Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

10. kapitola

Peter ide k rímskemu stotníkovi

1 V Cézarei žil istý muž menom Kornélius, stotník kohorty zvanej Italská.
2 Bol nábožný a bohabojný s celým svojím domom. Dával veľa almužien ľudu a ustavične sa modlil k Bohu. 3 Mal videnie. Okolo tretej hodiny popoludní Boží anjel – videl ho jasne – vošiel k nemu a oslovil ho: "Kornélius!" 4 On sa na neho zahľadel a preľaknutý povedal: "Čo je, Pane?" Odpovedal mu: "Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Boha a on si spomenul na teba. 5 Pošli mužov do Joppe a zavolaj Šimona, prímením Peter; 6 býva u istého Šimona, garbiara, čo má dom pri mori." 7 Keď anjel, čo s ním hovoril, odišiel, zavolal si dvoch sluhov a nábožného vojaka z tých, čo mu boli podriadení. 8 Všetko im porozprával a poslal ich do Joppe. 9 Na druhý deň, keď boli na ceste a blížili sa k mestu, Peter vyšiel okolo poludnia na plochú strechu modliť sa. 10 Tu pocítil hlad a chcel jesť. Kým mu pripravovali, padol do vytrženia. 11 Videl otvorené nebo a zostupovať akúsi nádobu ako veľké prestieradlo, spúšťané za štyri rohy na zem. 12 Boli v nej všetky druhy štvornožcov, zemeplazov a nebeské vtáctvo. 13 I zaznel mu hlas: "Peter, vstaň, zabíjaj a jedz!" 14 Ale Peter povedal: "Nijakým činom, Pane, veď som nikdy nejedol nič poškvrnené a nečisté." 15 Ale hlas sa mu ozval znovu, druhý raz: "Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrneným." 16 Toto sa opakovalo tri razy a hneď bola nádoba vzatá do neba. 17 Kým bol Peter v rozpakoch, čo to bolo za videnie, ktoré videl, zastali pri bráne muži, ktorých poslal Kornélius a dopytovali sa na Šimonov dom. 18 Zavolali a pýtali sa, či tam býva Šimon s prímením Peter. 19 Ako teda Peter premýšľal o videní, Ducha mu povedal: "Hľadajú ťa traja muži. 20 Vstaň teda, zíď dolu a bez váhania choď s nimi, lebo som ich poslal." 21 Peter zišiel k mužom a povedal: "Ja som ten, ktorého hľadáte. Kvôli čomu ste prišli?" 22 Oni povedali: "Stotník Kornélius, statočný a bohabojný človek, ktorému celý židovský ľud vydáva svedectvo, dostal pokyn od svätého anjela, aby si ťa pozval do domu a vypočul si tvoje slová, ktoré máš povedať." 23 Peter ich teda zavolal dnu a pohostil. Na druhý deň sa vybral na cestu a šiel s nimi, niektorí bratia z Joppe ho sprevádzali. 24 Do Cézarey došiel nasledujúceho dňa. Kornélius ich už čakal spolu s pozvanými príbuznými a najbližšími priateľmi. 25 Keď Peter prichádzal, Kornélius mu vyšiel v ústrety, padol mu k nohám a poklonil sa. 26 Ale Peter ho zdvihol a povedal mu: "Vstaň, aj ja som len človek." 27 Ako sa s ním rozprával, vošiel dnu a našiel tam mnoho zhromaždených. 28 Povedal im: "Vy viete, že Židovi nie je dovolené stýkať sa s cudzincom a vojsť do jeho domu. Ale mne Boh ukázal, že nemám nikoho nazývať poškvrneným alebo nečistým človekom. 29 Preto som prišiel bez váhania, keď ste ma pozvali. A pýtam sa, prečo ste ma pozvali?" 30 Kornélius povedal: "Sú to štyri dni práve v túto hodinu, čo som sa modlil vo svojom dome o deviatej hodine. Tu predo mnou zastal muž v bielom odeve 31 a povedal mi: ‚Kornélius, tvoja modlitba je vypočutá, Boh si spomenul na tvoje almužny. 32 Pošli teda do Joppe a zavolaj si Šimona s prímením Peter, ktorý býva v dome garbiara Šimona pri mori.‘ 33 Hneď som teda poslal po teba a ty si dobre urobil, že si prišiel. Teraz sme my všetci tu pred Božou tvárou, aby sme si vypočuli všetko, čo ti Pán prikázal."

Petrova reč u Kornélia

34 Vtedy Peter otvoril ústa a povedal: "Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža nikomu,
35 ale v každom národe mu je milý ten, kto je bohabojný a koná spravodlivo. 36 Poslal svoje slovo synom Izraela oznamujúc im dobrú zvesť o pokoji skrze Ježiša Krista: on je Pánom všetkých. 37 Vy viete, čo sa dialo po celej Judei po krste, ktorý hlásal Ján počnúc od Galiley. 38 Ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Svätým Duchom a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh. 39 A my sme svedkami všetkého, čo urobil v judskej krajine i v Jeruzaleme. Ale zavesili ho na drevo a zabili. 40 Boh ho tretieho dňa vzkriesila a dal mu, aby sa zjavil, 41 nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých Boh vopred určil, čo sme s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili. 42 Nám prikázal, aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali, že to jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych. 43 Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo, že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí."

Pokrstenie prvých pohanov

44 Kým Peter toto hovoril, zostúpil Svätý Duch na všetkých, čo počúvali slovo.
45 A veriaci z obriezky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Svätého Ducha vylial aj na pohanov, 46 lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy Peter povedal: 47 "Môže ešte niekto zabrániť, aby boli pokrstení vodou tí, čo dostali Svätého Ducha tak ako my?" 48 A rozkázal ich pokrstiť v mene Ježiša Krista. Potom ho prosili, aby u nich zostal niekoľko dní.