Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Madiánci utláčajú Izrael

1 Izraelci znovu robili, čo je zlé v Jahveho očiach, a Jahve ich vydal na sedem rokov do rúk Madiána
2 a ruka Madiána ťažko doliehala na Izrael. Aby Madiánu unikli, upravovali si Izraelci trhliny, jaskyne a nedostupné vrcholce hôr na skrýše. 3 Zakaždým, keď Izrael zasial, zaútočil Madián, Amalek a synovia Východu proti Izraelu. 4 Utáborili sa na jeho území a zničili úrodu zeme až po Gazu. Nezanechali Izraelu nič na živobytie, ani ovce, ani voly, ani osly, 5 lebo prichádzali so svojimi stádami a so svojimi stanmi; prihnali sa ako kobylky v takom množstve, že ich nebolo možné spočítať, ani ich ťavy. A prepadávali krajinu, aby ju pustošili. 6 Takto Madián veľmi ožobráčil Izrael a Izraelci úpenlivo volali k Jahvemu.

Zakročenie proroka

7 Keď Izraelci úpenlivo volali k Jahvemu pre to, čo museli trpieť od Madiána,
8 Jahve poslal Izraelcom proroka, ktorý im povedal: "Toto hovorí Jahve, Boh Izraela: ‚Ja som vás vyviedol z Egypta, vyviedol som vás z domu otroctva. 9 Ja som vás vyslobodil z ruky Egypťanov a z rúk všetkých utláčateľov. Vyhnal som ich pred vami a dal som vám ich krajinu. 10 Povedal som vám: Ja som Jahve, váš Boh. Nebudete sa báť bohov Amorejcov, v krajine ktorých bývate!‘ Ale vy ste nepočúvali môj hlas."

Jahveho anjel sa zjaví Gedeonovi

11 Prišiel Jahveho anjel a sadol si pod terebinta, ktorý bol v Ofre a patril Abiezerovcovi Joašovi. Jeho syn Gedeon mlátil pšenicu v preši, aby ju zachránil pred Madiánom.
12 Jahveho anjel sa mu zjavil a povedal: "Jahve s tebou, udatný bojovník!" 13 Gedeon mu odpovedal: "Prosím ťa, Pán môj, ak je Jahve s nami, prečo nás toto všetko postihlo? Kde sú všetky jeho podivuhodné skutky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia, keď hovorili: ‚Či nás Jahve nevyviedol z Egypta?‘ Teraz nás Jahve opustil a vydal Madiánu do rúk." 14 Vtedy sa Jahve obrátil k nemu a povedal mu: "Choď a použi svoju silu a vyslobodíš Izrael z moci Madiána. Ja ťa posielam." 15 Ale Gedeon mu odpovedal: "Odpusť, Pán môj, akože môžem oslobodiť Izrael? Môj rod je najbiednejší v Manassesovi a ja som najmenší v dome môjho otca." 16 Jahve mu odpovedal: "Ja budem s tebou a ty porazíš Madiána, ako by to bol jediný muž." 17 Gedeon mu povedal: "Ak som našiel milosť v tvojich očiach, daj mi znamenie, že so mnou hovoríš ty. 18 Prosím ťa, neodchádzaj odtiaľto, kým sa nevrátim k tebe. Donesiem ti svoj dar a položím ho pred teba." A on odpovedal: "Zostanem tu, kým sa nevrátiš." 19 Gedeon odišiel a pripravil kozľa a nekvasené chleby z jednej efy múky. Mäso vložil do koša, vývar nalial do hrnca a všetko mu priniesol pod terebinta. 20 Jahveho anjel mu povedal: "Vezmi mäso a nekvasené chleby, polož to na túto skalu a vývar vylej na to." A Gedeon tak urobil. 21 Vtedy Jahveho anjel vystrel palicu, ktorú mal v ruke, a koncom sa dotkol mäsa a nekvasených chlebov. I vyšľahol oheň zo skaly a strávil mäso a nekvasené chleby a Jahveho anjel mu zmizol z očí. 22 Tu Gedeon videl, že to bol Jahveho anjel, a povedal: "Beda, môj Pane Jahve, lebo som videl Jahveho anjela z tváre do tváre!" 23 Ale Jahve mu povedal: "Pokoj s tebou! Neboj sa, nezomrieš." 24 Gedeon tam postavil Jahvemu oltár a nazval ho "Jahve-Pokoj." Až do dnešného dňa je ešte v abiezerovskej Ofre.

Gedeon proti Baalovi

25 Tej noci mu Jahve povedal: "Vezmeš býka z dobytka svojho otca, býka sedemročného, zbúraš Baalov oltár, ktorý patrí tvojmu otcovi, a zotneš posvätný stĺp, ktorý stojí vedľa neho.
26 Potom postavíš oltár Jahvemu, svojmu Bohu, na vrchole toho kopca, správne upravený oltár. Potom vezmeš býka a spáliš ho ako celopal na dreve posvätného stĺpa, ktorý zotneš." 27 Gedeon teda vzal desať mužov zo svojich sluhov a urobil, ako mu prikázal Jahve. Ale pretože sa príliš bál domu svojho otca a ľudí mesta, neurobil to vo dne, urobil to v noci. 28 Keď ľudia mesta ráno vstali, Baalov oltár bol zbúraný, posvätný stĺp, čo stál pri ňom, bol vyťatý a na novopostavenom oltári bol ako celopal obetovaný býk. 29 Vypytovali sa teda jeden druhého: "Kto to urobil?" Pátrali, hľadali a povedali: "Gedeon, Joašov syn, to urobil." 30 Ľudia mesta teda povedali Joašovi: "Vyveď svojho syna, musí zomrieť, lebo zbúral Baalov oltár a vyťal posvätný stĺp vedľa neho." 31 Joaš odpovedal tým, čo stáli okolo neho: "Vy chcete obhajovať Baala? Vy ho chcete zachrániť? Kto chce chrániť Baala, nech do rána zomrie! Ak je bohom, nech sa háji on sám, veď jeho oltár Gedeon zbúral." 32 V ten deň Gedeona pomenovali Jerubbaal, lebo sa hovorilo: "Nech Baal vedie spor proti nemu, pretože zbúral jeho oltár!"

Výzva do zbrane

33 Celý Madián, Amalek a synovia Východu sa zhromaždili, prešli cez Jordán a utáborili sa na rovine Jizreel.
34 Vtedy Jahveho duch zahalil Gedeona, ten zatrúbil na roh a Abiezer sa zoradil za ním. 35 Rozoslal poslov po celom Manassesovi, aj ten sa zoradil za ním. Poslov rozoslal aj k Ašerovi, Zabulonovi a Neftalimu a oni mu vyšli v ústrety.

Skúška s rúnom

36 Gedeon povedal Bohu: "Ak naozaj chceš mojou rukou zachrániť Izrael, ako si povedal,
37 pozri, kladiem ovčie rúno vonku na humno: ak bude rosa len na rúne a zem dookola zostane suchá, vtedy poznám, že vyslobodíš Izrael mojou rukou, ako si povedal." 38 A stalo sa tak. Na druhý deň Gedeon včasráno vstal, stlačil rúno a vyžmýkal z neho plnú misu vody. 39 Nato Gedeon povedal Bohu: "Nenahnevaj sa na mňa, keď ešte raz prehovorím. Dovoľ mi, aby som ešte raz urobil skúšku s rúnom. Nech zostane iba rúno suché a na zemi dookola nech je rosa." 40 A Boh tak v tú noc urobil: iba rúno zostalo suché a na celej zemi dookola bola rosa.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk