23. kapitola

1 Pavol sa uprene zahľadel na sanhedrin a povedal: "Bratia, ja som si počínal podľa najlepšieho svedomia pred Bohom až do dnešného dňa." 2 Ale veľkňaz Ananiáš rozkázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho udreli po ústach. 3 Vtedy mu Pavol povedal: "Boh udrie teba, ty obielená stena! Sedíš tu, aby si súdil podľa Zákona, a proti Zákonu ma kážeš biť!" 4 Tí, čo tam stáli, mu povedali: "Božiemu veľkňazovi zlorečíš?" 5 Pavol vravel: "Nevedel som, bratia, že je to veľkňaz; veď je napísané: Nezloreč vodcovi svojho ľudu!" 6 Pavol vedel, že jedna časť sanhedrinu sú saduceji a druhá časť farizeji, preto zvolal pred sanhedrinom: "Bratia, ja som farizej, syn farizejov. Pre našu nádej, zmŕtvychvstanie, ma súdia." 7 Len čo to povedal, nastala hádka medzi farizejmi a saducejmi a zhromaždenie sa rozdelilo. 8 Lebo saduceji tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, ani anjela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé. 9 Strhol sa veľký krik. Niekoľkí znalci Zákona zo strany farizejov vstali a protestovali: "Nenachádzame nič zlé na tomto človekovi. A čo ak s ním hovoril duch alebo anjel?" 10 Keď hádka silnela, veliteľ z obavy, že Pavla roztrhajú, poslal dole vojakov, aby im ho vytrhli a odviedli do pevnosti. 11 V nasledujúcu noc sa vedľa neho postavil Pán a povedal: "Zostaň pevný! Lebo ako si o mne svedčil v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme."

Sprisahanie Židov proti Pavlovi

12 Keď sa rozodnilo, niektorí Židia sa zišli a urobili sprisahanie, zaviazali sa, že nebudú ani jesť, ani piť, kým Pavla nezabijú.
13 Tých, čo sa takto sprisahali, bolo vyše štyridsať. 14 Prišli k veľkňazom a starším a vraveli: "My sme sa zaviazali prísahou, že nebudeme nič jesť, kým Pavla nezabijeme. 15 Teraz vy spolu so sanhedrinom požiadajte veliteľa, aby ho priviedol k vám. Zámienkou môže byť, že chcete dôkladnejšie preskúmať jeho vec. My sme pripravení zabiť ho skôr, ako sem dôjde." 16 Ale o úkladoch sa dozvedel syn Pavlovej sestry. Preto sa vybral do pevnosti, vošiel k Pavlovi a oznámil mu to. 17 Pavol si zavolal jedného zo stotníkov a povedal mu: "Zaveď tohto mladíka k veliteľovi, lebo mu má čosi oznámiť." 18 On ho vzal, zaviedol ho k veliteľovi a vravel: "Väzeň Pavol si ma zavolal a prosil, aby som zaviedol tohto mládenca k tebe, lebo ti má čosi povedať." 19 Veliteľ ho vzal za ruku, utiahol sa s ním nabok a pýtal sa ho: "Čo mi to máš oznámiť?" 20 On povedal: "Židia sa dohovorili, že ťa poprosia, aby si zajtra Pavla priviedol do sanhedrinu, akoby sa mala dôkladnejšie preskúmať jeho záležitosť. 21 Ale ty im never, lebo naň číha z nich viac ako štyridsať chlapov, ktorí sa zaviazali slávnostnou prísahou, že nebudú ani jesť, ani piť, kým ho nezabijú. A teraz, pripravení, čakajú na tvoj súhlas." 22 Veliteľ mladíka prepustil a prikázal mu: "Nikomu nehovor, že si mi to oznámil."

Pavla odvádzajú do Cézarey

Potom veliteľ zavolal dvoch stotníkov a rozkázal im:
23 "Pripravte na tretiu hodinu v noci na cestu do Cézarey dvesto vojakov, sedemdesiat jazdcov a dvesto kopijníkov. 24 Pripravte aj kone, na ktoré posadíte Pavla, aby ste ho bezpečne dopravili k miestodržiteľovi Felixovi!" 25 Napísal aj list tohto znenia: 26 "Klaudius Lyziáš pozdravuje vznešeného miestodržiteľa Felixa. 27 Tohto muža chytili Židia a keď sa chystali zabiť ho, prišiel som s vojskom a vytrhol som im ho, lebo som sa dozvedel, že je Riman. 28 Chcel som vedieť, z čoho ho obviňujú, preto som ho priviedol pred ich sanhedrin, 29 a zistil som, že ho žalujú pre akési sporné otázky ich Zákona. Ale obvinení, za ktoré by si zasluhoval smrť alebo putá, niet. 30 Keď som dostal hlásenie o úkladoch, ktoré strojili tomuto človekovi, hneď som ho poslal k tebe a nariadil som aj žalobcom, aby tebe predniesli svoje žaloby proti nemu." 31 Vojaci teda podľa rozkazu Pavla vzali a v noci ho odviedli do Antipatridy. 32 Na druhý deň nechali s ním ísť jazdcov a vrátili sa do pevnosti. 33 Jazdci došli do Cézarey, odovzdali miestodržiteľovi list a postavili pred neho aj Pavla. 34 Miestodržiteľ si prečítal list a opýtal sa, z ktorej provincie pochádza. Keď sa dozvedel, že z Cilície, 35 povedal: "Vypočujem ťa, keď prídu tvoji žalobcovia." Rozkázal strážiť ho v Herodesovej vládnej budove.