Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

7. kapitola

Jahve zmenší Gedeonovo vojsko

1 Jerubbaal (čiže Gedeon) včasráno vstal i všetok ľud, ktorý bol s ním, a utáboril sa pri prameni En-Charod. Madiánov tábor bol severne od neho v údolí na úpätí pahorku More.
2 Tu Jahve povedal Gedeonovi: "Ľudu, ktorý je s tebou, je príliš mnoho, než aby som im vydal Madiána do rúk; Izrael by z toho mohol získať slávu na úkor mňa a povedať: ‚Vyslobodila ma moja vlastná ruka.‘ 3 Teraz vyhlás, aby všetok ľud počul: ‚Každý, kto sa bojí a trasie sa, nech sa vráti a nech pozoruje z vrchu Gelboe.‘" Vtedy sa z nich vrátilo dvadsaťdvatisíc mužov a desaťtisíc ich zostalo. 4 Jahve povedal Gedeonovi: "Ešte stále je mnoho toho ľudu. Zaveď ich k vode, ja ti ich tam vyskúšam. O kom ti poviem: ‚Tento nech ide s tebou,‘ ten pôjde s tebou. Ale každý, o kom ti poviem: ‚Tento nech nejde s tebou,‘ ten nepôjde." 5 Gedeon zaviedol ľud dolu k vode. Jahve mu povedal: "Každého, kto bude chlípať vodu jazykom, ako chlípe pes, postav na jednu stranu, a tých, čo si k pitiu prikľaknú, postav na druhú." 6 Počet tých, čo zdvihli ruku k ústam a tak chlípali, bolo tristo mužov, všetci ostatní si kľakli na kolená a tak pili. 7 Tu Jahve povedal Gedeonovi: "S týmito tristo mužmi, ktorí chlípali vodu, vás oslobodím a vydám ti Madiána do rúk. Všetci ostatní nech sa vrátia naspäť domov." 8 Vzali si od ľudu potravu a svoje rohy na trúbenie, potom Gedeon prepustil všetkých Izraelcov, každého do jeho stanu, a ponechal si iba tých tristo. Madiánov tábor bol poniže jeho tábora v údolí.

Predzvesť víťazstva

9 V tú istú noc povedal Jahve Gedeonovi: "Vstaň a zostúp do tábora, lebo ho vydávam do tvojich rúk.
10 Ale ak sa bojíš zostúpiť, zostúp do tábora so svojím sluhom Purom. 11 Počúvaj, čo si rozprávajú; to ťa povzbudí a vtrhneš do tábora." Nato Gedeon zostúpil so svojím sluhom Purom až k predným strážam tábora. 12 Madián, Amalek a všetci synovia Východu boli rozložení v údolí v takom množstve, ako kobylky; ich tiav bolo bez počtu, ako piesku na brehu mora. 13 Gedeon prišiel, keď práve jeden muž rozprával kamarátovi svoj sen; hovoril: "Pozri, aký som mal sen: peceň jačmenného chleba sa kotúľal do tábora Madiána, prigúľal sa ku stanu, vrazil do neho a prevrátil ho naruby." 14 Jeho kamarát mu odpovedal: "To nemôže byť nič iné ako meč Izraelca Gedeona, Joašovho syna. Boh mu vydal do rúk Madiána a celý tábor." 15 Keď Gedeon vypočul rozprávanie sna a jeho výklad, vrhol sa tvárou k zemi. Potom sa vrátil do izraelského tábora a zvolal: "Vstaňte! Lebo Jahve vydal do vašich rúk Madiánov tábor."

Prepad

16 Nato Gedeon rozdelil svojich tristo mužov na tri skupiny, všetkým dal do rúk rohy a prázdne džbány, v džbánoch boli fakle.
17 Povedal im: "Pozerajte sa na mňa a robte tak ako ja! Keď prídem na okraj tábora, robte tak, ako ja budem robiť. 18 Keď zatrúbim na rohu ja a všetci, ktorí budú so mnou, vtedy aj vy zatrúbite na rohu okolo celého tábora a budete kričať: ‚Za Jahveho a za Gedeona!‘" 19 Gedeon a tých sto mužov, čo ho sprevádzali, prišli na okraj tábora na začiatku polnočnej stráže, vo chvíli, keď sa stráže menili. Zatrúbili na rohoch a rozbili džbány, ktoré držali v rukách. 20 Vtedy všetky tri skupiny zatrúbili na rohoch a porozbíjali džbány. Do ľavej ruky chytili fakle, do pravej rohy na trúbenie a kričali: "Meč za Jahveho a za Gedeona!" 21 A zostali stáť každý na svojom mieste okolo tábora; celý tábor sa rozvíril a Madiánci sa s krikom dali na útek. 22 Kým tých tristo trúbilo na rohoch, Jahve v celom tábore obrátil meč jedného proti druhému. Celý tábor utiekol až ku Bet-Šitte, k Cartanu, až k brehu Abel-Mecholy naproti Tabatu.

Prenasledovanie

23 Vtedy zvolali izraelských mužov z Neftaliho, Ašera a z celého Manassesa a oni prenasledovali Madiána.
24 Gedeon rozoslal poslov aj po celom Efraimskom pohorí s odkazom: "Zostúpte dolu naproti Madiánovi, obsaďte pred ním vody až po Bet-Baru a Jordán!" Všetci muži z Efraima sa zhromaždili a obsadili vody až po Bet-Baru a Jordán, 25 zajali dvoch madiánskych náčelníkov Oreba a Zeeba a zabili Oreba pri Orebovej skale a Zeeba pri Zeebovom preši. Prenasledovali Madiána a priniesli Gedeonovi za Jordán Orebovu a Zeebovu hlavu.