Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Výčitky Efraimovcov

1 Muži z Efraima povedali Gedeonovi: "Čo si nám to urobil, že si nás nezavolal, keď si vyšiel do boja proti Madiánovi?" A prudko sa s ním hádali.
2 Ale on im odpovedal: "Čo som ja urobil v porovnaní s vami? Či nie je Efraimovo paberkovanie lepšie než Abiezerovo vinobranie? 3 Do vašich rúk predsa Boh vydal madiánskych náčelníkov Oreba a Zeeba! Čo som ja mohol urobiť v porovnaní s vami?" Po týchto slovách utíšilo sa ich rozhorčenie proti nemu.

Gedeon prenasleduje nepriateľa za Jordán

4 Gedeon prišiel k Jordánu a prekročil ho, ale on a tristo mužov, ktorí boli s ním, boli vyčerpaní prenasledovaním.
5 Povedal teda mužom zo Sukkotu: "Prosím vás, dajte tomuto mužstvu, ktoré ide za mnou, niekoľko chlebov, lebo je vyčerpané a ja prenasledujem madiánskych kráľov Zebacha a Calmunnu." 6 Ale sukkotskí náčelníci odpovedali: "Čo, máš už Zebacha a Calmunnu vo svojich rukách, aby sme dali chlieb tvojmu vojsku?" 7 Gedeon odpovedal: "Dobre teda. Keď mi Jahve vydá Zebacha a Calmunnu do rúk, rozdrásam vám telá tŕním z púšte a bodľačím." 8 Odtiaľ vystúpil do Penuelu a tak isto hovoril mužom z Penuelu, ale oni mu odpovedali tak, ako muži zo Sukkotu. 9 Aj mužom z Penuelu odpovedal: "Keď sa vrátim ako víťaz, zrúcam túto vežu."

Porážka Zebacha a Calmunnu

10 Zebach a Calmunna boli v Karkore so svojím vojskom, asi pätnásťtisíc mužov; všetci, čo zostali z celého vojska synov Východu. Stodvadsaťtisíc mužov ozbrojených mečom padlo v boji.
11 Gedeon vystúpil cestou tých, čo bývajú pod stanmi, východne od Nobachu a Jogbehy, a porazil vojsko, ktoré sa cítilo v bezpečí. 12 Zebach a Calmunna utiekli, ale on ich prenasledoval a zajal obidvoch madiánskych kráľov, Zebacha a Calmunnu, a celé vojsko rozprášil.

Gedeonova pomsta

13 Gedeon, Joašov syn, sa vrátil z boja cez svah Cheres.
14 Zajal mládenca sukkotských mužov a vypočúval ho. Ten mu spísal mená náčelníkov Sukkotu a starších, sedemdesiatsedem mužov. 15 Potom sa vrátil k sukkotským obyvateľom a povedal: "Pozrite, tu sú Zebach a Calmunna, pre ktorých ste sa mi posmievali: ‚Máš už Zebacha a Calmunnu vo svojich rukách, aby sme dali chlieb tvojmu vojsku?‘" 16 A chytil starších mesta, vzal tŕnie púšte a bodľačie a rozdrásal telá sukkotských mužov. 17 Zboril penuelskú vežu a pozabíjal obyvateľov mesta. 18 Potom povedal Zebachovi a Calmunnovi: "Akí to boli mužovia, ktorých ste pobili na Tabore?" Odpovedali: "Podobali sa ti. Každý vyzeral ako kráľovský syn." 19 A on povedal: "Boli to moji bratia, synovia mojej matky. Ako že žije Jahve! Keby ste ich ponechali nažive, nezabil by som vás." 20 Potom povedal Jeterovi, svojmu prvorodenému: "Hor sa! Zabi ich!" Ale mládenec nevytiahol svoj meč, lebo sa bál, bol totiž ešte mladý. 21 Zebach a Calmunna povedali: "Nože, ty sám sa vrhni na nás! Lebo aký chlap, taká je jeho sila!" Vtedy Gedeon vstal, zabil Zebacha a Calmunnu a vzal mesiačiky z krku ich tiav.

Gedeon – koniec jeho života

22 Izraelskí muži povedali Gedeonovi: "Panuj nad nami, ty aj tvoj syn, aj syn tvojho syna, lebo ty si nás zachránil z ruky Madiána."
23 Ale Gedeon im povedal: "Ja nebudem panovať nad vami, ani môj syn nebude panovať nad vami, lebo nad vami bude panovať Jahve." 24 Potom im Gedeon povedal: "Mám k vám žiadosť. Nech mi každý odovzdá náušnice zo svojej koristi." Porazení totiž nosili zlaté náušnice, lebo boli Izmaelci. 25 Odpovedali: "Ochotne ti ich dáme." Rozprestrela svoj plášť a každý naň hodil ukoristenú náušnicu. 26 Váha zlatých náušníc, ktoré si vyžiadal, bola do tisíc sedemsto šeklov, nepočítajúc mesiačiky, náušnice a purpurové šaty, ktoré nosili madiánski králi, a to sa nepočítali náhrdelníky na krkoch ich tiav. 27 Gedeon z toho spravil efód a uložil ho vo svojom meste Ofre. A tam po ňom smilnil celý Izrael a to bola pasca pre Gedeona a pre jeho dom. 28 Tak bol Madián uponížený pred Izraelcami. Už nepozdvihol hlavu a krajina mala štyridsať rokov pokoj, pokým žil Gedeon. 29 Jerubbaal, Joašov syn, teda odišiel a býval vo svojom dome. 30 Gedeon mal sedemdesiat synov, ktorí vzišli z jeho bedier, lebo mal mnoho žien. 31 Aj jeho vedľajšia žena, ktorá žila v Sicheme, porodila mu syna, ktorému dal meno Abimelech. 32 Gedeon, Joašov syn, zomrel po šťastnej starobe a pochovali ho v hrobe jeho otca Joaša v abiezerovskej Ofre.

Nový úpadok Izraela

33 Po Gedeonovej smrti Izraelci znovu začali smilniť s Baalmi a vzali si za boha Baal-Berita.
34 Izraelci zabudli na Jahveho, svojho Boha, ktorý ich vyslobodil z rúk všetkých okolitých nepriateľov. 35 A domu Jerubbaala-Gedeona nepreukázali vďačnosť, ktorú si zaslúžil za všetko dobré, čo urobil pre Izrael.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk