Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

1 Pavol sa uprene zahľadel na sanhedrin a povedal: "Bratia, ja som si počínal podľa najlepšieho svedomia pred Bohom až do dnešného dňa." 2 Ale veľkňaz Ananiáš rozkázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho udreli po ústach. 3 Vtedy mu Pavol povedal: "Boh udrie teba, ty obielená stena! Sedíš tu, aby si súdil podľa Zákona, a proti Zákonu ma kážeš biť!" 4 Tí, čo tam stáli, mu povedali: "Božiemu veľkňazovi zlorečíš?" 5 Pavol vravel: "Nevedel som, bratia, že je to veľkňaz; veď je napísané: Nezloreč vodcovi svojho ľudu!" 6 Pavol vedel, že jedna časť sanhedrinu sú saduceji a druhá časť farizeji, preto zvolal pred sanhedrinom: "Bratia, ja som farizej, syn farizejov. Pre našu nádej, zmŕtvychvstanie, ma súdia." 7 Len čo to povedal, nastala hádka medzi farizejmi a saducejmi a zhromaždenie sa rozdelilo. 8 Lebo saduceji tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, ani anjela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé. 9 Strhol sa veľký krik. Niekoľkí znalci Zákona zo strany farizejov vstali a protestovali: "Nenachádzame nič zlé na tomto človekovi. A čo ak s ním hovoril duch alebo anjel?" 10 Keď hádka silnela, veliteľ z obavy, že Pavla roztrhajú, poslal dole vojakov, aby im ho vytrhli a odviedli do pevnosti. 11 V nasledujúcu noc sa vedľa neho postavil Pán a povedal: "Zostaň pevný! Lebo ako si o mne svedčil v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme."

Sprisahanie Židov proti Pavlovi

12 Keď sa rozodnilo, niektorí Židia sa zišli a urobili sprisahanie, zaviazali sa, že nebudú ani jesť, ani piť, kým Pavla nezabijú.
13 Tých, čo sa takto sprisahali, bolo vyše štyridsať. 14 Prišli k veľkňazom a starším a vraveli: "My sme sa zaviazali prísahou, že nebudeme nič jesť, kým Pavla nezabijeme. 15 Teraz vy spolu so sanhedrinom požiadajte veliteľa, aby ho priviedol k vám. Zámienkou môže byť, že chcete dôkladnejšie preskúmať jeho vec. My sme pripravení zabiť ho skôr, ako sem dôjde." 16 Ale o úkladoch sa dozvedel syn Pavlovej sestry. Preto sa vybral do pevnosti, vošiel k Pavlovi a oznámil mu to. 17 Pavol si zavolal jedného zo stotníkov a povedal mu: "Zaveď tohto mladíka k veliteľovi, lebo mu má čosi oznámiť." 18 On ho vzal, zaviedol ho k veliteľovi a vravel: "Väzeň Pavol si ma zavolal a prosil, aby som zaviedol tohto mládenca k tebe, lebo ti má čosi povedať." 19 Veliteľ ho vzal za ruku, utiahol sa s ním nabok a pýtal sa ho: "Čo mi to máš oznámiť?" 20 On povedal: "Židia sa dohovorili, že ťa poprosia, aby si zajtra Pavla priviedol do sanhedrinu, akoby sa mala dôkladnejšie preskúmať jeho záležitosť. 21 Ale ty im never, lebo naň číha z nich viac ako štyridsať chlapov, ktorí sa zaviazali slávnostnou prísahou, že nebudú ani jesť, ani piť, kým ho nezabijú. A teraz, pripravení, čakajú na tvoj súhlas." 22 Veliteľ mladíka prepustil a prikázal mu: "Nikomu nehovor, že si mi to oznámil."

Pavla odvádzajú do Cézarey

Potom veliteľ zavolal dvoch stotníkov a rozkázal im:
23 "Pripravte na tretiu hodinu v noci na cestu do Cézarey dvesto vojakov, sedemdesiat jazdcov a dvesto kopijníkov. 24 Pripravte aj kone, na ktoré posadíte Pavla, aby ste ho bezpečne dopravili k miestodržiteľovi Felixovi!" 25 Napísal aj list tohto znenia: 26 "Klaudius Lyziáš pozdravuje vznešeného miestodržiteľa Felixa. 27 Tohto muža chytili Židia a keď sa chystali zabiť ho, prišiel som s vojskom a vytrhol som im ho, lebo som sa dozvedel, že je Riman. 28 Chcel som vedieť, z čoho ho obviňujú, preto som ho priviedol pred ich sanhedrin, 29 a zistil som, že ho žalujú pre akési sporné otázky ich Zákona. Ale obvinení, za ktoré by si zasluhoval smrť alebo putá, niet. 30 Keď som dostal hlásenie o úkladoch, ktoré strojili tomuto človekovi, hneď som ho poslal k tebe a nariadil som aj žalobcom, aby tebe predniesli svoje žaloby proti nemu." 31 Vojaci teda podľa rozkazu Pavla vzali a v noci ho odviedli do Antipatridy. 32 Na druhý deň nechali s ním ísť jazdcov a vrátili sa do pevnosti. 33 Jazdci došli do Cézarey, odovzdali miestodržiteľovi list a postavili pred neho aj Pavla. 34 Miestodržiteľ si prečítal list a opýtal sa, z ktorej provincie pochádza. Keď sa dozvedel, že z Cilície, 35 povedal: "Vypočujem ťa, keď prídu tvoji žalobcovia." Rozkázal strážiť ho v Herodesovej vládnej budove.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk