Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

6. kapitola

Madiánci utláčajú Izrael

1 Izraelci znovu robili, čo je zlé v Jahveho očiach, a Jahve ich vydal na sedem rokov do rúk Madiána
2 a ruka Madiána ťažko doliehala na Izrael. Aby Madiánu unikli, upravovali si Izraelci trhliny, jaskyne a nedostupné vrcholce hôr na skrýše. 3 Zakaždým, keď Izrael zasial, zaútočil Madián, Amalek a synovia Východu proti Izraelu. 4 Utáborili sa na jeho území a zničili úrodu zeme až po Gazu. Nezanechali Izraelu nič na živobytie, ani ovce, ani voly, ani osly, 5 lebo prichádzali so svojimi stádami a so svojimi stanmi; prihnali sa ako kobylky v takom množstve, že ich nebolo možné spočítať, ani ich ťavy. A prepadávali krajinu, aby ju pustošili. 6 Takto Madián veľmi ožobráčil Izrael a Izraelci úpenlivo volali k Jahvemu.

Zakročenie proroka

7 Keď Izraelci úpenlivo volali k Jahvemu pre to, čo museli trpieť od Madiána,
8 Jahve poslal Izraelcom proroka, ktorý im povedal: "Toto hovorí Jahve, Boh Izraela: ‚Ja som vás vyviedol z Egypta, vyviedol som vás z domu otroctva. 9 Ja som vás vyslobodil z ruky Egypťanov a z rúk všetkých utláčateľov. Vyhnal som ich pred vami a dal som vám ich krajinu. 10 Povedal som vám: Ja som Jahve, váš Boh. Nebudete sa báť bohov Amorejcov, v krajine ktorých bývate!‘ Ale vy ste nepočúvali môj hlas."

Jahveho anjel sa zjaví Gedeonovi

11 Prišiel Jahveho anjel a sadol si pod terebinta, ktorý bol v Ofre a patril Abiezerovcovi Joašovi. Jeho syn Gedeon mlátil pšenicu v preši, aby ju zachránil pred Madiánom.
12 Jahveho anjel sa mu zjavil a povedal: "Jahve s tebou, udatný bojovník!" 13 Gedeon mu odpovedal: "Prosím ťa, Pán môj, ak je Jahve s nami, prečo nás toto všetko postihlo? Kde sú všetky jeho podivuhodné skutky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia, keď hovorili: ‚Či nás Jahve nevyviedol z Egypta?‘ Teraz nás Jahve opustil a vydal Madiánu do rúk." 14 Vtedy sa Jahve obrátil k nemu a povedal mu: "Choď a použi svoju silu a vyslobodíš Izrael z moci Madiána. Ja ťa posielam." 15 Ale Gedeon mu odpovedal: "Odpusť, Pán môj, akože môžem oslobodiť Izrael? Môj rod je najbiednejší v Manassesovi a ja som najmenší v dome môjho otca." 16 Jahve mu odpovedal: "Ja budem s tebou a ty porazíš Madiána, ako by to bol jediný muž." 17 Gedeon mu povedal: "Ak som našiel milosť v tvojich očiach, daj mi znamenie, že so mnou hovoríš ty. 18 Prosím ťa, neodchádzaj odtiaľto, kým sa nevrátim k tebe. Donesiem ti svoj dar a položím ho pred teba." A on odpovedal: "Zostanem tu, kým sa nevrátiš." 19 Gedeon odišiel a pripravil kozľa a nekvasené chleby z jednej efy múky. Mäso vložil do koša, vývar nalial do hrnca a všetko mu priniesol pod terebinta. 20 Jahveho anjel mu povedal: "Vezmi mäso a nekvasené chleby, polož to na túto skalu a vývar vylej na to." A Gedeon tak urobil. 21 Vtedy Jahveho anjel vystrel palicu, ktorú mal v ruke, a koncom sa dotkol mäsa a nekvasených chlebov. I vyšľahol oheň zo skaly a strávil mäso a nekvasené chleby a Jahveho anjel mu zmizol z očí. 22 Tu Gedeon videl, že to bol Jahveho anjel, a povedal: "Beda, môj Pane Jahve, lebo som videl Jahveho anjela z tváre do tváre!" 23 Ale Jahve mu povedal: "Pokoj s tebou! Neboj sa, nezomrieš." 24 Gedeon tam postavil Jahvemu oltár a nazval ho "Jahve-Pokoj." Až do dnešného dňa je ešte v abiezerovskej Ofre.

Gedeon proti Baalovi

25 Tej noci mu Jahve povedal: "Vezmeš býka z dobytka svojho otca, býka sedemročného, zbúraš Baalov oltár, ktorý patrí tvojmu otcovi, a zotneš posvätný stĺp, ktorý stojí vedľa neho.
26 Potom postavíš oltár Jahvemu, svojmu Bohu, na vrchole toho kopca, správne upravený oltár. Potom vezmeš býka a spáliš ho ako celopal na dreve posvätného stĺpa, ktorý zotneš." 27 Gedeon teda vzal desať mužov zo svojich sluhov a urobil, ako mu prikázal Jahve. Ale pretože sa príliš bál domu svojho otca a ľudí mesta, neurobil to vo dne, urobil to v noci. 28 Keď ľudia mesta ráno vstali, Baalov oltár bol zbúraný, posvätný stĺp, čo stál pri ňom, bol vyťatý a na novopostavenom oltári bol ako celopal obetovaný býk. 29 Vypytovali sa teda jeden druhého: "Kto to urobil?" Pátrali, hľadali a povedali: "Gedeon, Joašov syn, to urobil." 30 Ľudia mesta teda povedali Joašovi: "Vyveď svojho syna, musí zomrieť, lebo zbúral Baalov oltár a vyťal posvätný stĺp vedľa neho." 31 Joaš odpovedal tým, čo stáli okolo neho: "Vy chcete obhajovať Baala? Vy ho chcete zachrániť? Kto chce chrániť Baala, nech do rána zomrie! Ak je bohom, nech sa háji on sám, veď jeho oltár Gedeon zbúral." 32 V ten deň Gedeona pomenovali Jerubbaal, lebo sa hovorilo: "Nech Baal vedie spor proti nemu, pretože zbúral jeho oltár!"

Výzva do zbrane

33 Celý Madián, Amalek a synovia Východu sa zhromaždili, prešli cez Jordán a utáborili sa na rovine Jizreel.
34 Vtedy Jahveho duch zahalil Gedeona, ten zatrúbil na roh a Abiezer sa zoradil za ním. 35 Rozoslal poslov po celom Manassesovi, aj ten sa zoradil za ním. Poslov rozoslal aj k Ašerovi, Zabulonovi a Neftalimu a oni mu vyšli v ústrety.

Skúška s rúnom

36 Gedeon povedal Bohu: "Ak naozaj chceš mojou rukou zachrániť Izrael, ako si povedal,
37 pozri, kladiem ovčie rúno vonku na humno: ak bude rosa len na rúne a zem dookola zostane suchá, vtedy poznám, že vyslobodíš Izrael mojou rukou, ako si povedal." 38 A stalo sa tak. Na druhý deň Gedeon včasráno vstal, stlačil rúno a vyžmýkal z neho plnú misu vody. 39 Nato Gedeon povedal Bohu: "Nenahnevaj sa na mňa, keď ešte raz prehovorím. Dovoľ mi, aby som ešte raz urobil skúšku s rúnom. Nech zostane iba rúno suché a na zemi dookola nech je rosa." 40 A Boh tak v tú noc urobil: iba rúno zostalo suché a na celej zemi dookola bola rosa.