Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

15. kapitola

Kontroverzia v Antiochii

1 Tu prišli niektorí z Judey a poúčali bratov: "Ak sa nedáte obrezať podľa Mojžišovho predpisu, nemôžete byť spasení."
2 Keď sa s nimi Pavol a Barnabáš dostali do sporu a nie malej hádky, rozhodli, že Pavol a Barnabáš a niektorí ďalší z nich pôjdu s touto spornou otázkou k apoštolom a starším do Jeruzalema. 3 Cirkev ich teda vypravila a oni išli cez Feníciu a Samáriu a rozprávali, ako sa obrátili pohania, a všetkým bratom pôsobili veľkú radosť. 4 Keď prišli do Jeruzalema, prijala ich Cirkev, apoštoli a starší a oni vyrozprávali, aké veľké veci s nimi urobil Boh.

Kontroverzia v Jeruzaleme

5 Tu vstali niektorí, čo uverili zo sekty farizejov, a hovorili: "Treba ich obrezať a prikázať im, že musia zachovávať Mojžišov Zákon."
6 Vtedy sa apoštoli a starší zišli a skúmali túto vec. 7 Po dlhej debate vstal Peter a povedal:

Petrova reč

"Bratia, vy viete, že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás, aby pohania z mojich úst počuli slovo evanjelia a uverili.
8 A Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo, keď im dal Svätého Ducha tak ako nám. 9 A nerobil nijaký rozdiel medzi nami a nimi, lebo vierou očistil ich srdcia. 10 Prečo teda teraz pokúšate Boha a chcete položiť na šiju učeníkov jarmo, ktoré nevládali niesť ani naši otcovia, ani my? 11 Veríme, že sme spasení milosťou Pána Ježiša a takisto aj oni." 12 Celé zhromaždenie stíchlo. Počúvali Barnabáša a Pavla, ktorí rozprávali, aké veľké znamenia a zázraky urobil Boh prostredníctvom nich medzi pohanmi.

Jakubova reč

13 Keď sa odmlčali, ozval sa Jakub: "Bratia, vypočujte ma!
14 Simeon porozprával, ako Boh od počiatku ráčil vybrať z pohanov ľud pre seba. 15 S tým sa zhodujú aj slová Prorokov, ako je napísané: 16 Potom sa vrátim a znovu postavím zborený Dávidov stánok; opravím jeho trhliny a zborené postavím, 17 aby aj ostatní ľudia hľadali Pána a všetky národy, zasvätené môjmu Menu, hovorí Pán, čo robí tieto veci, 18 známe od vekov. 19 Preto si myslím, že neslobodno znepokojovať tých, čo sa z pohanov obracajú k Bohu, 20 ale im treba napísať, aby sa zdržiavali poškvrneného modlami, smilstva, zaduseného a krvi. 21 Lebo Mojžiš má od dávnych čias v každom meste kazateľov, ktorí ho čítajú v synagógach každú sobotu."

Apoštolský list

22 Vtedy sa apoštoli a starší s celou Cirkvou uzniesli, že spomedzi seba vyberú mužov a pošlú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie. Boli to Júda, ktorý sa volal tiež Barsabáš, a Sílas, poprední muži medzi bratmi.
23 Po nich poslali tento list: "Apoštoli a starší bratia pozdravujú bratov z pohanov v Antiochii, Sýrii a Cilícii. 24 Počuli sme, že vás niektorí, čo vyšli z nás, znepokojili a rozvrátili vám duše rečami, hoci sme ich ničím nepoverili. 25 Preto sme sa zhromaždili a jednomyseľne sme sa uzniesli, že vyberieme ľudí a pošleme ich k vám s našimi drahými Barnabášom a Pavlom, 26 ľuďmi, ktorí vydali svoj život za meno nášho Pána Ježiša Krista. 27 Vyslali sme teda Júdu a Sílasa a oni vám aj ústne povedia to isté. 28 Lebo Svätý Duch a my sme usúdili, že nebudeme na vás klásť nijaké iné bremeno okrem toho nevyhnutného: 29 zdržiavať sa mäsa obetovaného modlám, krvi, udusených zvierat a smilstva. Ak sa budete tohto chrániť, budete konať správne. Buďte zdraví!"

Vyslaní bratia v Antiochii

30 Keď sa vyslaní bratia odobrali, odišli do Antiochie, zvolali zhromaždenie a odovzdali list.
31 Keď ho prečítali, radovali sa z povzbudenia, ktoré prinášal. 32 Júda a Sílas, ktorí boli sami prorokmi, mnohými slovami potešovali a posilňovali bratov. 33 Po istom čase ich bratia vypravili so želaním pokoja k tým, čo ich vyslali. 34 35 Ale Pavol a Barnabáš sa zdržali v Antiochii a s mnohými inými učili a hlásali Dobrú zvesť, Pánovo slovo.

Pavol sa oddelí od Barnabáša a pripojí si Sílasa

36 O niekoľko dní povedal Pavol Barnabášovi: "Vráťme sa a ponavštevujme bratov vo všetkých mestách, kde sme hlásali Pánovo slovo: ako sa majú."
37 Barnabáš chcel so sebou vziať aj Jána, ktorý sa volá Marek. 38 Pavol zasa myslel, že netreba brať takého, čo od nich odišiel z Pamfýlie a nepracoval s nimi. 39 A vznikla taká roztržka, že sa rozišli. Barnabáš si vzal Marka a odplavili sa na Cyprus. 40 Pavol si vybral Sílasa. Bratia ho zverili Pánovej milosti a vydal sa na cestu.

V Lykaónii. Pavol si pribral Timoteja

41 Prešiel Sýriou a Cilíciou a posilňoval cirkvi.