Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

1 Šavol vraždu schvaľoval. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie Cirkvi v Jeruzaleme a všetci okrem apoštolov sa rozpŕchli po krajoch Judey a Samárie. 2 Štefana pochovali bohabojní mužovia a veľmi ho oplakávali. 3 Šavol však ničil Cirkev, vnikal do domov a odvláčal mužov i ženy a vrhal ich do väzenia.

Filip v Samárii

4 Tí, čo boli rozohnaní, chodili z miesta na miesto hlásajúc slovo Dobrej zvesti.
5 Tak prišiel Filip do mesta Samárie a zvestoval im Krista. 6 Zástupy pozorne a jednomyseľne sledovali, čo Filip hovorí, lebo počuli o znameniach, ktoré robí, a videli ich. 7 Lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia s veľkým krikom a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. 8 A v tom meste nastala veľká radosť.

Čarodejník Šimon

9 V meste predtým istý muž menom Šimon robil čary a ohromoval samaritánsky ľud tvrdiac, že on je kýmsi veľkým.
10 A všetci od najmenších až po najväčších ho pozorne počúvali a hovorili: "On je Božia sila, ktorá sa nazýva Veľká." 11 Nasledovali ho preto, lebo ich už dlhý čas ohromoval čarami. 12 Ale keď uverili Filipovi, ktorý im kázal evanjelium o Božom kráľovstve a o mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť, muži i ženy. 13 Vtedy uveril aj Šimon, dal sa pokrstiť a pridŕžal sa Filipa. A keď videl, že sa dejú znamenia a veľké zázraky, tŕpol od úžasu. 14 Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dozvedeli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. 15 Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Svätého Ducha, 16 lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. 17 Potom Peter a Ján vložili na nich ruky a dostali Svätého Ducha. 18 Keď Šimon videl, že vkladaním rúk apoštolov sa udeľuje Svätý Duch, ponúkol im peniaze 19 a povedal: "Dajte aj mne takú moc, aby každý, na koho vložím ruky, dostal Svätého Ducha." 20 Ale Peter mu povedal: "Tvoje peniaze nech sú zatratené aj s tebou, pretože si si myslel, že Boží dar možno kúpiť za peniaze! 21 Nemáš účasť ani podiel na tejto veci, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. 22 Rob teda pokánie za túto svoju zlobu a pros Pána, azda ti odpustí toto zmýšľanie tvojho srdca, 23 lebo vidím, že máš nesprávne zmýšľanie, keďže si v putách hriechu." 24 Šimon odpovedal: "Vy proste za mňa Pána, aby ma nepostihlo nič z toho, čo ste povedali." 25 Oni však odovzdajúc svedectvo a po ohlasovaní Božieho slova vrátili sa do Jeruzalema, hlásajúc evanjelium v mnohých samaritánskych dedinách.

Filip krstí etiópskeho dvorana

26 Pánov anjel povedal Filipovi: "Vstaň a choď na juh k ceste, čo vedie z Jeruzalema do Gazy. Je pustá."
27 On vstal a šiel. Tu hľa, Etiópčan, dvoran, minister etiópskej kráľovnej Kandaky, správca všetkých jej pokladov, ktorý sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu, 28 už sa vracal. Sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. 29 Tu povedal Duch Filipovi: "Choď a pridaj sa k tomuto vozu!" 30 Keď Filip pribehol a počul, že číta proroka Izaiáša, opýtal sa: "Aj rozumieš, čo čítaš?" 31 On odpovedal: "Ako by som mohol, keď mi to nik nevysvetlí?" A poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si vedľa neho. 32 Stať Písma, ktorú čítal, bola: Ako ovca vedená na zabitie, ako pred strihačmi baránok onemený, tak neotvára svoje ústa. 33 V jeho pokorení nedostalo sa mu spravodlivosti. Kto bude môcť vyrozprávať o jeho potomstve? Lebo jeho život bol vzatý zo zeme. 34 Dvoran povedal Filipovi: "Prosím ťa, o kom to prorok hovorí? O sebe, či o niekom inom?" 35 Tu sa Filip ujal slova a počnúc týmto miestom Písma zvestoval mu Dobrú zvesť o Ježišovi. 36 Ako šli cestou, došli k akejsi vode a dvoran povedal: "Pozri, voda! Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť?" 37 38 Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip i dvoran, zostúpili do vody a pokrstil ho. 39 Keď vystúpili z vody, Pánov Duch Filipa uniesol a komorník ho viac nevidel. A pokračoval vo svojej ceste plný radosti. 40 Filip sa však našiel v Azote. Predchádzajúc všetkými tými mestami hlásal Dobrú zvesť, až sa dostal do Cézarey.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk