Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

12. kapitola

Petrovo uväznenie a jeho zázračné vyslobodenie

1 V tom čase kráľ Herodes začal prenasledovať niektorých členov Cirkvi.
2 Jánovho brata Jakuba dal zabiť mečom. 3 A keď videl, že Židom sa to páči, rozkázal uväzniť aj Petra. Boli práve dni Nekvasených chlebov. 4 Keď ho chytil, vrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch: po Pasche ho chcel predviesť ľudu. 5 Petra teda strážili vo väzení. Ale Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho. 6 V poslednú noc, ako ho mal Herodes predviesť, Peter spal medzi dvoma vojakmi spútaný dvoma reťazami a strážnici predo dvermi strážili väzenie. 7 Tu zastal pri ňom Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Udrel Petra po boku, zobudil ho a povedal: "Vstaň rýchlo!" A reťaze mu spadli z rúk. 8 Anjel mu povedal: "Opáš sa a obuj si sandále!" Keď to urobil, povedal mu: "Prehoď si plášť a poď so mnou!" 9 Vyšiel von a šiel za ním; ani nevedel, že je to skutočnosť, čo sa dialo skrze anjela. Myslel si, že má videnie. 10 Prešli cez prvú i druhú stráž a došli k železnej bráne, čo vedie do mesta. Tá sa im sama otvorila. Vyšli ňou a keď prešli jednu ulicu, anjel mu zmizol. 11 Tu Peter prišiel k sebe a povedal si: "Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vyslobodil ma z Herodesovej ruky a zo všetkého, čo očakával židovský ľud." 12 Ako o tom uvažoval, došiel k domu Márie, matky Jána, ktorý sa volá Marek, kde boli mnohí zhromaždení a modlili sa. 13 Keď zabúchal na dvere brány, vyšla dievčina menom Rodé a načúvala. 14 Keď poznala Petrov hlas, od radosti ani neotvorila bránu, ale vbehla dnu a oznamovala, že pri bráne stojí Peter. 15 Oni jej povedali: "Šalieš!" Ona však tvrdila, že je to tak. No oni vraveli: "To je jeho anjel." 16 Ale Peter neprestával búchať. A keď otvorili a uvideli ho, žasli. 17 Pokynul im rukou, aby bolo ticho, a vyrozprával, ako ho Pán vyviedol z väzenia, a povedal: "Oznámte to Jakubovi a bratom." Potom vyšiel von a odišiel na iné miesto. 18 Keď sa rozodnilo, nastal medzi vojakmi nemalý zmätok, čo sa mohlo stať s Petrom. 19 Herodes ho hľadal a keď ho nenašiel, vypočúval strážnikov a rozkázal odviesť ich na popravu. Potom odišiel z Judey do Cézarey a tam sa zdržiaval.

Smrť prenasledovateľa

20 Bol nahnevaný na Týrčanov a Sidoncov. Ale oni svorne prišli k nemu, získali si kráľovského komorníka Blasta a prosili o pokoj, lebo ich kraj bol závislý od kráľovského územia.
21 V určený deň Herodes, oblečený do kráľovského rúcha, sadol si na trón a prehovoril k nim. 22 Ľud mu prevolával: "To je Boží hlas, a nie ľudský!" 23 Ale vtom ho zasiahol Pánov anjel, lebo nevzdal slávu Bohu, a skonal rozožratý červami.

Barnabáš a Šavol sa vracajú do Antiochie

24 Medzitým Božie slovo rástlo a rozmáhalo sa.
25 Keď Barnabáš a Šavol splnili v Jeruzaleme svoju úlohu, vrátili sa a vzali so sebou Jána, ktorý sa volá Marek.