Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Podvod Ananiáša a Safiry

1 Istý muž menom Ananiáš so svojou manželkou Safirou predal pozemok,
2 s vedomím manželky si stiahol časť utŕžených peňazí a len zbytok priniesol a položil apoštolom k nohám. 3 Peter mu povedal: "Ananiáš, ako ti satan mohol naplniť srdce, že si luhal Svätému Duchu a zadržal si si časť peňazí za pozemok? 4 Keď zostal u teba, či nezostal tvoj? A keď si ho predal, či peniaze nezostali v tvojej moci? Ako ti len prišlo na um niečo také! Neluhal si ľuďom, ale Bohu!" 5 Len čo Ananiáš počul tieto slová, padol a skonal; a všetkých, čo to počuli, zmocnil sa veľký strach. 6 Vstali mládenci, zavinuli ho, vyniesli a pochovali. 7 Asi o tri hodiny prišla jeho žena, nevediac, čo sa stalo, 8 a Peter jej povedal: "Povedz mi, či ste za toľko predali ten pozemok?" Ona povedala: "Áno, za toľko." 9 Peter jej povedal: "Prečo ste sa dohodli pokúšať Pánovho Ducha? Pozri, za dverami počuť kroky tých, čo pochovali tvojho muža, vynesú aj teba." 10 A hneď mu padla k nohám a skonala. Keď mládenci vošli dnu, našli ju mŕtvu. Vyniesli ju a pochovali k jej mužovi. 11 Veľký strach sa vtedy zmocnil celej Cirkvi i všetkých, čo o tom počuli.

Všeobecný obraz

12 Rukami apoštolov sa dialo mnoho znamení a zázrakov medzi ľudom. Všetci sa svorne schádzali v Šalamúnovom stĺporadí.
13 Ale nik iný sa k nim neodvážil pripojiť, no ľud ich vychvaľoval; 14 čím ďalej, tým viac veriacich sa pridávalo k Pánovi, veľké množstvo mužov a žien. 15 Ešte aj na ulice vynášali chorých a kládli ich na postele a lôžka, aby aspoň Petrova tôňa padla na niektorého z nich, keď tade pôjde. 16 Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu, prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci sa uzdravovali.

Uväznenie a zázračné vyslobodenie apoštolov

17 Tu zakročil veľkňaz a celý jeho sprievod – teda strana saducejov – a plní nenávisti
18 položili ruky na apoštolov a vrhli ich do verejného väzenia. 19 Ale Pánov anjel otvoril v noci dvere väzenia, vyviedol ich a povedal: 20 "Choďte, staňte si v Chráme a hlásajte ľudu všetky slová, ktoré sa týkajú tohto života!" 21 Oni poslúchli, zavčas rána vošli do Chrámu a učili.

Pred sanhedrinom

Keď prišiel veľkňaz so svojím sprievodom, zvolali sanhedrin a celý senát synov Izraela. Poslali pre apoštolov, aby ich priviedli.
22 Ale keď tam strážnici prišli, nenašli ich vo väzení. Vrátili sa teda a hlásili: 23 "Väzenie sme našli dôkladne zamknuté a stráže stáť pri dverách, no keď sme otvorili, vnútri sme nenašli nikoho." 24 Keď veliteľ Chrámu a veľkňazi počuli tieto slová, boli v pomykove, čo sa to vlastne stalo. 25 Tu ktosi prišiel a oznámil im: "Muži, ktorých ste vrhli do žalára, stoja v Chráme a učia ľud." 26 Vtedy veliteľ Chrámu odišiel so svojimi ľuďmi a priviedol apoštolov, ale bez násilia, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňoval. 27 Keď ich priviedli, postavili ich pred sanhedrin a veľkňaz ich vyšetroval: 28 "My sme vám dali prísny zákaz, aby ste neučili v tom mene. A vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka." 29 Peter a apoštoli odpovedali: "Boha treba viac poslúchať ako ľudí. 30 Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. 31 Boh ho povýšil svojou pravicou za nášho Vodcu a Spasiteľa, aby dal Izraelu príležitosť zmeniť svoj život a dosiahnuť odpustenie hriechov. 32 My sme toho svedkami aj Svätý Duch, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú." 33 Keď to počuli členovia sanhedrinu, zúrili od zlosti a chceli ich zabiť.

Gamalielov zákrok

34 Vtedy vstal v sanhedrine istý farizej menom Gamaliel, učiteľ Zákona, ktorého si vážil celý ľud. Rozkázal, aby tých ľudí vyviedli na chvíľu von.
35 Potom povedal členom sanhedrinu: "Mužovia, Izraelci, dobre si rozmyslite, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. 36 Prednedávnom povstal Teudas a hovoril, že on je niekto, a pridalo sa k nemu okolo štyristo chlapov. No bol zabitý a všetci, čo mu verili, boli rozprášení a zničení. 37 Po ňom v dňoch sčítania ľudu povstal Júda Galilejský a strhol za sebou ľud. Aj on zahynul a všetci jeho stúpenci sa rozpŕchli. 38 Preto vám teraz hovorím: Nechajte týchto ľudí a prepustite ich, lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa, 39 ale ak je od Boha, nebudete ich môcť zničiť. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu!" I súhlasili s ním. 40 Zavolali apoštolov, dali ich zbičovať, prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom mene, a prepustili ich. 41 Oni odchádzali zo sanhedrinu natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto Meno. 42 A neprestávali deň čo deň učiť v Chráme i po domoch a zvelebovať Krista Ježiša.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk