Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Príchod Svätého Ducha

1 Keď prišiel deň Turíce, boli všetci vedno na tom istom mieste.
2 Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. 3 A zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z nich spočinul jeden. 4 Všetkých naplnil Svätý Duch a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. 5 V Jeruzaleme boli usadení Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. 6 Keď sa teda strhol tento hukot, množstvo sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojou rečou. 7 Užasli všetci a udivení vraveli: "Nie sú títo ľudia, čo tu rozprávajú, Galilejčania? 8 Ako to, že ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, v ktorom sme sa narodili? 9 My, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judey a Kapadócie, Pontu a Ázie, 10 Frýgie a Pamfýlie, Egypta a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, 11 tak Židia, ako aj prozelyti, Kréťania i Arabi: počujeme ich vo svojich jazykoch o veľkých veciach, ktoré Boh vykonal." 12 Všetci žasli a v rozpakoch si hovorili medzi sebou: "Čo to má znamenať?" 13 Ale iní s úsmeškom hovorili: "Sú plní mladého vína."

Petrova reč zástupu

14 Vtedy Peter, stojac s Jedenástimi, zvýšil hlas a takto k nim prehovoril: "Mužovia judskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, venujte mi pozornosť, počúvajte moje slová:
15 Títo ľudia nie sú opití, ako si myslíte! Veď je len tretia hodina dňa. 16 Ale toto je to, čo povedal prorok Joel: 17 V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé telo, vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mládenci budú vídať videnia, vaši starci budú snívať prorocké sny. 18 Áno, na svojich sluhov a na svoje služobnice vylejem v tých dňoch zo svojho Ducha a budú prorokovať. 19 Budem robiť divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv, oheň a stĺpy dymu. 20 Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr, ako príde Deň Pánov, Deň veľký a slávny. 21 Vtedy každý, kto bude vzývať Božie meno, bude spasený. 22 Mužovia Izraelci, počujte tieto slová: Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazaretského, mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil. 23 Tohto človeka, ktorý bol vydaný podľa presného Božieho zámeru a predvídania, ste vy pribili na kríž rukami bezbožníkov a zavraždili. 24 Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo smrť ho nemohla držať vo svojej moci. 25 Veď Dávid o ňom hovorí: Videl som Pána ustavične pred sebou, lebo je po mojej pravici, aby som nezakolísal. 26 Preto sa teší moje srdce a jazyk mi plesá, ba aj telo mi spokojne spočíva v nádeji. 27 Lebo moju dušu nenecháš v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl porušenie. 28 Ukázal si mi cestu života, naplníš ma radosťou v tvojej prítomnosti. 29 Bratia, dovoľte mi otvorene vám povedať o praotcovi Dávidovi, že zomrel, pochovali ho a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. 30 Ale on bol prorok a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal posadiť potomka z jeho krvi na jeho trón. 31 Videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie. 32 Tohto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami. 33 Božia pravica ho povýšila a keď od Otca dostal prisľúbeného Svätého Ducha, vylial ho, ako sami vidíte a počujete. 34 Veď Dávid nevystúpil na nebesia, a predsa hovorí: Boh prehovoril k môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, 35 dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku pod tvoje nohy. 36 Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil Pánom a Mesiášom."

Prvé obrátenia

37 Keď to počuli, bolesť im prenikla srdce a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: "Čo máme robiť, bratia?"
38 Peter im povedal: "Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostane dar Svätého Ducha. 39 Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolal Pán, náš Boh." 40 A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a povzbudzoval: "Zachráňte sa z tohto skazeného pokolenia!" 41 Oni prijali jeho slová a dali sa pokrstiť. V ten deň sa pridalo k nim asi tritisíc duší.

Prvé kresťanské spoločenstvo

42 Vytrvalo sa schádzali, aby počúvali vyučovanie apoštolov, zúčastňovali sa na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.
43 Každého prenikla bázeň: apoštoli konali veľa divov a znamení. 44 Všetci veriaci sa držali pospolu a všetko mali spoločné; 45 predávali pozemky a majetky a ich cenu rozdeľovali všetkým, podľa toho, ako kto potreboval. 46 Deň čo deň svorne chodili do Chrámu, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. 47 Chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk