Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Založenie cirkvi v Korinte

1 Pavol potom odišiel z Atén a prišiel do Korintu.
2 Tam našiel Žida menom Akvila, rodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie, i jeho manželku Priscillu, lebo Klaudius nariadil, že všetci Židia musia opustiť Rím. Pripojil sa k nim 3 a pretože mal to isté remeslo, zostal u nich a pracoval tam; boli výrobcami stanov. 4 Každú sobotu hovoril v synagóge a presviedčal Židov i Grékov. 5 Keď prišli z Macedónska Sílas a Timotej, Pavol sa celkom venoval slovu a dosvedčoval Židom, že Ježiš je Mesiáš. 6 Ale keď mu protirečili a rúhali sa, otriasol si odev a povedal im: "Vaša krv na vašu hlavu! Ja som čistý. Odteraz pôjdem k pohanom." 7 Odišiel odtiaľ a vošiel do domu istého človeka, čo si ctil Boha, menom Títus Justus. Jeho dom bol spojený so synagógou. 8 Krispus, predstavený synagógy, uveril v Pána s celým svojím domom; aj mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dali sa pokrstiť. 9 Pán povedal Pavlovi v noci vo videní: "Neboj sa, len hovor a nemlč, 10 veď som s tebou ja, a nik nesiahne na teba, aby ti ublížil, lebo mám v tomto meste veľa ľudí." 11 Zostal tam teda rok a šesť mesiacov a učil u nich Božie slovo.

Židia zavlečú Pavla pred súd

12 Keď bol v Acháji prokonzulom Gallion, Židia jednomyseľne povstali proti Pavlovi, priviedli ho pred súdnu stolicu
13 a hovorili: "Tento chlap navádza ľudí, aby uctievali Boha protizákonným spôsobom." 14 Pavol sa už chystal otvoriť ústa, keď Gallion vyhlásil Židom: "Keby tu išlo o zločin alebo o nejakú krivdu, Židia, vypočul by som vás, ako sa patrí. 15 Ale keď sú to spory o slová, o mená a o váš zákon, to je vaša vec. Ja v takýchto veciach nechcem byť sudcom." 16 A odohnal ich od súdnej stolice. 17 Tu všetci (helenisti) chytili predstaveného synagógy Sostena a dali sa ho biť pred súdnou stolicou. A Gallion sa o to všetko nestaral.

Návrat do Antiochie a odchod na tretiu cestu

18 Pavol tam zostal ešte veľa dní; potom sa s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscilla a Akvila. V Kenchreách si dal ostrihať hlavu, lebo mal sľub.
19 Keď prišli do Efezu, tam ich nechal. Sám vošiel do synagógy a hovoril so Židmi. 20 A keď ho prosili, aby zostal dlhší čas, neprivolil, 21 ale pri rozlúčke povedal: "Znova sa k vám vrátim, ak to bude Božia vôľa." A odplavil sa z Efezu. 22 Vyslobodil sa z Cézarey, pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie; 23 pobudol tam nejaký čas a šiel ďalej. Postupne poprechádzal galatský kraj a Frýgiu povzbudzujúc učeníkov.

Apollo

24 Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo, rodom z Alexandrie, muž výrečný a zbehlý v Písmach.
25 Bol poučený o Pánovej Ceste a so zápalom ducha hovoril o Ježišovi a správne o ňom učil, hoci poznal iba Jánov krst. 26 Začal teda smelo vystupovať v synagóge. Priscilla a Akvila ho počúvali, potom ho vzali k sebe a dôkladne mu vysvetlili Božiu Cestu. 27 Keďže chcel odísť do Acháje, bratia ho v tom povzbudili a napísali učeníkom, aby ho dobre prijali. Keď ta prišiel, Božou milosťou bol veľmi na pomoci tamojším veriacim. 28 Lebo rázne usviedčal Židov a verejne dokazoval z Písem, že Ježiš je Kristus.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk