Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

Podvod Ananiáša a Safiry

1 Istý muž menom Ananiáš so svojou manželkou Safirou predal pozemok,
2 s vedomím manželky si stiahol časť utŕžených peňazí a len zbytok priniesol a položil apoštolom k nohám. 3 Peter mu povedal: "Ananiáš, ako ti satan mohol naplniť srdce, že si luhal Svätému Duchu a zadržal si si časť peňazí za pozemok? 4 Keď zostal u teba, či nezostal tvoj? A keď si ho predal, či peniaze nezostali v tvojej moci? Ako ti len prišlo na um niečo také! Neluhal si ľuďom, ale Bohu!" 5 Len čo Ananiáš počul tieto slová, padol a skonal; a všetkých, čo to počuli, zmocnil sa veľký strach. 6 Vstali mládenci, zavinuli ho, vyniesli a pochovali. 7 Asi o tri hodiny prišla jeho žena, nevediac, čo sa stalo, 8 a Peter jej povedal: "Povedz mi, či ste za toľko predali ten pozemok?" Ona povedala: "Áno, za toľko." 9 Peter jej povedal: "Prečo ste sa dohodli pokúšať Pánovho Ducha? Pozri, za dverami počuť kroky tých, čo pochovali tvojho muža, vynesú aj teba." 10 A hneď mu padla k nohám a skonala. Keď mládenci vošli dnu, našli ju mŕtvu. Vyniesli ju a pochovali k jej mužovia. 11 Veľký strach sa vtedy zmocnil celej Cirkvi i všetkých, čo o tom počuli.

Všeobecný obraz

12 Rukami apoštolov sa dialo mnoho znamení a zázrakov medzi ľudom. Všetci sa svorne schádzali v Šalamúnovom stĺporadí.
13 Ale nik iný sa k nim neodvážil pripojiť, no ľud ich vychvaľoval; 14 čím ďalej, tým viac veriacich sa pridávalo k Pánovi, veľké množstvo mužov a žien. 15 Ešte aj na ulice vynášali chorých a kládli ich na postele a lôžka, aby aspoň Petrova tôňa padla na niektorého z nich, keď tade pôjde. 16 Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu, prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci sa uzdravovali.

Uväznenie a zázračné vyslobodenie apoštolov

17 Tu zakročil veľkňaz a celý jeho sprievod – teda strana saducejov – a plní nenávisti
18 položili ruky na apoštolov a vrhli ich do verejného väzenia. 19 Ale Pánov anjel otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich a povedal: 20 "Choďte, staňte si v Chráme a hlásajte ľudu všetky slová, ktoré sa týkajú tohto života!" 21 Oni poslúchli, zavčas rána vošli do Chrámu a učili.

Pred sanhedrinom

Keď prišiel veľkňaz so svojím sprievodom, zvolali sanhedrin a celý senát synov Izraela. Poslali pre apoštolov, aby ich priviedli.
22 Ale keď tam strážnici prišli, nenašli ich vo väzení. Vrátili sa teda a hlásili: 23 "Väzenie sme našli dôkladne zamknuté a stráže stáť pri dverách, no keď sme otvorili, vnútri sme nenašli nikoho." 24 Keď veliteľ Chrámu a veľkňazi počuli tieto slová, boli v pomykove, čo sa to vlastne stalo. 25 Tu ktosi prišiel a oznámil im: "Muži, ktorých ste vrhli do žalára, stoja v Chráme a učia ľud." 26 Vtedy veliteľ Chrámu odišiel so svojimi ľuďmi a priviedol apoštolov, ale bez násilia, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňoval. 27 Keď ich priviedli, postavili ich pred sanhedrinu a veľkňaz ich vyšetroval: 28 "My sme vám dali prísny zákaz, aby ste neučili v tom mene. A vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka." 29 Peter a apoštoli odpovedali: "Boha treba viac poslúchať ako ľudí. 30 Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. 31 Boh ho povýšil svojou pravicou za nášho Vodcu a Spasiteľa, aby dal Izraelu príležitosť zmeniť svoj život a dosiahnuť odpustenie hriechov. 32 My sme toho svedkami aj Svätý Duch, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú." 33 Keď to počuli členovia sanhedrinu, zúrili od zlosti a chceli ich zabiť.

Gamalielov zákrok

34 Vtedy vstal v sanhedrine istý farizej menom Gamaliel, učiteľ Zákona, ktorého si vážil celý ľud. Rozkázal, aby tých ľudí vyviedli na chvíľu von.
35 Potom povedal členom sanhedrinu: "Mužovia, Izraelci, dobre si rozmyslite, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. 36 Prednedávnom povstal Teudas a hovoril, že on je niekto, a pridalo sa k nemu okolo štyristo chlapov. No bol zabitý a všetci, čo mu verili, boli rozprášení a zničení. 37 Po ňom v dňoch sčítania ľudu povstal Júda Galilejský a strhol za sebou ľud. Aj on zahynul a všetci jeho stúpenci sa rozpŕchli. 38 Preto vám teraz hovorím: Nechajte týchto ľudí a prepustite ich, lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa, 39 ale ak je od Boha, nebudete ich môcť zničiť. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu!" I súhlasili s ním. 40 Zavolali apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene, a prepustili ich. 41 Oni odchádzali zo sanhedrinu natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto Meno. 42 A neprestávali deň čo deň učiť v Chráme i po domoch a zvelebovať Krista Ježiša.