14. kapitola

Evanjelizácia v Ikóniu

1 V Ikóniu takisto vošli do židovskej synagógy a hovorili tak, že uverilo veľké množstvo Židov a Grékov.
2 Ale Židia, ktorí neuverili, popudili a rozdráždili pohanov proti bratom. 3 Zdržali sa tam však dlhší čas a smelo si počínali, spoliehajúc sa na Pána, a on potvrdzoval posolstvo svojej milosti, konajúc ich rukami znamenia a divy. 4 Obyvateľstvo mesta sa rozdelilo: niektorí boli so Židmi, iní zasa s apoštolmi. 5 Ale keď sa ich pohania a Židia so svojimi predstavenými chystali prepadnúť, potupiť a ukameňovať 6 a oni sa to dozvedeli, utiekli do lykaónskych miest, do Lystry a Derbe a do kraja okolo nich 7 a tam hlásali evanjelium.

Uzdravenie chromého

8 V Lystre sedával istý človek s chorými nohami. Bol od narodenia chromý a nikdy nechodil.
9 Počúval Pavla, keď hovoril, a on sa naňho zahľadel. A keď videl, že má vieru a môže byť uzdravený, 10 povedal veľkým hlasom: "Postav sa rovno na nohy!" On vyskočil a chodil. 11 Keď zástupy videli, čo Pavol urobil, začali kričať po lykaónsky: "Zostúpili k nám bohovia v ľudskej podobe." 12 Barnabáša nazvali Diom a Pavla Hermesom, lebo on viedol reč. 13 Kňaz Diovho chrámu na predmestí priviedol k bráne býkov s vencami a chcel s ľuďmi obetovať. 14 Keď to počuli apoštoli Barnabáš a Pavol, roztrhli si šaty, vybehli medzi zástup a kričali: 15 "Ľudia, čo to robíte? Aj my sme smrteľní ľudia ako vy. Hlásame vám Dobrú zvesť, aby ste opustili všetky tieto prázdne modly a obrátili sa k živému Bohu, ktorý stvoril nebo a zem i more a všetko, čo je v nich. 16 V minulých pokoleniach nechal všetky národy ísť svojou cestou, 17 ale bez svedectva o sebe samom nezostával, lebo robil dobre: z neba vám dával dážď a úrodné časy a napĺňal vaše srdcia pokrmom a šťastím." 18 Takto hovorili, ale len-len že zadržali zástupy, aby im neobetovali.

Koniec misie

19 Vtedy prišli Židia z Antiochie a Ikónia a presvedčili zástupy. Pavla ukameňovali a potom ho vyvliekli za mesto, lebo si mysleli, že je mŕtvy.
20 Ale učeníci ho obstúpili, on vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derbe. 21 Aj tomuto mestu hlásali evanjelium a získali mnoho učeníkov. Potom sa vrátili do Lystry, Ikónia a Antiochie. 22 Posilňovali srdcia učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva musíme vojsť cez mnohé súženia. 23 Potom im po jednotlivých cirkvách ustanovili starších a po modlitbách a pôste odporúčali ich Pánovi, v ktorého uverili. 24 Potom prešli Pizídiou a prišli do Pamfýlie. 25 Hlásali slovo v Perge, odišli do Atálie 26 a odtiaľ sa odplavili do Antiochie, kde ich predtým zverili Božej milosti na dielo, ktoré práve dokončili. 27 Keď ta došli, zhromaždili cirkev a rozpovedali, aké veľké veci s nimi urobil Boh a že pohanom otvoril dvere viery. 28 Potom zostali dlhší čas s učeníkmi.