Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

11. kapitola

V Jeruzaleme Peter odôvodňuje svoje konanie

1 Apoštoli a bratia v Judei sa dopočuli, že aj pohania prijali Božie slovo.
2 Keď Peter prišiel do Jeruzalema, tí, čo boli z obriezky, mu dohovárali: 3 "Vošiel si k neobrezaným a jedol si s nimi!" 4 Peter im začal rad-radom vysvetľovať: 5 "Bol som v meste Joppe, modlil som sa, vo vytržení som mal videnie: akási nádoba ako veľké prestieradlo, spúšťané za štyri rohy, zostupovalo z neba a prišlo až ku mne. 6 Keď som pozorne do nej pozrel, videl som pozemské štvornožce a divú zver, plazy a nebeské vtáctvo. 7 A počul som hlas, ktorý mi hovoril: ‚Peter, vstaň, zabíjaj a jedz!‘ 8 No ja som povedal: ‚Nijakým činom, Pane, veď poškvrnené a nečisté nevošlo nikdy do mojich úst.‘ 9 Ale hlas mi druhý raz povedal z neba: ‚Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným!‘ 10 To sa opakovalo tri razy a všetko sa zasa zdvihlo do neba. 11 Hneď nato zastali pri dome, v ktorom sme boli, traja muži, vyslaní ku mne z Cézarey. 12 A Duch mi povedal, aby som šiel bez váhania s nimi. So mnou šli aj títo šiesti bratia a vošli sme do domu toho človeka. 13 On nám rozpovedal, ako videl vo svojom dome anjela, ktorý hovoril: ‚Pošli do Joppe a zavolaj si Šimona s prímením Peter. 14 On ti povie slová, ktoré prinesú spásu tebe a celej tvojej rodine.‘ 15 Keď som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Svätý Duch tak, ako na začiatku na nás. 16 Vtedy som si spomenul na Pánovo slovo, ako hovoril: ‚Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom.‘ 17 Keď im teda Boha dal taký istý dar ako nám, čo sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktože som ja, aby som prekážal Bohu?" 18 Keď to počuli, upokojili sa a oslavovali Boha hovoriac: "Teda Boh aj pohanom daroval pokánie, aby mali život."

Založenie cirkvi v Antiochii

19 Tí, čo sa rozpŕchli pred prenasledovaním, ktoré nastalo pre Štefana, došli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, ale nikomu neohlasovali Slovo, iba Židom.
20 No niektorí z nich boli Cyperčania a Cyrénčania. A keď prišli do Antiochie, hovorili aj helenistom a ohlasovali im Dobrú novinu Pána Ježiša. 21 Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. 22 Zvesť o tom sa dostala do uší jeruzalemskej cirkvi a vyslali do Antiochie Barnabáša. 23 Keď ta prišiel a videl milosť, ktorú im Boh dal, veľmi sa tomu zaradoval a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pevným srdcom verní Pánovi, 24 lebo on bol človek dobrý, plný Svätého Ducha a viery. A k Pánovi sa pridal veľký zástup. 25 Barnabáš však odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla. 26 Keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok žili spolu v tamojšej cirkvi a učili početný zástup. V Antiochii učeníkov po prvý raz nazvali "kresťanmi".

Delegovanie Barnabáša a Šavla do Jeruzalema

27 V tých dňoch prišli do Antiochie proroci z Jeruzalema.
28 Jeden z nich menom Agabus vstal a pod vplyvom Ducha oznámil, že bude veľký hlad po celom svete. To je ten, ktorý skutočne nastal za Klaudia. 29 Preto sa učeníci rozhodli, že každý podľa svojich možností pomôže bratom bývajúcim v Judei. 30 To aj urobili a poslali zbierku starším po Barnabášovi a Šavlovi.