Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

25. kapitola

Pavol sa odvoláva na cisára

1 Keď miestodržiteľ Festus prišiel do svojej provincie, po troch dňoch odišiel z Cézarey do Jeruzalema.
2 Veľkňazi a poprední Židia podali žalobu na Pavla. 3 Žiadali si ako priazeň, aby bol prevezený do Jeruzalema. Strojili úklady, že ho cestou zabijú. 4 Festus im odpovedal, že Pavol musí zostať vo väzení v Cézarei a že aj on ta čoskoro odcestuje. 5 "Tí teda," hovoril, "čo majú medzi vami autoritu, nech idú so mnou, a ak ten muž niečo spáchal, nech podajú naňho žalobu." 6 Nezdržal sa medzi nimi viac ako osem dní a vrátil sa do Cézarey. Na druhý deň si sadol na súdnu stolicu a rozkázal priviesť Pavla. 7 Keď ho priviedli, obstúpili ho Židia, čo prišli z Jeruzalema, a vzniesli proti nemu mnoho a ťažkých obvinení, ale nemohli ich dokázať. 8 Pavol sa bránil: "Ničím som sa neprevinil ani proti židovskému Zákonu, ani proti Chrámu, ani proti cisárovi." 9 Festus chcel prejaviť Židom priazeň a opýtal sa Pavla: "Chceš ísť do Jeruzalema a tam sa dať súdiť predo mnou z týchto vecí?" 10 Ale Pavol povedal: "Pred cisárovou súdnou stolicou stojím, tu ma treba súdiť. Židom som ničím neublížil, ty sám to veľmi dobre vieš. 11 Ak som sa previnil a urobil niečo také, za čo si zasluhujem smrť, nezdráham sa umrieť; ale ak nie je nič na tom, čo títo na mňa žalujú, nik ma im nemôže vydať. Odvolávam sa na cisára." 12 Vtedy sa Festus porozprával so svojou radou a odpovedal: "Na cisára si sa odvolal, pôjdeš k cisárovi."

Pavol pred kráľom Agrippom

13 O niekoľko dní prišli do Cézarey kráľ Agrippa a Berenika a pozdravili Festa.
14 Keď tam boli už viac dní, Festus sa kráľovi zmienil o Pavlovi: "Felix tu nechal vo väzení istého človeka. 15 Keď som bol v Jeruzaleme, prišli kvôli nemu za mnou veľkňazi a židovskí starší a žiadali ho odsúdiť. 16 Odpovedal som im, že Rimania nevydávajú nikoho skôr, kým obžalovaný nedostane možnosť brániť sa proti obvineniu v prítomnosti žalobcov. 17 Keď teda prišli sem, bez prieťahov som v nasledujúci deň sadol na súdnu stolicu a rozkázal priviesť toho človeka. 18 Ale v jeho prítomnosti žalobcovia nepredniesli nijaké žaloby zo zločinov, z ktorých som ho podozrieval. 19 Mali nejaké spory o ich náboženstve a o akomsi mŕtvom Ježišovi, o ktorom Pavol tvrdí, že žije. 20 V rozpakoch, ako riešiť taký spor, som vravel, či by nechcel ísť do Jeruzalema a tam sa dať súdiť z tých vecí. 21 Ale Pavol sa odvolal, aby jeho prípad bol rezervovaný rozhodnutiu vznešeného cisára, preto som nariadil, aby ho väznili, kým ho nepošlem k cisárovi." 22 Agrippa povedal Festovi: "Aj ja sám by som chcel počuť toho človeka." Festus mu povedal: "Zajtra ho budeš počuť." 23 Na druhý deň prišli Agrippa a Berenika s veľkou okázalosťou s tribúnmi a poprednými mužmi mesta. Vošli do audienčnej siene. Na Festov rozkaz priviedli Pavla. 24 Festus povedal: "Kráľ Agrippa a všetci, čo ste tu s nami, vidíte toho človeka, pre ktorého na mňa naliehalo celé spoločenstvo Židov v Jeruzaleme i tu kričiac, že nesmie ďalej žiť. 25 Ja som však zistil, že neurobil nič také, čo by si zasluhovalo smrť; ale on sa odvolal na vznešeného cisára, tak som sa rozhodol poslať ho ta. 26 No nemám nič určité, čo by som o ňom napísal Pánovi. Preto som ho priviedol pred vás a hlavne pred teba, kráľ Agrippa, aby som po tomto vypočutí mal čo napísať. 27 Zdá sa mi totiž nerozumné poslať väzňa, a neuviesť jeho vinu."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk