Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

Pavol opúšťa Efez

1 Keď potom rozruch ustal, Pavol si zavolal učeníkov, povzbudil ich, rozlúčil sa a odišiel do Macedónska.
2 Prechádzal tými krajmi, povzbudzoval bratov mnohými slovami a prišiel do Grécka. 3 Tam strávil tri mesiace a keď sa chystal odplaviť do Sýrie, Židia mu strojili úklady. Preto sa rozhodol, že sa vráti cez Macedónsko. 4 Sprevádzali ho Berejčan Sopater, Pyrrhov syn, zo Solúnčanov Aristarchos a Sekundus, Gájus z Derbe a Timotej i Ázijčania Tychikos a Trofimos. 5 Oni šli vopred a čakali nás v Troade. 6 My sme sa po dňoch Nekvasených chlebov odplavili z Filíp a o päť dní sme došli za nimi do Troady, kde sme zostali sedem dní.

V Troade. Pavol vzkriesi mŕtveho

7 Keď sme sa v nedeľu, prvý deň týždňa, zišli na lámanie chleba, Pavol, ktorý mal ráno odcestovať, dlho s nimi hovoril a pretiahol reč až do polnoci.
8 V hornej miestnosti, kde sme boli zhromaždení, bolo mnoho lámp. 9 Istý mladík menom Eutychos sedel v okne a pretože Pavol dlho hovoril, tvrdo zaspal. Premožený spánkom, spadol z tretieho poschodia dolu. Zdvihli ho mŕtveho. 10 Pavol zišiel dolu, prestrel sa naň. 11 Potom sa vrátil hore, lámal chlieb a jedol, dlho až do svitania ešte hovoril a potom odišiel. 12 Chlapca však priviedli živého, čo ich nemálo potešilo.

Z Troady do Miletu

13 My sme nasadli na loď skôr a odplavili sme sa do Asosu, kde sme mali pribrať Pavla; on tak určil, lebo sám chcel ísť po súši.
14 Keď sme sa s ním v Asose zišli, vzali sme ho na loď a išli sme do Mitylény. 15 Odtiaľ sme sa odplavili a na druhý deň sme sa dostali pred Chios, v ďalší deň sme pristáli pri Samose a nasledujúci sme došli do Miletu. 16 Pavol sa totiž rozhodol obísť Efez, aby sa nezdržal v Ázii. Ponáhľal sa, aby bol, podľa možnosti, na Turíce v Jeruzaleme.

Rozlúčka s predstavenými efezskej cirkvi

17 Z Miletu poslal do Efezu po starších cirkvi.
18 Keď k nemu spolu prišli, povedal im: "Vy viete, ako som si u vás počínal od prvého dňa, keď som vstúpil do Ázie, až podnes; 19 ako som slúžil Pánovi so všetkou pokorou v slzách a skúškach, ktoré na mňa doliehali od Židov. 20 Vy viete, ako som nezanedbal zvestovať vám všetko užitočné a učiť vás verejne i po domoch; 21 ako som zaprisahával Židov i Grékov, aby sa obrátili k Bohu a uverili v nášho Pána, Ježiša. 22 A teraz, spútaný Duchom, idem do Jeruzalema a neviem, čo ma tam čaká. 23 No Svätý Duch ma vo všetkých mestách uisťuje, že ma čakajú okovy a súženie. 24 Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: vydať svedectvo evanjeliu Božej milosti. 25 A teraz viem, že už neuvidíte moju tvár: nikto z vás, medzi ktorými som chodil a ohlasoval Kráľovstvo. 26 Preto vám v dnešný deň slávnostne vyhlasujem, že nemám vinu na tom, ak niekto neprijme Pána Ježiša, 27 lebo som nikdy neušiel pred svojou povinnosťou zvestovať vám celú Božiu vôľu. 28 Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Svätý Duch ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou. 29 Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. 30 Ba aj medzi vami samými povstanú ľudia, čo budú učiť nesprávne učenie, aby strhli učeníkov za sebou. 31 Preto bdejte a pamätajte, že som tri roky vo dne v noci neprestával so slzami napomínať každého z vás. 32 A teraz vás odporúčam Bohu a jeho Slovu milosti, ktoré má moc vybudovať vás a dať vám dedičstvo medzi všetkými, čo sú mu zasvätení. 33 Netúžil som po striebre ani zlate, ani odeve nikoho; 34 sami viete, že tieto ruky vyslúžili všetko, čo som potreboval ja a títo moji spoločníci. 35 Vo všetkom som vám ukázal, že treba takto pracovať, ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša, lebo on povedal: "Blaženejšie je dávať ako prijímať." 36 Keď to povedal, kľakol si a modlil sa s nimi všetkými. 37 Všetci sa dali do veľkého plaču, hádzali sa Pavlovi okolo krku a bozkávali ho. 38 Najviac ich zarmútilo to, keď povedal, že už neuvidia jeho tvár. Potom ho vyprevadili na loď.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk