24. kapitola

Proces pred Felixom

1 O päť dní prišiel veľkňaz Ananiáš s niekoľkými staršími a s advokátom, istým Tertullom, a pred miestodržiteľom podali žalobu na Pavla.
2 Pavol bol predvedený a Tertullus začal žalobu: "Vznešený Felix, tvojou zásluhou žijeme v úplnom pokoji a tento národ ti vďačí za niektoré reformy. 3 Všetko toto prijímame s najhlbšou vďačnosťou. 4 Ale aby sme ťa dlho nezdržiavali, prosím, aby si nás krátko vypočul vo svojej láskavosti. 5 Zistili sme totiž, že tento človek je morová nákaza a vyvoláva nepokoje medzi všetkými Židmi po celom svete. Je vodcom strany Nazaretských. 6 Ba pokúsil sa aj Chrám poškvrniť, ale zatkli sme ho. 7 8 Keď ho budeš vyšetrovať, aj sám si môžeš overiť toto všetko, čo na neho žalujeme." 9 Židia sa k nemu pripojili a tvrdili, že je to tak. 10 Keď mu miestodržiteľ pokynul, aby hovoril, Pavol odpovedal:

Pavlova reč pred rímskym miestodržiteľom

"Viem, že si veľa rokov sudcom tohto národa, a tak s pokojnou mysľou prednesiem svoju obhajobu.
11 Môžeš sa presvedčiť, že to nie je viac ako dvanásť dní, čo som prišiel na púť do Jeruzalema. 12 A nepristihli ma ani v Chráme, ani v synagógach, ani v meste, že by som sa bol s niekým prel alebo búril zástupy; 13 ani ti nemôžu dokázať to, čo teraz na mňa žalujú. 14 No priznávam sa ti, že slúžim Bohu svojich otcov podľa Cesty, ktorú oni volajú sektou, a verím všetko, čo je napísané v Zákone a u Prorokov. 15 A mám nádej v Bohu, že bude vzkriesenie dobrých a zlých, čo aj oni sami očakávajú. 16 Preto sa aj ja stále usilujem, aby som mal svedomie bez úhony pred Bohom a pred ľuďmi. 17 Po viacerých rokoch som prišiel odovzdať svojmu národu almužny a priniesť obety. 18 Takto ma našli v Chráme; očistil som sa a bol som bez zástupu a bez hluku. 19 Našli ma Židia z Ázie; oni by mali byť tu, pred tebou, a žalovať, ak by mali niečo proti mne. 20 Alebo nech aj títo tu prítomní povedia, akú vinu našli na mne, keď som stál pred sanhedrinom, 21 ak by len nešlo o to jediné slovo, ktoré som skríkol, keď som stál medzi nimi: ‚Pre zmŕtvychvstanie som dnes na súde pred vami!‘."

Pavlovo väznenie v Cézarei

22 Felix bol dobre informovaný o tejto novej Ceste, o kresťanskej viere, preto ich odročil. Povedal: "Keď príde tribún Lyziáš, posúdim váš spor."
23 Stotníkovi rozkázal držať ho vo väzení, ale miernom, a nebrániť nikomu z jeho priateľov posluhovať mu. 24 O niekoľko dní neskôr prišiel Felix so svojou ženou Druzillou, ktorá bola Židovka. Dal si zavolať Pavla a počúval ho, čo hovorí o viere v Krista Ježiša. 25 Ale keď hovoril o spravodlivosti, zdržanlivosti a o budúcom súde, Felix sa naľakal a povedal: "Nateraz môžeš odísť, v príhodný čas ťa zavolám." 26 Dúfal, že Pavol mu dá peniaze, preto ho aj častejšie volal a rozprával sa s ním. 27 Po dvoch rokoch Felixa vymenil Porcius Festus. Ale Felix sa chcel zavďačiť Židom, preto nechal Pavla vo väzení.