Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

Ustanovenie Siedmich

1 V tých dňoch, keď počet učeníkove rástol, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy.
2 Preto Dvanásti zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: "Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. 3 Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. 4 My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova." 5 Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Svätého Ducha, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša, prozelytu z Antiochie. 6 Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a vložili na nich ruky. 7 Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme veľmi rástol. Aj mnohí kňazi prijali vieru.

Uväznenie Štefana

8 Štefan, plný milosti a sily, robil veľké divy a znamenia medzi ľudom.
9 Tu zakročili ľudia zo synagógy zvanej "slobodných", Cyrénčanov, Alexandrijčanov a iných z Cilície a Ázie. Začali diskutovať so Štefanom, 10 ale neboli schopní čeliť múdrosti a Duchu, ktorým hovoril. 11 Podplatili teda chlapov, ktorí hovorili: "Počuli sme, že hovoril rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu." 12 Pobúrili ľud, starších a učiteľov Zákona, zbehli sa, schytili ho a zaviedli ho pred sanhedrin. 13 Tu postavili falošných svedkov, ktorí hovorili: "Tento človek neprestáva hovoriť proti svätému miestu a proti Zákonu. 14 Počuli sme, ako hovoril, že Ježiš, ten Nazaretský, zborí toto miesto a zmení obyčaje, ktoré nám odovzdal Mojžiš." 15 Všetci, čo sedeli v sanhedrine, uprene naňho hľadeli a jeho tvár sa im zdala ako tvár anjela.