Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Povolanie Šavla

1 Šavol však ešte vždy zúril proti Pánovým učeníkom, dychtiac po ich vyvraždení. Išiel teda k veľkňazovi
2 a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol stúpencov tejto Cesty, mužov i ženy, ak tam nejakých nájde, v putách priviesť do Jeruzalema. 3 Ako šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. 4 Padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril: "Šaul, Šaul, prečo ma prenasleduješ?" 5 On povedal: "Kto si, Pane?" A ten povedal: "Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 6 Ale vstaň, choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť." 7 Muži, čo ho sprevádzali, stáli ako ohromení, lebo hlas počuli, ale nikoho nevideli. 8 Šavol vstal zo zeme, otvoril oči, ale nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli ho do Damasku. 9 Tri dni nevidel ani nejedol, ani nepil. 10 V Damasku bol učeník menom Ananiáš. Pán ho vo videní oslovil: "Ananiáš!" On povedal: "Tu som, Pane." 11 A Pán jemu: "Vstaň a choď do ulice, ktorá sa volá Rovná, a vyhľadaj v Júdovom dome Šavla prímením Tarzského, práve sa modlí." 12 A Šavol uzrel muža menom Ananiáš, ako vchádza a vkladá naň ruky, aby sa mu vrátil zrak. 13 No Ananiáš odpovedal: "Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. 14 Aj tu má od veľkňazov moc poviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno." 15 Ale Pán mu povedal: "Len choď, lebo jeho som si vyvolil za prostriedok, aby zaniesol moje meno pred pohanov, kráľov a pred synov Izraela; 16 a ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno." 17 Ananiáš teda šiel a vošiel do domu, vložil naň ruky a povedal mu: "Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, keď si šiel sem, aby si zasa videl a aby si bol naplnený Svätým Duchom." 18 Hneď mu spadli z očí akoby lupiny a vrátil sa mu zrak. Povstal a dal sa pokrstiť. 19 Potom prijal pokrm a zosilnel.

Šavlovo kázanie v Damasku

Niekoľko dní zostal s učeníkmi v Damasku
20 a hneď v synagógach ohlasoval Ježiša, že On je Boží Syn. 21 Všetci, čo ho počúvali, žasli a vraveli: "Nie je to ten, čo v Jeruzaleme prenasledoval tých, čo vzývali toto meno? A neprišiel sem na to, aby ich v putách odviedol k veľkňazom?" 22 Ale Šavol bol čoraz presvedčivejší a miatol Židov, čo bývali v Damasku, lebo dokazoval, že Ježiš je Kristus. 23 Keď uplynulo viac dní, Židia sa uzniesli, že ho zabijú. 24 Ale Šavol sa o ich úkladoch dozvedel. Vo dne i v noci strážili brány, aby ho mohli zabiť. 25 No učeníci ho v noci vzali a v koši ho spustili cez hradby.

Šavlova návšteva v Jeruzaleme

26 Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že je naozaj učeníkom.
27 Tu sa ho ujal Barnabáš, zaviedol ho k apoštolom a porozprával im, ako na ceste videl Pána a že s ním hovoril a ako smelo si v Damasku počínal v Ježišovom mene. 28 Odvtedy sa medzi nimi v Jeruzaleme voľne pohyboval a otvorene kázal v Ježišovom mene. 29 Hovoril aj s helenistami a hádal sa s nimi, ale oni ho zamýšľali zabiť. 30 Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézarey a poslali do Tarzu.

Obdobie pokoja pre Cirkev

31 Medzitým Cirkev mala pokoj v celej Judei, Galilei a Samárii, upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom, plná útechy Svätého Ducha.

Peter uzdravuje ochrnutého v Lydde

32 Peter prechádzal všade, prišiel aj k veriacim, ktorí bývali v Lydde.
33 Našiel tam človeka menom Eneáš, ktorý bol ochrnutý a už sedem rokov ležal na posteli. 34 Peter mu povedal: "Eneáš, Ježiš Kristus ťa uzdravuje: Vstaň a usteľ si!" A on hneď vstal. 35 Všetci obyvatelia Lyddy a roviny Šaron to videli a obrátili sa k Pánovi.

Peter kriesi ženu v Joppe

36 V Joppe žila medzi učeníkmi žena menom Tabita, po grécky Dorkas. Vynikala dobrými skutkami a almužnami, ktoré dávala.
37 No v tých dňoch ochorela a umrela. Keď ju poumývali, vystreli ju v hornej miestnosti. 38 Pretože Lydda je blízko Joppe a učeníci sa dopočuli, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov s prosbou: "Príď bez meškania k nám!" 39 Peter vstal a šiel s nimi. Keď ta prišiel, zaviedli ho do hornej siene. Obstúpili ho s plačom všetky vdovy a ukazovali mu sukne a šaty, čo im urobila Dorkas, kým bola medzi nimi. 40 Peter poslal všetkých von, kľakol si a pomodlil sa. Potom obrátený k mŕtvole povedal: "Tabita, vstaň!" Ona otvorila oči a keď videla Petra, posadila sa. 41 On jej podal ruku a zodvihol ju. Potom zavolal veriacich a vdovy a predstavil im ju živú. 42 Roznieslo sa to po celom Joppe a mnohí uverili v Pána. 43 Peter potom zostal ešte veľa dní v Joppe u istého garbiara Šimona.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk