Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Peter ide k rímskemu stotníkovi

1 V Cézarei žil istý muž menom Kornélius, stotník kohorty zvanej Italská.
2 Bol nábožný a bohabojný s celým svojím domom. Dával veľa almužien ľudu a ustavične sa modlil k Bohu. 3 Mal videnie. Okolo tretej hodiny popoludní Boží anjel – videl ho jasne – vošiel k nemu a oslovil ho: "Kornélius!" 4 On sa na neho zahľadel a preľaknutý povedal: "Čo je, Pane?" Odpovedal mu: "Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Boha a on si spomenul na teba. 5 Pošli mužov do Joppe a zavolaj Šimona, prímením Peter; 6 býva u istého Šimona, garbiara, čo má dom pri mori." 7 Keď anjel, čo s ním hovoril, odišiel, zavolal si dvoch sluhov a nábožného vojaka z tých, čo mu boli podriadení. 8 Všetko im porozprával a poslal ich do Joppe. 9 Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo poludnia na plochú strechu modliť sa. 10 Tu pocítil hlad a chcel jesť. Kým mu pripravovali, padol do vytrženia. 11 Videl otvorené nebo a zostupovať akúsi nádobu ako veľké prestieradlo, spúšťané za štyri rohy na zem. 12 Boli v nej všetky druhy štvornožcov, zemeplazov a nebeské vtáctvo. 13 I zaznel mu hlas: "Peter, vstaň, zabíjaj a jedz!" 14 Ale Peter povedal: "Nijakým činom, Pane, veď som nikdy nejedol nič poškvrnené a nečisté." 15 Ale hlas sa mu ozval znovu, druhý raz: "Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným." 16 Toto sa opakovalo tri razy a hneď bola nádoba vzatá do neba. 17 Kým bol Peter v rozpakoch, čo to bolo za videnie, ktoré videl, zastali pri bráne muži, ktorých poslal Kornélius a dopytovali sa na Šimonov dom. 18 Zavolali a pýtali sa, či tam býva Šimon s prímením Peter. 19 Ako teda Peter premýšľal o videní, Ducha mu povedal: "Hľadajú ťa traja muži. 20 Vstaň teda, zíď dolu a bez váhania choď s nimi, lebo som ich poslal." 21 Peter zišiel k mužom a povedal: "Ja som ten, ktorého hľadáte. Kvôli čomu ste prišli?" 22 Oni povedali: "Stotník Kornélius, statočný a bohabojný človek, ktorému celý židovský ľud vydáva svedectvo, dostal pokyn od svätého anjela, aby si ťa pozval do domu a vypočul si tvoje slová, ktoré máš povedať." 23 Peter ich teda zavolal dnu a pohostil. Na druhý deň sa vybral na cestu a šiel s nimi, niektorí bratia z Joppe ho sprevádzali. 24 Do Cézarey došiel nasledujúceho dňa. Kornélius ich už čakal spolu s pozvanými príbuznými a najbližšími priateľmi. 25 Keď Peter prichádzal, Kornélius mu vyšiel v ústrety, padol mu k nohám a poklonil sa. 26 Ale Peter ho zdvihol a povedal mu: "Vstaň, aj ja som len človek." 27 Ako sa s ním rozprával, vošiel dnu a našiel tam mnoho zhromaždených. 28 Povedal im: "Vy viete, že Židovi nie je dovolené stýkať sa s cudzincom a vojsť do jeho domu. Ale mne Boh ukázal, že nemám nikoho nazývať poškvrneným alebo nečistým človekom. 29 Preto som prišiel bez váhania, keď ste ma pozvali. A pýtam sa, prečo ste ma pozvali?" 30 Kornélius povedal: "Sú to štyri dni práve v túto hodinu, čo som sa modlil vo svojom dome o deviatej hodine. Tu predo mnou zastal muž v bielom odeve 31 a povedal mi: ‚Kornélius, tvoja modlitba je vypočutá, Boh si spomenul na tvoje almužny. 32 Pošli teda do Joppe a zavolaj si Šimona s prímením Peter, ktorý býva v dome garbiara Šimona pri mori.‘ 33 Hneď som teda poslal po teba a ty si dobre urobil, že si prišiel. Teraz sme my všetci tu pred Božou tvárou, aby sme si vypočuli všetko, čo ti Pán prikázal."

Petrova reč u Kornélia

34 Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: "Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu,
35 ale v každom národe mu je milý ten, kto je bohabojný a koná spravodlivo. 36 Poslal svoje slovo synom Izraela oznamujúc im dobrú zvesť o pokoji skrze Ježiša Krista: on je Pánom všetkých. 37 Vy viete, čo sa dialo po celej Judei po krste, ktorý hlásal Ján počnúc od Galiley. 38 Ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Svätým Duchom a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh. 39 A my sme svedkami všetkého, čo urobil v judskej krajine i v Jeruzaleme. Ale zavesili ho na drevo a zabili. 40 Boh ho tretieho dňa vzkriesil a dal mu, aby sa zjavil, 41 nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých Boh vopred určil, čo sme s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili. 42 Nám prikázal, aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali, že to jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych. 43 Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo, že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí."

Pokrstenie prvých pohanov

44 Kým Peter toto hovoril, zostúpil Svätý Duch na všetkých, čo počúvali slovo.
45 A veriaci z obriezky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Svätého Ducha vylial aj na pohanov, 46 lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy Peter povedal: 47 "Môže ešte niekto zabrániť, aby boli pokrstení vodou tí, čo dostali Svätého Ducha tak ako my?" 48 A rozkázal ich pokrstiť v mene Ježiša Krista. Potom ho prosili, aby u nich zostal niekoľko dní.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk