťania sa priečili jeho rozkazom. 29 Ich vody premenil na krv a pozabíjal všetky ryby. 30 Ich zem sa hemžila žabami, ktoré vnikali až do kráľovských siení. 31 Na jeho slovo prileteli roje múch a komárov a zaplavili celý kraj. 32 Miesto dažďa poslal im krupobitie za blýskania ohnivých plameňov. 33 Zbil ich vinice a figovníky, dolámal im stromy po celej zemi. 34 Na jeho rozkaz prileteli kobylky, koníky bez počtu, 35 požrali všetku zeleň v krajine, požrali všetku úrodu. 36 Usmrtil všetkých prvorodených v Egypte, výkvet mužského potomstva. 37 Napokon vyviedol svoj ľud so zlatom a striebrom a v ich rodinách nebolo chorých. 38 Egypt sa zaradoval, že už odišli, lebo mali z nich veľký strach. 39 Rozprestrel oblak, aby ich chránil, a oheň, aby im svietil za noci. 40 Na ich žiadosť zoslal im prepelice, sýtil ich chlebom z neba. 41 Otvoril skalu, vytryskli vody a valili sa púšťou ako rieka, 42 lebo sa rozpamätal na svätý sľub, ktorý dal svojmu sluhovi Abrahámovi. 43 Vyviedol svoj ľud s jasaním, svojich vyvolených s radostným spevom. 44 Odovzdal im krajiny pohanov, zdedili, čo nahonobili národy, 45 aby zachovávali jeho predpisy a poslúchali jeho zákony. Aleluja – Chváľte Jahveho.