Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

1 Agrippa povedal Pavlovi: "Dovoľuje sa ti hovoriť na svoju obranu." Vtedy Pavol vystrel ruku a začal svoju obrannú reč:

Pavlova reč pred kráľom Agrippom

2 "Kráľ Agrippa, pokladám sa za šťastného, že sa smiem dnes pred tebou brániť proti všetkému, čo Židia na mňa žalujú,
3 tým viac, že ty poznáš všetky židovské obyčaje a sporné otázky, preto ťa prosím, trpezlivo ma vypočuj. 4 Aký bol môj život od mladosti, ako som žil od počiatku v lone svojho národa a tiež v Jeruzaleme, všetci Židia to vedia. 5 Poznajú ma od počiatku a mohli by, len keby chceli, vydať svedectvo, že som ako farizej žil podľa najprísnejšieho smeru nášho náboženstva. 6 A teraz stojím pred súdom, lebo dúfam v prisľúbenie, ktoré Boh dal našim otcom. 7 Našich dvanásť kmeňov dúfa, že to prisľúbenie dosiahne, preto vytrvalo prináša Bohu obety dňom i nocou. Pre túto nádeja ma Židia, kráľ môj, žalujú. 8 Čo sa vám zdá neuveriteľné na tom, že Boh kriesi mŕtvych? 9 Ja som si tiež myslel, že musím všemožne bojovať proti Menu Ježiša Nazaretského. 10 A to som aj robil v Jeruzaleme. Keď som dostal od veľkňazov moc, veľa svätých som dal pozatvárať do väzenia; a keď ich zabíjali, aj ja som pridával svoj hlas. 11 Často som chodil z jednej synagógy do druhej a mučením ich nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti proti nim som ich prenasledoval aj po cudzích mestách. 12 Keď som takto išiel do Damasku s plnou mocou a poslaním od veľkňazov, 13 cestou som na pravé poludnie videl, kráľ môj, svetlo z neba jasnejšie než žiara slnka, ktoré zalialo mňa a tých, čo šli so mnou. 14 Všetci sme padli na zem a ja som počul hlas, ktorý mi po hebrejsky hovoril: ‚Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Ťažko sa ti vzpierať proti ostňu.‘ 15 Ja som sa spýtal: ‚Kto si, Pane?‘ Pán povedal: ‚Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 16 Ale vstaň a stoj na nohách! Pozri, prečo som sa ti zjavil: aby som ťa urobil svojím sluhom a svedkom, aby si svedčil o tom, čo si videl, i o tom, čo ti ešte zjavím. 17 Preto ťa vyslobodím z ľudu i z pohanských národov, ku ktorým ťa posielam, 18 aby si im otvoril oči, aby sa vrátili z tmy do svetla a zo satanovej ríše k Bohu a dosiahli vierou vo mňa odpustenie svojich hriechov a podiel dedičstva s posvätenými vierou vo mňa.‘ 19 Preto som, kráľ Agrippa, nemohol odporovať nebeskému videniu, 20 ale hlásal som najprv tým, čo sú v Damasku, a potom v Jeruzaleme a po celej judskej krajine, ako aj pohanom, aby robili pokánie a obrátili sa k Bohu, konajúc skutky hodné pokánia. 21 Pre toto ma Židia chytili, keď som bol v Chráme, a chceli ma zabiť. 22 Ale Boh mi pomohol, a tak som tu do dnešného dňa a svedčím malému i veľkému. A nehovorím nič zvláštne, len to, čo predpovedali do budúcnosti Proroci a Mojžiš: 23 že Mesiáš bude trpieť a že ako prvý vstane z mŕtvych a zvestuje svetlo ľudu i pohanom."

Reakcia poslucháčov

24 Keď sa takto bránil, Festus zvolal veľkým hlasom: "Šalieš, Pavol! Veľká učenosť ťa privádza do šialenstva."
25 Ale Pavol povedal: "Nešaliem, vznešený Festus, hovorím pravdivé a triezve slová. 26 Kráľ Agrippa pozná tieto veci a pred ním môžem hovoriť otvorene. Myslím, že nič z tohto mu nie je neznáme, veď skutky, o ktorých hovorím, sa nestali v tajnosti, preto ich pozná všetky. 27 Kráľ Agrippa, veríš prorokom? Viem, že veríš." 28 Agrippa povedal Pavlovi: "Ešte chvíľku, a presvedčil by si ma, aby som sa stal kresťanom." 29 A Pavol: "Neviem, či málo alebo mnoho chýba k tvojmu obráteniu, ale dal by Boh, aby si sa nielen ty, ale všetci, čo ma dnes počúvajú, stali podobnými mne, okrem týchto pút." 30 Vtedy vstal kráľ aj miestodržiteľ, Berenika i ostatní, čo s nimi sedeli, 31 a keď odchádzali, hovorili medzi sebou: "Tento človek nerobí nič také, za čo by si zasluhoval smrť alebo putá." 32 Agrippa povedal Festovi: "Tento človek mohol byť prepustený, keby sa nebol odvolal na cisára."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk