Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Jahve zmenší Gedeonovo vojsko

1 Jerubbaal (čiže Gedeon) včasráno vstal i všetok ľud, ktorý bol s ním, a utáboril sa pri prameni En-Charod. Madiánov tábor bol severne od neho v údolí na úpätí pahorku More.
2 Tu Jahve povedal Gedeonovi: "Ľudu, ktorý je s tebou, je príliš mnoho, než aby som im vydal Madiána do rúk; Izrael by z toho mohol získať slávu na úkor mňa a povedať: ‚Vyslobodila ma moja vlastná ruka.‘ 3 Teraz vyhlás, aby všetok ľud počul: ‚Každý, kto sa bojí a trasie sa, nech sa vráti a nech pozoruje z vrchu Gelboe.‘" Vtedy sa z nich vrátilo dvadsaťdvatisíc mužov a desaťtisíc ich zostalo. 4 Jahve povedal Gedeonovi: "Ešte stále je mnoho toho ľudu. Zaveď ich k vode, ja ti ich tam vyskúšam. O kom ti poviem: ‚Tento nech ide s tebou,‘ ten pôjde s tebou. Ale každý, o kom ti poviem: ‚Tento nech nejde s tebou,‘ ten nepôjde." 5 Gedeon zaviedol ľud dolu k vode. Jahve mu povedal: "Každého, kto bude chlípať vodu jazykom, ako chlípe pes, postav na jednu stranu, a tých, čo si k pitiu prikľaknú, postav na druhú." 6 Počet tých, čo zdvihli ruku k ústam a tak chlípali, bolo tristo mužov, všetci ostatní si kľakli na kolená a tak pili. 7 Tu Jahve povedal Gedeonovi: "S týmito tristo mužmi, ktorí chlípali vodu, vás oslobodím a vydám ti Madiána do rúk. Všetci ostatní nech sa vrátia naspäť domov." 8 Vzali si od ľudu potravu a svoje rohy na trúbenie, potom Gedeon prepustil všetkých Izraelcov, každého do jeho stanu, a ponechal si iba tých tristo. Madiánov tábor bol poniže jeho tábora v údolí.

Predzvesť víťazstva

9 V tú istú noc povedal Jahve Gedeonovi: "Vstaň a zostúp do tábora, lebo ho vydávam do tvojich rúk.
10 Ale ak sa bojíš zostúpiť, zostúp do tábora so svojím sluhom Purom. 11 Počúvaj, čo si rozprávajú; to ťa povzbudí a vtrhneš do tábora." Nato Gedeon zostúpil so svojím sluhom Purom až k predným strážam tábora. 12 Madián, Amalek a všetci synovia Východu boli rozložení v údolí v takom množstve, ako kobylky; ich tiav bolo bez počtu, ako piesku na brehu mora. 13 Gedeon prišiel, keď práve jeden muž rozprával kamarátovi svoj sen; hovoril: "Pozri, aký som mal sen: peceň jačmenného chleba sa kotúľal do tábora Madiána, prigúľal sa ku stanu, vrazil do neho a prevrátil ho naruby." 14 Jeho kamarát mu odpovedal: "To nemôže byť nič iné ako meč Izraelca Gedeona, Joašovho syna. Boh mu vydal do rúk Madiána a celý tábor." 15 Keď Gedeon vypočul rozprávanie sna a jeho výklad, vrhol sa tvárou k zemi. Potom sa vrátil do izraelského tábora a zvolal: "Vstaňte! Lebo Jahve vydal do vašich rúk Madiánov tábor."

Prepad

16 Nato Gedeon rozdelil svojich tristo mužov na tri skupiny, všetkým dal do rúk rohy a prázdne džbány, v džbánoch boli fakle.
17 Povedal im: "Pozerajte sa na mňa a robte tak ako ja! Keď prídem na okraj tábora, robte tak, ako ja budem robiť. 18 Keď zatrúbim na rohu ja a všetci, ktorí budú so mnou, vtedy aj vy zatrúbite na rohu okolo celého tábora a budete kričať: ‚Za Jahveho a za Gedeona!‘" 19 Gedeon a tých sto mužov, čo ho sprevádzali, prišli na okraj tábora na začiatku polnočnej stráže, vo chvíli, keď sa stráže menili. Zatrúbili na rohoch a rozbili džbány, ktoré držali v rukách. 20 Vtedy všetky tri skupiny zatrúbili na rohoch a porozbíjali džbány. Do ľavej ruky chytili fakle, do pravej rohy na trúbenie a kričali: "Meč za Jahveho a za Gedeona!" 21 A zostali stáť každý na svojom mieste okolo tábora; celý tábor sa rozvíril a Madiánci sa s krikom dali na útek. 22 Kým tých tristo trúbilo na rohoch, Jahve v celom tábore obrátil meč jedného proti druhému. Celý tábor utiekol až ku Bet-Šitte, k Cartanu, až k brehu Abel-Mecholy naproti Tabatu.

Prenasledovanie

23 Vtedy zvolali izraelských mužov z Neftaliho, Ašera a z celého Manassesa a oni prenasledovali Madiána.
24 Gedeon rozoslal poslov aj po celom Efraimskom pohorí s odkazom: "Zostúpte dolu naproti Madiánovi, obsaďte pred ním vody až po Bet-Baru a Jordán!" Všetci muži z Efraima sa zhromaždili a obsadili vody až po Bet-Baru a Jordán, 25 zajali dvoch madiánskych náčelníkov Oreba a Zeeba a zabili Oreba pri Orebovej skale a Zeeba pri Zeebovom preši. Prenasledovali Madiána a priniesli Gedeonovi za Jordán Orebovu a Zeebovu hlavu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk