Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

V Jeruzaleme Peter odôvodňuje svoje konanie

1 Apoštoli a bratia v Judei sa dopočuli, že aj pohania prijali Božie slovo.
2 Keď Peter prišiel do Jeruzalema, tí, čo boli z obriezky, mu dohovárali: 3 "Vošiel si k neobrezaným a jedol si s nimi!" 4 Peter im začal rad-radom vysvetľovať: 5 "Bol som v meste Joppe, modlil som sa, vo vytržení som mal videnie: akási nádoba ako veľké prestieradlo, spúšťané za štyri rohy, zostupovalo z neba a prišlo až ku mne. 6 Keď som pozorne do nej pozrel, videl som pozemské štvornožce a divú zver, plazy a nebeské vtáctvo. 7 A počul som hlas, ktorý mi hovoril: ‚Peter, vstaň, zabíjaj a jedz!‘ 8 No ja som povedal: ‚Nijakým činom, Pane, veď poškvrnené a nečisté nevošlo nikdy do mojich úst.‘ 9 Ale hlas mi druhý raz povedal z neba: ‚Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným!‘ 10 To sa opakovalo tri razy a všetko sa zasa zdvihlo do neba. 11 Hneď nato zastali pri dome, v ktorom sme boli, traja muži, vyslaní ku mne z Cézarey. 12 A Duch mi povedal, aby som šiel bez váhania s nimi. So mnou šli aj títo šiesti bratia a vošli sme do domu toho človeka. 13 On nám rozpovedal, ako videl vo svojom dome anjela, ktorý hovoril: ‚Pošli do Joppe a zavolaj si Šimona s prímením Peter. 14 On ti povie slová, ktoré prinesú spásu tebe a celej tvojej rodine.‘ 15 Keď som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Svätý Duch tak, ako na začiatku na nás. 16 Vtedy som si spomenul na Pánovo slovo, ako hovoril: ‚Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom.‘ 17 Keď im teda Boh dal taký istý dar ako nám, čo sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktože som ja, aby som prekážal Bohu?" 18 Keď to počuli, upokojili sa a oslavovali Boha hovoriac: "Teda Boh aj pohanom daroval pokánie, aby mali život."

Založenie cirkvi v Antiochii

19 Tí, čo sa rozpŕchli pred prenasledovaním, ktoré nastalo pre Štefana, došli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, ale nikomu neohlasovali Slovo, iba Židom.
20 No niektorí z nich boli Cyperčania a Cyrénčania. A keď prišli do Antiochie, hovorili aj helenistom a ohlasovali im Dobrú novinu Pána Ježiša. 21 Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. 22 Zvesť o tom sa dostala do uší jeruzalemskej cirkvi a vyslali do Antiochie Barnabáša. 23 Keď ta prišiel a videl milosť, ktorú im Boh dal, veľmi sa tomu zaradoval a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pevným srdcom verní Pánovi, 24 lebo on bol človek dobrý, plný Svätého Ducha a viery. A k Pánovi sa pridal veľký zástup. 25 Barnabáš však odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla. 26 Keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok žili spolu v tamojšej cirkvi a učili početný zástup. V Antiochii učeníkov po prvý raz nazvali "kresťanmi".

Delegovanie Barnabáša a Šavla do Jeruzalema

27 V tých dňoch prišli do Antiochie proroci z Jeruzalema.
28 Jeden z nich menom Agabus vstal a pod vplyvom Ducha oznámil, že bude veľký hlad po celom svete. To je ten, ktorý skutočne nastal za Klaudia. 29 Preto sa učeníci rozhodli, že každý podľa svojich možností pomôže bratom bývajúcim v Judei. 30 To aj urobili a poslali zbierku starším po Barnabášovi a Šavlovi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk