Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Uzdravenie chromého

1 Peter a Ján vystupovali do Chrámu na modlitbu o deviatej hodine.
2 Práve prinášali človeka, chromého od narodenia. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do Chrámu. 3 Keď videli vchádzať do Chrámu Petra a Jána, prosili, aby mu dali almužnu. 4 Peter, ako aj Ján, sa naňho uprene zahľadel a povedal: "Pozri sa na nás!" 5 On sa na nich pozorne díval čakajúc, že od nich niečo dostane. 6 Ale Peter povedal: "Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!" 7 Chytil ho za pravú ruku a zdvihol ho. Vtom mu spevneli nohy a členky, 8 vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do Chrámu, chodil, vyskakoval a chválil Boha. 9 Všetok ľud videl, ako chodí a chváli Boha. 10 Poznali ho, že je to ten, čo sedával pri Krásnej bráne Chrámu a žobral. A naplnil ich úžas a vzrušenie nad tým, čo sa s ním stalo.

Petrova reč k ľudu

11 Keďže sa pridŕžal Petra a Jána, zbehol sa k nim do stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovo, všetok užasnutý ľud.
12 Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: "Mužovia Izraelci, čo sa tomu divíte a prečo hľadíte na nás, akoby sme boli vlastnou mocou alebo nábožnosťou urobili, že tento chodí. 13 Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov, oslávil svojho Sluhu Ježiša, ktorého ste vydali a zapreli pred Pilátom, kým on rozhodol, že ho treba prepustiť. 14 Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali ste, aby vám prepustil vraha. 15 Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych; a my sme toho svedkami. 16 Vierou v Ježišovo meno tento človek, ktorého vy vidíte a poznáte, získal uzdravenie; táto viera v Ježiša a skrze neho spôsobila toto úplné uzdravenie pred očami vás všetkých. 17 A teraz, bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti, ako aj vaši vodcovia. 18 Ale Boh takto splnil, čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť. 19 Kajajte sa teda a obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy 20 a aby vám Boh dal čas potechy. Potom vám pošle Ježiša, Mesiáša, ktorého vám on predurčil. 21 No Ježiš zatiaľ musí zostať v nebi, až do čias, keď sa všetko obnoví, ako to odpradávna sám Boh hovoril ústami svojich svätých prorokov. 22 Veď Mojžiš povedal: Pán Boh vám vzbudí z vašich bratov proroka, ako som ja. Počúvajte ho vo všetkom, čo vám povie! 23 Každý, kto neposlúchne tohto proroka, bude odstránený z ľudu. 24 Všetci proroci, čo počnúc Samuelom postupne hovorili, oznamovali tieto dni. 25 Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami, keď povedal Abrahámovi: A v tvojom potomstve budú požehnané všetky rodiny zeme. 26 Keď Boh vzkriesil svojho Sluhu, poslal ho najprv k vám, aby vám priniesol požehnanie, odvrátiac každého z vás od jeho hriešneho života."