Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

8. kapitola

Výčitky Efraimovcov

1 Muži z Efraima povedali Gedeonovi: "Čo si nám to urobil, že si nás nezavolal, keď si vyšiel do boja proti Madiánovi?" A prudko sa s ním hádali.
2 Ale on im odpovedal: "Čo som ja urobil v porovnaní s vami? Či nie je Efraimovo paberkovanie lepšie než Abiezerovo vinobranie? 3 Do vašich rúk predsa Boh vydal madiánskych náčelníkov Oreba a Zeeba! Čo som ja mohol urobiť v porovnaní s vami?" Po týchto slovách utíšilo sa ich rozhorčenie proti nemu.

Gedeon prenasleduje nepriateľa za Jordán

4 Gedeon prišiel k Jordánu a prekročil ho, ale on a tristo mužov, ktorí boli s ním, boli vyčerpaní prenasledovaním.
5 Povedal teda mužom zo Sukkotu: "Prosím vás, dajte tomuto mužstvu, ktoré ide za mnou, niekoľko chlebov, lebo je vyčerpané a ja prenasledujem madiánskych kráľov Zebacha a Calmunnu." 6 Ale sukkotskí náčelníci odpovedali: "Čo, máš už Zebacha a Calmunnu vo svojich rukách, aby sme dali chlieb tvojmu vojsku?" 7 Gedeon odpovedal: "Dobre teda. Keď mi Jahve vydá Zebacha a Calmunnu do rúk, rozdrásam vám telá tŕním z púšte a bodľačím." 8 Odtiaľ vystúpil do Penuelu a tak isto hovoril mužom z Penuelu, ale oni mu odpovedali tak, ako muži zo Sukkotu. 9 Aj mužom z Penuelu odpovedal: "Keď sa vrátim ako víťaz, zrúcam túto vežu."

Porážka Zebacha a Calmunnu

10 Zebach a Calmunna boli v Karkore so svojím vojskom, asi pätnásťtisíc mužov; všetci, čo zostali z celého vojska synov Východu. Stodvadsaťtisíc mužov ozbrojených mečom padlo v boji.
11 Gedeon vystúpil cestou tých, čo bývajú pod stanmi, východne od Nobachu a Jogbehy, a porazil vojsko, ktoré sa cítilo v bezpečí. 12 Zebach a Calmunna utiekli, ale on ich prenasledoval a zajal obidvoch madiánskych kráľov, Zebacha a Calmunnu, a celé vojsko rozprášil.

Gedeonova pomsta

13 Gedeon, Joašov syn, sa vrátil z boja cez svah Cheres.
14 Zajal mládenca sukkotských mužov a vypočúval ho. Ten mu spísal mená náčelníkov Sukkotu a starších, sedemdesiatsedem mužov. 15 Potom sa vrátil k sukkotským obyvateľom a povedal: "Pozrite, tu sú Zebach a Calmunna, pre ktorých ste sa mi posmievali: ‚Máš už Zebacha a Calmunnu vo svojich rukách, aby sme dali chlieb tvojmu vojsku?‘" 16 A chytil starších mesta, vzal tŕnie púšte a bodľačie a rozdrásal telá sukkotských mužov. 17 Zboril penuelskú vežu a pozabíjal obyvateľov mesta. 18 Potom povedal Zebachovi a Calmunnovi: "Akí to boli mužovia, ktorých ste pobili na Tabore?" Odpovedali: "Podobali sa ti. Každý vyzeral ako kráľovský syn." 19 A on povedal: "Boli to moji bratia, synovia mojej matky. Ako že žije Jahve! Keby ste ich ponechali nažive, nezabil by som vás." 20 Potom povedal Jeterovi, svojmu prvorodenému: "Hor sa! Zabi ich!" Ale mládenec nevytiahol svoj meč, lebo sa bál, bol totiž ešte mladý. 21 Zebach a Calmunna povedali: "Nože, ty sám sa vrhni na nás! Lebo aký chlap, taká je jeho sila!" Vtedy Gedeon vstal, zabil Zebacha a Calmunnu a vzal mesiačiky z krku ich tiav.

Gedeon – koniec jeho života

22 Izraelskí muži povedali Gedeonovi: "Panuj nad nami, ty aj tvoj syn, aj syn tvojho syna, lebo ty si nás zachránil z ruky Madiána."
23 Ale Gedeon im povedal: "Ja nebudem panovať nad vami, ani môj syn nebude panovať nad vami, lebo nad vami bude panovať Jahve." 24 Potom im Gedeon povedal: "Mám k vám žiadosť. Nech mi každý odovzdá náušnice zo svojej koristi." Porazení totiž nosili zlaté náušnice, lebo boli Izmaelci. 25 Odpovedali: "Ochotne ti ich dáme." Rozprestrela svoj plášť a každý naň hodil ukoristenú náušnicu. 26 Váha zlatých náušníc, ktoré si vyžiadal, bola do tisíc sedemsto šeklov, nepočítajúc mesiačiky, náušnice a purpurové šaty, ktoré nosili madiánski králi, a to sa nepočítali náhrdelníky na krkoch ich tiav. 27 Gedeon z toho spravil efód a uložil ho vo svojom meste Ofre. A tam po ňom smilnil celý Izrael a to bola pasca pre Gedeona a pre jeho dom. 28 Tak bol Madián uponížený pred Izraelcami. Už nepozdvihol hlavu a krajina mala štyridsať rokov pokoj, pokým žil Gedeon. 29 Jerubbaal, Joašov syn, teda odišiel a býval vo svojom dome. 30 Gedeon mal sedemdesiat synov, ktorí vzišli z jeho bedier, lebo mal mnoho žien. 31 Aj jeho vedľajšia žena, ktorá žila v Sicheme, porodila mu syna, ktorému dal meno Abimelech. 32 Gedeon, Joašov syn, zomrel po šťastnej starobe a pochovali ho v hrobe jeho otca Joaša v abiezerovskej Ofre.

Nový úpadok Izraela

33 Po Gedeonovej smrti Izraelci znovu začali smilniť s Baalmi a vzali si za boha Baal-Berita.
34 Izraelci zabudli na Jahveho, svojho Boha, ktorý ich vyslobodil z rúk všetkých okolitých nepriateľov. 35 A domu Jerubbaala-Gedeona nepreukázali vďačnosť, ktorú si zaslúžil za všetko dobré, čo urobil pre Izrael.