9. kapitola

Povolanie Šavla

1 Šavol však ešte vždy zúril proti Pánovým učeníkom, dychtiac po ich vyvraždení. Išiel teda k veľkňazovi
2 a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol stúpencov tejto Cesty, mužov i ženy, ak tam nejakých nájde, v putách priviesť do Jeruzalema. 3 Ako šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. 4 Padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril: "Šaul, Šaul, prečo ma prenasleduješ?" 5 On povedal: "Kto si, Pane?" A ten povedal: "Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 6 Ale vstaň, choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť." 7 Muži, čo ho sprevádzali, stáli ako ohromení, lebo hlas počuli, ale nikoho nevideli. 8 Šavol vstal zo zeme, otvoril oči, ale nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli ho do Damasku. 9 Tri dni nevidel ani nejedol, ani nepil. 10 V Damasku bol učeník menom Ananiáš. Pán ho vo videní oslovil: "Ananiáš!" On povedal: "Tu som, Pane." 11 A Pán jemu: "Vstaň a choď do ulice, ktorá sa volá Rovná, a vyhľadaj v Júdovom dome Šavla prímením Tarzského, práve sa modlí." 12 A Šavol uzrel muža menom Ananiáš, ako vchádza a vkladá naň ruky, aby sa mu vrátil zrak. 13 No Ananiáš odpovedal: "Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. 14 Aj tu má od veľkňazov moc poviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno." 15 Ale Pán mu povedal: "Len choď, lebo jeho som si vyvolil za prostriedok, aby zaniesol moje meno pred pohanov, kráľov a pred synov Izraela; 16 a ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno." 17 Ananiáš teda šiel a vošiel do domu, vložil naň ruky a povedal mu: "Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, keď si šiel sem, aby si zasa videl a aby si bol naplnený Svätým Duchom." 18 Hneď mu spadli z očí akoby lupiny a vrátil sa mu zrak. Povstal a dal sa pokrstiť. 19 Potom prijal pokrm a zosilnel.

Šavlovo kázanie v Damasku

Niekoľko dní zostal s učeníkmi v Damasku
20 a hneď v synagógach ohlasoval Ježiša, že On je Boží Syn. 21 Všetci, čo ho počúvali, žasli a vraveli: "Nie je to ten, čo v Jeruzaleme prenasledoval tých, čo vzývali toto meno? A neprišiel sem na to, aby ich v putách odviedol k veľkňazom?" 22 Ale Šavol bol čoraz presvedčivejší a miatol Židov, čo bývali v Damasku, lebo dokazoval, že Ježiš je Kristus. 23 Keď uplynulo viac dní, Židia sa uzniesli, že ho zabijú. 24 Ale Šavol sa o ich úkladoch dozvedel. Vo dne i v noci strážili brány, aby ho mohli zabiť. 25 No učeníci ho v noci vzali a v koši ho spustili cez hradby.

Šavlova návšteva v Jeruzaleme

26 Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že je naozaj učeníkom.
27 Tu sa ho ujal Barnabáš, zaviedol ho k apoštolom a porozprával im, ako na ceste videl Pána a že s ním hovoril a ako smelo si v Damasku počínal v Ježišovom mene. 28 Odvtedy sa medzi nimi v Jeruzaleme voľne pohyboval a otvorene kázal v Ježišovom mene. 29 Hovoril aj s helenistami a hádal sa s nimi, ale oni ho zamýšľali zabiť. 30 Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézarey a poslali do Tarzu.

Obdobie pokoja pre Cirkev

31 Medzitým Cirkev mala pokoj v celej Judei, Galilei a Samárii, upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom, plná útechy Svätého Ducha.

Peter uzdravuje ochrnutého v Lydde

32 Peter prechádzal všade, prišiel aj k veriacim, ktorí bývali v Lydde.
33 Našiel tam človeka menom Eneáš, ktorý bol ochrnutý a už sedem rokov ležal na posteli. 34 Peter mu povedal: "Eneáš, Ježiš Kristus ťa uzdravuje: Vstaň a usteľ si!" A on hneď vstal. 35 Všetci obyvatelia Lyddy a roviny Šaron to videli a obrátili sa k Pánovi.

Peter kriesi ženu v Joppe

36 V Joppe žila medzi učeníkmi žena menom Tabita, po grécky Dorkas. Vynikala dobrými skutkami a almužnami, ktoré dávala.
37 No v tých dňoch ochorela a umrela. Keď ju poumývali, vystreli ju v hornej miestnosti. 38 Pretože Lydda je blízko Joppe a učeníci sa dopočuli, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov s prosbou: "Príď bez meškania k nám!" 39 Peter vstal a šiel s nimi. Keď ta prišiel, zaviedli ho do hornej siene. Obstúpili ho s plačom všetky vdovy a ukazovali mu sukne a šaty, čo im urobila Dorkas, kým bola medzi nimi. 40 Peter poslal všetkých von, kľakol si a pomodlil sa. Potom obrátený k mŕtvole povedal: "Tabita, vstaň!" Ona otvorila oči a keď videla Petra, posadila sa. 41 On jej podal ruku a zodvihol ju. Potom zavolal veriacich a vdovy a predstavil im ju živú. 42 Roznieslo sa to po celom Joppe a mnohí uverili v Pána. 43 Peter potom zostal ešte veľa dní v Joppe u istého garbiara Šimona.