Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

Madiánci utláčajú Izrael

1 Izraelci znovu robili, čo je zlé v Jahveho očiach, a Jahve ich vydal na sedem rokov do rúk Madiána
2 a ruka Madiána ťažko doliehala na Izrael. Aby Madiánu unikli, upravovali si Izraelci trhliny, jaskyne a nedostupné vrcholce hôr na skrýše. 3 Zakaždým, keď Izrael zasial, zaútočil Madián, Amalek a synovia Východu proti Izraelu. 4 Utáborili sa na jeho území a zničili úrodu zeme až po Gazu. Nezanechali Izraelu nič na živobytie, ani ovce, ani voly, ani osly, 5 lebo prichádzali so svojimi stádami a so svojimi stanmi; prihnali sa ako kobylky v takom množstve, že ich nebolo možné spočítať, ani ich ťavy. A prepadávali krajinu, aby ju pustošili. 6 Takto Madián veľmi ožobráčil Izrael a Izraelci úpenlivo volali k Jahvemu.

Zakročenie proroka

7 Keď Izraelci úpenlivo volali k Jahvemu pre to, čo museli trpieť od Madiána,
8 Jahve poslal Izraelcom proroka, ktorý im povedal: "Toto hovorí Jahve, Boh Izraela: ‚Ja som vás vyviedol z Egypta, vyviedol som vás z domu otroctva. 9 Ja som vás vyslobodil z ruky Egypťanov a z rúk všetkých utláčateľov. Vyhnal som ich pred vami a dal som vám ich krajinu. 10 Povedal som vám: Ja som Jahve, váš Boh. Nebudete sa báť bohov Amorejcov, v krajine ktorých bývate!‘ Ale vy ste nepočúvali môj hlas."

Jahveho anjel sa zjaví Gedeonovi

11 Prišiel Jahveho anjel a sadol si pod terebinta, ktorý bol v Ofre a patril Abiezerovcovi Joašovi. Jeho syn Gedeon mlátil pšenicu v preši, aby ju zachránil pred Madiánom.
12 Jahveho anjel sa mu zjavil a povedal: "Jahve s tebou, udatný bojovník!" 13 Gedeon mu odpovedal: "Prosím ťa, Pán môj, ak je Jahve s nami, prečo nás toto všetko postihlo? Kde sú všetky jeho podivuhodné skutky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia, keď hovorili: ‚Či nás Jahve nevyviedol z Egypta?‘ Teraz nás Jahve opustil a vydal Madiánu do rúk." 14 Vtedy sa Jahve obrátil k nemu a povedal mu: "Choď a použi svoju silu a vyslobodíš Izrael z moci Madiána. Ja ťa posielam." 15 Ale Gedeon mu odpovedal: "Odpusť, Pán môj, akože môžem oslobodiť Izrael? Môj rod je najbiednejší v Manassesovi a ja som najmenší v dome môjho otca." 16 Jahve mu odpovedal: "Ja budem s tebou a ty porazíš Madiána, ako by to bol jediný muž." 17 Gedeon mu povedal: "Ak som našiel milosť v tvojich očiach, daj mi znamenie, že so mnou hovoríš ty. 18 Prosím ťa, neodchádzaj odtiaľto, kým sa nevrátim k tebe. Donesiem ti svoj dar a položím ho pred teba." A on odpovedal: "Zostanem tu, kým sa nevrátiš." 19 Gedeon odišiel a pripravil kozľa a nekvasené chleby z jednej efy múky. Mäso vložil do koša, vývar nalial do hrnca a všetko mu priniesol pod terebinta. 20 Jahveho anjel mu povedal: "Vezmi mäso a nekvasené chleby, polož to na túto skalu a vývar vylej na to." A Gedeon tak urobil. 21 Vtedy Jahveho anjel vystrel palicu, ktorú mal v ruke, a koncom sa dotkol mäsa a nekvasených chlebov. I vyšľahol oheň zo skaly a strávil mäso a nekvasené chleby a Jahveho anjel mu zmizol z očí. 22 Tu Gedeon videl, že to bol Jahveho anjel, a povedal: "Beda, môj Pane Jahve, lebo som videl Jahveho anjela z tváre do tváre!" 23 Ale Jahve mu povedal: "Pokoj s tebou! Neboj sa, nezomrieš." 24 Gedeon tam postavil Jahvemu oltár a nazval ho "Jahve-Pokoj." Až do dnešného dňa je ešte v abiezerovskej Ofre.

Gedeon proti Baalovi

25 Tej noci mu Jahve povedal: "Vezmeš býka z dobytka svojho otca, býka sedemročného, zbúraš Baalov oltár, ktorý patrí tvojmu otcovi, a zotneš posvätný stĺp, ktorý stojí vedľa neho.
26 Potom postavíš oltár Jahvemu, svojmu Bohu, na vrchole toho kopca, správne upravený oltár. Potom vezmeš býka a spáliš ho ako celopal na dreve posvätného stĺpa, ktorý zotneš." 27 Gedeon teda vzal desať mužov zo svojich sluhov a urobil, ako mu prikázal Jahve. Ale pretože sa príliš bál domu svojho otca a ľudí mesta, neurobil to vo dne, urobil to v noci. 28 Keď ľudia mesta ráno vstali, Baalov oltár bol zbúraný, posvätný stĺp, čo stál pri ňom, bol vyťatý a na novopostavenom oltári bol ako celopal obetovaný býk. 29 Vypytovali sa teda jeden druhého: "Kto to urobil?" Pátrali, hľadali a povedali: "Gedeon, Joašov syn, to urobil." 30 Ľudia mesta teda povedali Joašovi: "Vyveď svojho syna, musí zomrieť, lebo zbúral Baalov oltár a vyťal posvätný stĺp vedľa neho." 31 Joaš odpovedal tým, čo stáli okolo neho: "Vy chcete obhajovať Baala? Vy ho chcete zachrániť? Kto chce chrániť Baala, nech do rána zomrie! Ak je bohom, nech sa háji on sám, veď jeho oltár Gedeon zbúral." 32 V ten deň Gedeona pomenovali Jerubbaal, lebo sa hovorilo: "Nech Baal vedie spor proti nemu, pretože zbúral jeho oltár!"

Výzva do zbrane

33 Celý Madián, Amalek a synovia Východu sa zhromaždili, prešli cez Jordán a utáborili sa na rovine Jizreel.
34 Vtedy Jahveho duch zahalil Gedeona, ten zatrúbil na roh a Abiezer sa zoradil za ním. 35 Rozoslal poslov po celom Manassesovi, aj ten sa zoradil za ním. Poslov rozoslal aj k Ašerovi, Zabulonovi a Neftalimu a oni mu vyšli v ústrety.

Skúška s rúnom

36 Gedeon povedal Bohu: "Ak naozaj chceš mojou rukou zachrániť Izrael, ako si povedal,
37 pozri, kladiem ovčie rúno vonku na humno: ak bude rosa len na rúne a zem dookola zostane suchá, vtedy poznám, že vyslobodíš Izrael mojou rukou, ako si povedal." 38 A stalo sa tak. Na druhý deň Gedeon včasráno vstal, stlačil rúno a vyžmýkal z neho plnú misu vody. 39 Nato Gedeon povedal Bohu: "Nenahnevaj sa na mňa, keď ešte raz prehovorím. Dovoľ mi, aby som ešte raz urobil skúšku s rúnom. Nech zostane iba rúno suché a na zemi dookola nech je rosa." 40 A Boh tak v tú noc urobil: iba rúno zostalo suché a na celej zemi dookola bola rosa.