Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

Jahve zmenší Gedeonovo vojsko

1 Jerubbaal (čiže Gedeon) včasráno vstal i všetok ľud, ktorý bol s ním, a utáboril sa pri prameni En-Charod. Madiánov tábor bol severne od neho v údolí na úpätí pahorku More.
2 Tu Jahve povedal Gedeonovi: "Ľudu, ktorý je s tebou, je príliš mnoho, než aby som im vydal Madiána do rúk; Izrael by z toho mohol získať slávu na úkor mňa a povedať: ‚Vyslobodila ma moja vlastná ruka.‘ 3 Teraz vyhlás, aby všetok ľud počul: ‚Každý, kto sa bojí a trasie sa, nech sa vráti a nech pozoruje z vrchu Gelboe.‘" Vtedy sa z nich vrátilo dvadsaťdvatisíc mužov a desaťtisíc ich zostalo. 4 Jahve povedal Gedeonovi: "Ešte stále je mnoho toho ľudu. Zaveď ich k vode, ja ti ich tam vyskúšam. O kom ti poviem: ‚Tento nech ide s tebou,‘ ten pôjde s tebou. Ale každý, o kom ti poviem: ‚Tento nech nejde s tebou,‘ ten nepôjde." 5 Gedeon zaviedol ľud dolu k vode. Jahve mu povedal: "Každého, kto bude chlípať vodu jazykom, ako chlípe pes, postav na jednu stranu, a tých, čo si k pitiu prikľaknú, postav na druhú." 6 Počet tých, čo zdvihli ruku k ústam a tak chlípali, bolo tristo mužov, všetci ostatní si kľakli na kolená a tak pili. 7 Tu Jahve povedal Gedeonovi: "S týmito tristo mužmi, ktorí chlípali vodu, vás oslobodím a vydám ti Madiána do rúk. Všetci ostatní nech sa vrátia naspäť domov." 8 Vzali si od ľudu potravu a svoje rohy na trúbenie, potom Gedeon prepustil všetkých Izraelcov, každého do jeho stanu, a ponechal si iba tých tristo. Madiánov tábor bol poniže jeho tábora v údolí.

Predzvesť víťazstva

9 V tú istú noc povedal Jahve Gedeonovi: "Vstaň a zostúp do tábora, lebo ho vydávam do tvojich rúk.
10 Ale ak sa bojíš zostúpiť, zostúp do tábora so svojím sluhom Purom. 11 Počúvaj, čo si rozprávajú; to ťa povzbudí a vtrhneš do tábora." Nato Gedeon zostúpil so svojím sluhom Purom až k predným strážam tábora. 12 Madián, Amalek a všetci synovia Východu boli rozložení v údolí v takom množstve, ako kobylky; ich tiav bolo bez počtu, ako piesku na brehu mora. 13 Gedeon prišiel, keď práve jeden muž rozprával kamarátovi svoj sen; hovoril: "Pozri, aký som mal sen: peceň jačmenného chleba sa kotúľal do tábora Madiána, prigúľal sa ku stanu, vrazil do neho a prevrátil ho naruby." 14 Jeho kamarát mu odpovedal: "To nemôže byť nič iné ako meč Izraelca Gedeona, Joašovho syna. Boh mu vydal do rúk Madiána a celý tábor." 15 Keď Gedeon vypočul rozprávanie sna a jeho výklad, vrhol sa tvárou k zemi. Potom sa vrátil do izraelského tábora a zvolal: "Vstaňte! Lebo Jahve vydal do vašich rúk Madiánov tábor."

Prepad

16 Nato Gedeon rozdelil svojich tristo mužov na tri skupiny, všetkým dal do rúk rohy a prázdne džbány, v džbánoch boli fakle.
17 Povedal im: "Pozerajte sa na mňa a robte tak ako ja! Keď prídem na okraj tábora, robte tak, ako ja budem robiť. 18 Keď zatrúbim na rohu ja a všetci, ktorí budú so mnou, vtedy aj vy zatrúbite na rohu okolo celého tábora a budete kričať: ‚Za Jahveho a za Gedeona!‘" 19 Gedeon a tých sto mužov, čo ho sprevádzali, prišli na okraj tábora na začiatku polnočnej stráže, vo chvíli, keď sa stráže menili. Zatrúbili na rohoch a rozbili džbány, ktoré držali v rukách. 20 Vtedy všetky tri skupiny zatrúbili na rohoch a porozbíjali džbány. Do ľavej ruky chytili fakle, do pravej rohy na trúbenie a kričali: "Meč za Jahveho a za Gedeona!" 21 A zostali stáť každý na svojom mieste okolo tábora; celý tábor sa rozvíril a Madiánci sa s krikom dali na útek. 22 Kým tých tristo trúbilo na rohoch, Jahve v celom tábore obrátil meč jedného proti druhému. Celý tábor utiekol až ku Bet-Šitte, k Cartanu, až k brehu Abel-Mecholy naproti Tabatu.

Prenasledovanie

23 Vtedy zvolali izraelských mužov z Neftaliho, Ašera a z celého Manassesa a oni prenasledovali Madiána.
24 Gedeon rozoslal poslov aj po celom Efraimskom pohorí s odkazom: "Zostúpte dolu naproti Madiánovi, obsaďte pred ním vody až po Bet-Baru a Jordán!" Všetci muži z Efraima sa zhromaždili a obsadili vody až po Bet-Baru a Jordán, 25 zajali dvoch madiánskych náčelníkov Oreba a Zeeba a zabili Oreba pri Orebovej skale a Zeeba pri Zeebovom preši. Prenasledovali Madiána a priniesli Gedeonovi za Jordán Orebovu a Zeebovu hlavu.