Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Pavol sa odvoláva na cisára

1 Keď miestodržiteľ Festus prišiel do svojej provincie, po troch dňoch odišiel z Cézarey do Jeruzalema.
2 Veľkňazi a poprední Židia podali žalobu na Pavla. 3 Žiadali si ako priazeň, aby bol prevezený do Jeruzalema. Strojili úklady, že ho cestou zabijú. 4 Festus im odpovedal, že Pavol musí zostať vo väzení v Cézarei a že aj on ta čoskoro odcestuje. 5 "Tí teda," hovoril, "čo majú medzi vami autoritu, nech idú so mnou, a ak ten muž niečo spáchal, nech podajú naňho žalobu." 6 Nezdržal sa medzi nimi viac ako osem dní a vrátil sa do Cézarey. Na druhý deň si sadol na súdnu stolicu a rozkázal priviesť Pavla. 7 Keď ho priviedli, obstúpili ho Židia, čo prišli z Jeruzalema, a vzniesli proti nemu mnoho a ťažkých obvinení, ale nemohli ich dokázať. 8 Pavol sa bránil: "Ničím som sa neprevinil ani proti židovskému Zákonu, ani proti Chrámu, ani proti cisárovi." 9 Festus chcel prejaviť Židom priazeň a opýtal sa Pavla: "Chceš ísť do Jeruzalema a tam sa dať súdiť predo mnou z týchto vecí?" 10 Ale Pavol povedal: "Pred cisárovou súdnou stolicou stojím, tu ma treba súdiť. Židom som ničím neublížil, ty sám to veľmi dobre vieš. 11 Ak som sa previnil a urobil niečo také, za čo si zasluhujem smrť, nezdráham sa umrieť; ale ak nie je nič na tom, čo títo na mňa žalujú, nik ma im nemôže vydať. Odvolávam sa na cisára." 12 Vtedy sa Festus porozprával so svojou radou a odpovedal: "Na cisára si sa odvolal, pôjdeš k cisárovi."

Pavol pred kráľom Agrippom

13 O niekoľko dní prišli do Cézarey kráľ Agrippa a Berenika a pozdravili Festa.
14 Keď tam boli už viac dní, Festus sa kráľovi zmienil o Pavlovi: "Felix tu nechal vo väzení istého človeka. 15 Keď som bol v Jeruzaleme, prišli kvôli nemu za mnou veľkňazi a židovskí starší a žiadali ho odsúdiť. 16 Odpovedal som im, že Rimania nevydávajú nikoho skôr, kým obžalovaný nedostane možnosť brániť sa proti obvineniu v prítomnosti žalobcov. 17 Keď teda prišli sem, bez prieťahov som v nasledujúci deň sadol na súdnu stolicu a rozkázal priviesť toho človeka. 18 Ale v jeho prítomnosti žalobcovia nepredniesli nijaké žaloby zo zločinov, z ktorých som ho podozrieval. 19 Mali nejaké spory o ich náboženstve a o akomsi mŕtvom Ježišovi, o ktorom Pavol tvrdí, že žije. 20 V rozpakoch, ako riešiť taký spor, som vravel, či by nechcel ísť do Jeruzalema a tam sa dať súdiť z tých vecí. 21 Ale Pavol sa odvolal, aby jeho prípad bol rezervovaný rozhodnutiu vznešeného cisára, preto som nariadil, aby ho väznili, kým ho nepošlem k cisárovi." 22 Agrippa povedal Festovi: "Aj ja sám by som chcel počuť toho človeka." Festus mu povedal: "Zajtra ho budeš počuť." 23 Na druhý deň prišli Agrippa a Berenika s veľkou okázalosťou s tribúnmi a poprednými mužmi mesta. Vošli do audienčnej siene. Na Festov rozkaz priviedli Pavla. 24 Festus povedal: "Kráľ Agrippa a všetci, čo ste tu s nami, vidíte toho človeka, pre ktorého na mňa naliehalo celé spoločenstvo Židov v Jeruzaleme i tu kričiac, že nesmie ďalej žiť. 25 Ja som však zistil, že neurobil nič také, čo by si zasluhovalo smrť; ale on sa odvolal na vznešeného cisára, tak som sa rozhodol poslať ho ta. 26 No nemám nič určité, čo by som o ňom napísal Pánovi. Preto som ho priviedol pred vás a hlavne pred teba, kráľ Agrippa, aby som po tomto vypočutí mal čo napísať. 27 Zdá sa mi totiž nerozumné poslať väzňa, a neuviesť jeho vinu."