18. kapitola

Založenie cirkvi v Korinte

1 Pavol potom odišiel z Atén a prišiel do Korintu.
2 Tam našiel Žida menom Akvila, rodom z Pontu, ktorý nedávno prišiel z Itálie, i jeho manželku Priscillu, lebo Klaudius nariadil, že všetci Židia musia opustiť Rím. Pripojil sa k nim 3 a pretože mal to isté remeslo, zostal u nich a pracoval tam; boli výrobcami stanov. 4 Každú sobotu hovoril v synagóge a presviedčal Židov i Grékov. 5 Keď prišli z Macedónska Sílas a Timotej, Pavol sa celkom venoval slovu a dosvedčoval Židom, že Ježiš je Mesiáš. 6 Ale keď mu protirečili a rúhali sa, otriasol si odev a povedal im: "Vaša krv na vašu hlavu! Ja som čistý. Odteraz pôjdem k pohanom." 7 Odišiel odtiaľ a vošiel do domu istého človeka, čo si ctil Boha, menom Títus Justus. Jeho dom bol spojený so synagógou. 8 Krispus, predstavený synagógy, uveril v Pána s celým svojím domom; aj mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dali sa pokrstiť. 9 Pán povedal Pavlovi v noci vo videní: "Neboj sa, len hovor a nemlč, 10 veď som s tebou ja, a nik nesiahne na teba, aby ti ublížil, lebo mám v tomto meste veľa ľudí." 11 Zostal tam teda rok a šesť mesiacov a učil u nich Božie slovo.

Židia zavlečú Pavla pred súd

12 Keď bol v Acháji prokonzulom Gallion, Židia jednomyseľne povstali proti Pavlovi, priviedli ho pred súdnu stolicu
13 a hovorili: "Tento chlap navádza ľudí, aby uctievali Boha protizákonným spôsobom." 14 Pavol sa už chystal otvoriť ústa, keď Gallion vyhlásil Židom: "Keby tu išlo o zločin alebo o nejakú krivdu, Židia, vypočul by som vás, ako sa patrí. 15 Ale keď sú to spory o slová, o mená a o váš zákon, to je vaša vec. Ja v takýchto veciach nechcem byť sudcom." 16 A odohnal ich od súdnej stolice. 17 Tu všetci (helenisti) chytili predstaveného synagógy Sostena a dali sa ho biť pred súdnou stolicou. A Gallion sa o to všetko nestaral.

Návrat do Antiochie a odchod na tretiu cestu

18 Pavol tam zostal ešte veľa dní; potom sa s bratmi rozlúčil a odplavil sa do Sýrie a s ním aj Priscilla a Akvila. V Kenchreách si dal ostrihať hlavu, lebo mal sľub.
19 Keď prišli do Efezu, tam ich nechal. Sám vošiel do synagógy a hovoril so Židmi. 20 A keď ho prosili, aby zostal dlhší čas, neprivolil, 21 ale pri rozlúčke povedal: "Znova sa k vám vrátim, ak to bude Božia vôľa." A odplavil sa z Efezu. 22 Vyslobodil sa z Cézarey, pozdravil cirkev a odišiel do Antiochie; 23 pobudol tam nejaký čas a šiel ďalej. Postupne poprechádzal galatský kraj a Frýgiu povzbudzujúc učeníkov.

Apollo

24 Do Efezu prišiel istý Žid menom Apollo, rodom z Alexandrie, muž výrečný a zbehlý v Písmach.
25 Bol poučený o Pánovej Ceste a so zápalom ducha hovoril o Ježišovi a správne o ňom učil, hoci poznal iba Jánov krst. 26 Začal teda smelo vystupovať v synagóge. Priscilla a Akvila ho počúvali, potom ho vzali k sebe a dôkladne mu vysvetlili Božiu Cestu. 27 Keďže chcel odísť do Acháje, bratia ho v tom povzbudili a napísali učeníkom, aby ho dobre prijali. Keď ta prišiel, Božou milosťou bol veľmi na pomoci tamojším veriacim. 28 Lebo rázne usviedčal Židov a verejne dokazoval z Písem, že Ježiš je Kristus.