Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

Evanjelizácia v Ikóniu

1 V Ikóniu takisto vošli do židovskej synagógy a hovorili tak, že uverilo veľké množstvo Židov a Grékov.
2 Ale Židia, ktorí neuverili, popudili a rozdráždili pohanov proti bratom. 3 Zdržali sa tam však dlhší čas a smelo si počínali, spoliehajúc sa na Pána, a on potvrdzoval posolstvo svojej milosti, konajúc ich rukami znamenia a divy. 4 Obyvateľstvo mesta sa rozdelilo: niektorí boli so Židmi, iní zasa s apoštolmi. 5 Ale keď sa ich pohania a Židia so svojimi predstavenými chystali prepadnúť, potupiť a ukameňovať 6 a oni sa to dozvedeli, utiekli do lykaónskych miest, do Lystry a Derbe a do kraja okolo nich 7 a tam hlásali evanjelium.

Uzdravenie chromého

8 V Lystre sedával istý človek s chorými nohami. Bol od narodenia chromý a nikdy nechodil.
9 Počúval Pavla, keď hovoril, a on sa naňho zahľadel. A keď videl, že má vieru a môže byť uzdravený, 10 povedal veľkým hlasom: "Postav sa rovno na nohy!" On vyskočil a chodil. 11 Keď zástupy videli, čo Pavol urobil, začali kričať po lykaónsky: "Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe." 12 Barnabáša nazvali Diom a Pavla Hermesom, lebo on viedol reč. 13 Kňaz Diovho chrámu na predmestí priviedol k bráne býkov s vencami a chcel s ľuďmi obetovať. 14 Keď to počuli apoštoli Barnabáš a Pavol, roztrhli si šaty, vybehli medzi zástup a kričali: 15 "Ľudia, čo to robíte? Aj my sme smrteľní ľudia ako vy. Hlásame vám Dobrú zvesť, aby ste opustili všetky tieto prázdne modly a obrátili sa k živému Bohu, ktorý stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich. 16 V minulých pokoleniach nechal všetky národy ísť svojou cestou, 17 ale bez svedectva o sebe samom nezostával, lebo robil dobre: z neba vám dával dážď a úrodné časy a napĺňal vaše srdcia pokrmom a šťastím." 18 Takto hovorili, ale len-len že zadržali zástupy, aby im neobetovali.

Koniec misie

19 Vtedy prišli Židia z Antiochie a Ikónia a presvedčili zástupy. Pavla ukameňovali a potom ho vyvliekli za mesto, lebo si mysleli, že je mŕtvy.
20 Ale učeníci ho obstúpili, on vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derbe. 21 Aj tomuto mestu hlásali evanjelium a získali mnoho učeníkov. Potom sa vrátili do Lystry, Ikónia a Antiochie. 22 Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva musíme vojsť cez mnohé súženia. 23 Potom im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších a po modlitbách a pôste odporúčali ich Pánovi, v ktorého uverili. 24 Potom prešli Pizídiou a prišli do Pamfýlie. 25 Hlásali slovo v Perge, odišli do Atálie 26 a odtiaľ sa odplavili do Antiochie, kde ich predtým zverili Božej milosti na dielo, ktoré práve dokončili. 27 Keď ta došli, zhromaždili cirkev a rozpovedali, aké veľké veci s nimi urobil Boh a že pohanom otvoril dvere viery. 28 Potom zostali dlhší čas s učeníkmi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk