Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

V Jeruzaleme Peter odôvodňuje svoje konanie

1 Apoštoli a bratia v Judei sa dopočuli, že aj pohania prijali Božie slovo.
2 Keď Peter prišiel do Jeruzalema, tí, čo boli z obriezky, mu dohovárali: 3 "Vošiel si k neobrezaným a jedol si s nimi!" 4 Peter im začal rad-radom vysvetľovať: 5 "Bol som v meste Joppe, modlil som sa, vo vytržení som mal videnie: akási nádoba ako veľké prestieradlo, spúšťané za štyri rohy, zostupovalo z neba a prišlo až ku mne. 6 Keď som pozorne do nej pozrel, videl som pozemské štvornožce a divú zver, plazy a nebeské vtáctvo. 7 A počul som hlas, ktorý mi hovoril: ‚Peter, vstaň, zabíjaj a jedz!‘ 8 No ja som povedal: ‚Nijakým činom, Pane, veď poškvrnené a nečisté nevošlo nikdy do mojich úst.‘ 9 Ale hlas mi druhý raz povedal z neba: ‚Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným!‘ 10 To sa opakovalo tri razy a všetko sa zasa zdvihlo do neba. 11 Hneď nato zastali pri dome, v ktorom sme boli, traja muži, vyslaní ku mne z Cézarey. 12 A Duch mi povedal, aby som šiel bez váhania s nimi. So mnou šli aj títo šiesti bratia a vošli sme do domu toho človeka. 13 On nám rozpovedal, ako videl vo svojom dome anjela, ktorý hovoril: ‚Pošli do Joppe a zavolaj si Šimona s prímením Peter. 14 On ti povie slová, ktoré prinesú spásu tebe a celej tvojej rodine.‘ 15 Keď som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Svätý Duch tak, ako na začiatku na nás. 16 Vtedy som si spomenul na Pánovo slovo, ako hovoril: ‚Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom.‘ 17 Keď im teda Boh dal taký istý dar ako nám, čo sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktože som ja, aby som prekážal Bohu?" 18 Keď to počuli, upokojili sa a oslavovali Boha hovoriac: "Teda Boh aj pohanom daroval pokánie, aby mali život."

Založenie cirkvi v Antiochii

19 Tí, čo sa rozpŕchli pred prenasledovaním, ktoré nastalo pre Štefana, došli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, ale nikomu neohlasovali Slovo, iba Židom.
20 No niektorí z nich boli Cyperčania a Cyrénčania. A keď prišli do Antiochie, hovorili aj helenistom a ohlasovali im Dobrú novinu Pána Ježiša. 21 Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. 22 Zvesť o tom sa dostala do uší jeruzalemskej cirkvi a vyslali do Antiochie Barnabáša. 23 Keď ta prišiel a videl milosť, ktorú im Boh dal, veľmi sa tomu zaradoval a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pevným srdcom verní Pánovi, 24 lebo on bol človek dobrý, plný Svätého Ducha a viery. A k Pánovi sa pridal veľký zástup. 25 Barnabáš však odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla. 26 Keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok žili spolu v tamojšej cirkvi a učili početný zástup. V Antiochii učeníkov po prvý raz nazvali "kresťanmi".

Delegovanie Barnabáša a Šavla do Jeruzalema

27 V tých dňoch prišli do Antiochie proroci z Jeruzalema.
28 Jeden z nich menom Agabus vstal a pod vplyvom Ducha oznámil, že bude veľký hlad po celom svete. To je ten, ktorý skutočne nastal za Klaudia. 29 Preto sa učeníci rozhodli, že každý podľa svojich možností pomôže bratom bývajúcim v Judei. 30 To aj urobili a poslali zbierku starším po Barnabášovi a Šavlovi.