16. kapitola

1 Prišiel do Derbe, potom do Lystry. Tam bol istý učeník menom Timotej, syn veriacej Židovky, ale otec bol Grék. 2 Bratia v Lystre a v Ikóniu mu vydávali dobré svedectvo. 3 Pavol chcel, aby šiel s ním, a kvôli Židom, čo tam bývali, ho vzal a obrezal, lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék. 4 V mestách, ktorými prechádzali, odovzdávali rozhodnutia, ktoré vydali apoštoli a starší v Jeruzaleme, aby ich zachovávali. 5 Tak sa cirkvi upevňovali vo viere a deň čo deň sa zväčšovali počtom.

Prechod cez Malú Áziu

6 Prešli cez Frýgiu a galatský kraj, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii.
7 Keď došli k hraniciam Mýzie, pokúšali sa dostať do Bitýnie, ale Ježišov Duch im to nedovolil. 8 Prešli teda Mýziu a zišli do Troady. 9 Tam mal Pavol v noci videnie. Stál pred ním akýsi Macedónčan a prosil ho: "Prejdi do Macedónska a pomôž nám!" 10 Hneď, ako mal toto videnie, usilovali sme sa odísť do Macedónska, presvedčení, že nás Boh volá zaniesť tam Dobrú zvesť.

Príchod do Filíp

11 Odplavili sme sa z Troady, priamym smerom sme prišli do Samotrácie, na druhý deň do Neapola
12 a odtiaľ do Filíp. Je to popredné mesto tej časti Macedónska a kolónie. V tomto meste sme sa zdržali niekoľko dní. 13 V sobotu sme vyšli za bránu k rieke, lebo sme predpokladali, že sa tam modlia. Sadli sme si a hovorili k ženám, čo sa tam zišli. 14 Počúvala aj istá žena menom Lýdia, obchodníčka s purpurom z mesta Tyatiry, ktorá si ctila Boha. Pán jej otvoril srdce, aby pozorne sledovala, čo Pavol hovorí. 15 A keď sa dala so svojím domom pokrstiť, prosila nás: "Ak si myslíte, že som verná Pánovi, poďte do môjho domu a zostaňte." A prinútila nás.

Uväznenie Pavla a Sílasa

16 Keď sme sa išli zasa modliť, stretli sme akúsi dievčinu, ktorá mala vešteckého ducha a veštením prinášala svojim pánom veľký zisk.
17 Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: "Títo ľudia sú sluhovia Najvyššieho Boha a zvestujú vám cestu spásy." 18 A robila to mnoho dní. Pavla to domrzelo, obrátil sa a povedal duchu: "V mene Ježiša Krista ti rozkazujem, aby si z nej vyšiel." V tom okamihu duch z nej vyšiel. 19 Keď jej páni videli, že im zanikla nádej na zisk, chytili Pavla a Sílasa, zavliekli ich na námestie pred vrchnosti. 20 Predviedli ich pred sudcov a povedali: "Títo ľudia búria naše mesto. Sú to Židia 21 a hlásajú zvyky, ktoré my ako Rimania nesmieme ani prijímať, ani zachovávať." 22 Aj dav sa zhŕkol proti nim a velitelia im dali postŕhať šaty a rozkázali ich zbičovať. 23 Keď im vymerali veľa rán, vrhli ich do väzenia a strážcovi prikázali, aby ich dobre strážil. 24 On ich podľa tohto rozkazu vsadil do vnútorného žalára a nohy im privrel do klady.

Zázračné vyslobodenie misionárov

25 O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.
26 Zrazu nastalo veľké zemetrasenie, až sa hýbali základy žalára. Hneď sa otvorili všetky dvere a všetkým sa rozviazali putá. 27 Žalárnik sa strhol zo spánku a videl dvere väzenia pootvárané. Vytasil meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni ušli. 28 Ale Pavol skríkol veľkým hlasom: "Neubližuj si, lebo sme tu všetci!" 29 Vypýtal si svetlo, vbehol dnu a s chvením sa vrhol pred Pavla a Sílasa. 30 Vyviedol ich von a vravel: "Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?" 31 Oni odpovedali: "Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty a tvoji domáci." 32 A zvestovali Pánovo slovo jemu a všetkým jeho domácim. 33 V tú nočnú hodinu ich vzal, vymyl im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. 34 Potom ich zaviedol do domu, prestrel stôl a radoval sa s celým svojím domom, že uverili v Boha. 35 Keď sa rozodnilo, velitelia poslali liktorov s odkazom: "Prepusť tých ľudí!" 36 Žalárnik oznámil Pavlovi tieto slová: "Velitelia odkázali, aby som vás prepustil. Teraz teda vyjdite a choďte v pokoji!" 37 Ale Pavol povedal liktorom: "Verejne a bez súdu nás zbili, hoci sme rímski občania, a vrhli do väzenia, a teraz nás potajomky vyhadzujú? Nie tak, ale nech prídu sami a oni nech nás vyvedú!" 38 Liktori hlásili tieto slová veliteľom a tí sa naľakali, keď počuli, že sú to Rimania. 39 Prišli a odprosili ich. A keď ich vyvádzali, prosili ich, aby odišli z mesta. 40 Keď vyšli z väzenia, zašli k Lýdii, ponavštevovali bratov, povzbudili ich a odišli.