Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

25. kapitola

Pavol sa odvoláva na cisára

1 Keď miestodržiteľ Festus prišiel do svojej provincie, po troch dňoch odišiel z Cézarey do Jeruzalema.
2 Veľkňazi a poprední Židia podali žalobu na Pavla. 3 Žiadali si ako priazeň, aby bol prevezený do Jeruzalema. Strojili úklady, že ho cestou zabijú. 4 Festus im odpovedal, že Pavol musí zostať vo väzení v Cézarei a že aj on ta čoskoro odcestuje. 5 "Tí teda," hovoril, "čo majú medzi vami autoritu, nech idú so mnou, a ak ten muž niečo spáchal, nech podajú naňho žalobu." 6 Nezdržal sa medzi nimi viac ako osem dní a vrátil sa do Cézarey. Na druhý deň si sadol na súdnu stolicu a rozkázal priviesť Pavla. 7 Keď ho priviedli, obstúpili ho Židia, čo prišli z Jeruzalema, a vzniesli proti nemu mnoho a ťažkých obvinení, ale nemohli ich dokázať. 8 Pavol sa bránil: "Ničím som sa neprevinil ani proti židovskému Zákonu, ani proti Chrámu, ani proti cisárovi." 9 Festus chcel prejaviť Židom priazeň a opýtal sa Pavla: "Chceš ísť do Jeruzalema a tam sa dať súdiť predo mnou z týchto vecí?" 10 Ale Pavol povedal: "Pred cisárovou súdnou stolicou stojím, tu ma treba súdiť. Židom som ničím neublížil, ty sám to veľmi dobre vieš. 11 Ak som sa previnil a urobil niečo také, za čo si zasluhujem smrť, nezdráham sa umrieť; ale ak nie je nič na tom, čo títo na mňa žalujú, nik ma im nemôže vydať. Odvolávam sa na cisára." 12 Vtedy sa Festus porozprával so svojou radou a odpovedal: "Na cisára si sa odvolal, pôjdeš k cisárovi."

Pavol pred kráľom Agrippom

13 O niekoľko dní prišli do Cézarey kráľ Agrippa a Berenika a pozdravili Festa.
14 Keď tam boli už viac dní, Festus sa kráľovi zmienil o Pavlovi: "Felix tu nechal vo väzení istého človeka. 15 Keď som bol v Jeruzaleme, prišli kvôli nemu za mnou veľkňazi a židovskí starší a žiadali ho odsúdiť. 16 Odpovedal som im, že Rimania nevydávajú nikoho skôr, kým obžalovaný nedostane možnosť brániť sa proti obvineniu v prítomnosti žalobcov. 17 Keď teda prišli sem, bez prieťahov som v nasledujúci deň sadol na súdnu stolicu a rozkázal priviesť toho človeka. 18 Ale v jeho prítomnosti žalobcovia nepredniesli nijaké žaloby zo zločinov, z ktorých som ho podozrieval. 19 Mali nejaké spory o ich náboženstve a o akomsi mŕtvom Ježišovi, o ktorom Pavol tvrdí, že žije. 20 V rozpakoch, ako riešiť taký spor, som vravel, či by nechcel ísť do Jeruzalema a tam sa dať súdiť z tých vecí. 21 Ale Pavol sa odvolal, aby jeho prípad bol rezervovaný rozhodnutiu vznešeného cisára, preto som nariadil, aby ho väznili, kým ho nepošlem k cisárovi." 22 Agrippa povedal Festovi: "Aj ja sám by som chcel počuť toho človeka." Festus mu povedal: "Zajtra ho budeš počuť." 23 Na druhý deň prišli Agrippa a Berenika s veľkou okázalosťou s tribúnmi a poprednými mužmi mesta. Vošli do audienčnej siene. Na Festov rozkaz priviedli Pavla. 24 Festus povedal: "Kráľ Agrippa a všetci, čo ste tu s nami, vidíte toho človeka, pre ktorého na mňa naliehalo celé spoločenstvo Židov v Jeruzaleme i tu kričiac, že nesmie ďalej žiť. 25 Ja som však zistil, že neurobil nič také, čo by si zasluhovalo smrť; ale on sa odvolal na vznešeného cisára, tak som sa rozhodol poslať ho ta. 26 No nemám nič určité, čo by som o ňom napísal Pánovi. Preto som ho priviedol pred vás a hlavne pred teba, kráľ Agrippa, aby som po tomto vypočutí mal čo napísať. 27 Zdá sa mi totiž nerozumné poslať väzňa, a neuviesť jeho vinu."