Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

8. kapitola

1 Šavol vraždu schvaľoval. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie Cirkvi v Jeruzaleme a všetci okrem apoštolov sa rozpŕchli po krajoch Judey a Samárie. 2 Štefana pochovali bohabojní mužovia a veľmi ho oplakávali. 3 Šavol však ničil Cirkev, vnikal do domov a odvláčal mužov i ženy a vrhal ich do väzenia.

Filip v Samárii

4 Tí, čo boli rozohnaní, chodili z miesta na miesto hlásajúc slovo Dobrej zvesti.
5 Tak prišiel Filip do mesta Samárie a zvestoval im Krista. 6 Zástupy pozorne a jednomyseľne sledovali, čo Filip hovorí, lebo počuli o znameniach, ktoré robí, a videli ich. 7 Lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia s veľkým krikom a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. 8 A v tom meste nastala veľká radosť.

Čarodejník Šimon

9 V meste predtým istý muž menom Šimon robil čary a ohromoval samaritánsky ľud tvrdiac, že on je kýmsi veľkým.
10 A všetci od najmenších až po najväčších ho pozorne počúvali a hovorili: "On je Božia sila, ktorá sa nazýva Veľká." 11 Nasledovali ho preto, lebo ich už dlhý čas ohromoval čarami. 12 Ale keď uverili Filipovi, ktorý im kázal evanjelium o Božom kráľovstve a o mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť, muži i ženy. 13 Vtedy uveril aj Šimon, dal sa pokrstiť a pridŕžal sa Filipa. A keď videl, že sa dejú znamenia a veľké zázraky, tŕpol od úžasu. 14 Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dozvedeli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k nim Petra a Jána. 15 Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Svätého Ducha, 16 lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. 17 Potom Peter a Ján vložili na nich ruky a dostali Svätého Ducha. 18 Keď Šimon videl, že vkladaním rúk apoštolov sa udeľuje Svätý Duch, ponúkol im peniaze 19 a povedal: "Dajte aj mne takú moc, aby každý, na koho vložím ruky, dostal Svätého Ducha." 20 Ale Peter mu povedal: "Tvoje peniaze nech sú zatratené aj s tebou, pretože si si myslel, že Boží dar možno kúpiť za peniaze! 21 Nemáš účasť ani podiel na tejto veci, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. 22 Rob teda pokánie za túto svoju zlobu a pros Pána, azda ti odpustí toto zmýšľanie tvojho srdca, 23 lebo vidím, že máš nesprávne zmýšľanie, keďže si v putách hriechu." 24 Šimon odpovedal: "Vy proste za mňa Pána, aby ma nepostihlo nič z toho, čo ste povedali." 25 Oni však odovzdajúc svedectvo a po ohlasovaní Božieho slova vrátili sa do Jeruzalema, hlásajúc evanjelium v mnohých samaritánskych dedinách.

Filip krstí etiópskeho dvorana

26 Pánov anjel povedal Filipovi: "Vstaň a choď na juh k ceste, čo vedie z Jeruzalema do Gazy. Je pustá."
27 On vstal a šiel. Tu hľa, Etiópčan, dvoran, minister etiópskej kráľovnej Kandaky, správca všetkých jej pokladov, ktorý sa prišiel do Jeruzalema pokloniť Bohu, 28 už sa vracal. Sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. 29 Tu povedal Duch Filipovi: "Choď a pridaj sa k tomuto vozu!" 30 Keď Filip pribehol a počul, že číta proroka Izaiáša, opýtal sa: "Aj rozumieš, čo čítaš?" 31 On odpovedal: "Ako by som mohol, keď mi to nik nevysvetlí?" A poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si vedľa neho. 32 Stať Písma, ktorú čítal, bola: Ako ovca vedená na zabitie, ako pred strihačmi baránok onemený, tak neotvára svoje ústa. 33 V jeho pokorení nedostalo sa mu spravodlivosti. Kto bude môcť vyrozprávať o jeho potomstve? Lebo jeho život bol vzatý zo zeme. 34 Dvoran povedal Filipovi: "Prosím ťa, o kom to prorok hovorí? O sebe, či o niekom inom?" 35 Tu sa Filip ujal slova a počnúc týmto miestom Písma zvestoval mu Dobrú zvesť o Ježišovi. 36 Ako šli cestou, došli k akejsi vode a dvoran povedal: "Pozri, voda! Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť?" 37 38 Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip i dvoran, zostúpili do vody a pokrstil ho. 39 Keď vystúpili z vody, Pánov Duch Filipa uniesol a komorník ho viac nevidel. A pokračoval vo svojej ceste plný radosti. 40 Filip sa však našiel v Azote. Predchádzajúc všetkými tými mestami hlásal Dobrú zvesť, až sa dostal do Cézarey.