Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

1 V ten deň Debora a Barak, Abinoamov syn, spievali: 2 Za to, že si bojovníci v Izraeli rozpustili vlasy, za to, že sa dobrovoľne ponúkol ľud, velebte Jahveho! 3 Počúvajte, králi, načúvajte, kniežatá! Zaspievam Jahvemu, zahrám žalm Jahvemu, Bohu Izraela. 4 Jahve, keď si vychádzal zo Seiru, keď si kráčal z edomských polí, zem sa triasla, nebesá pretekali, z oblakov pršalo, len sa tak lialo. 5 Vrchy sa knísali pred Jahvem, pred Jahvem zo Sinaja, pred Jahvem, Bohom Izraela. 6 Za dní Šamgara, Anatovho syna, za dní Jael prestali karavány chodiť, tí, čo sa museli na cesty vydať, chodili bočnými chodníkmi. 7 Vymizli hrdinskí vodcovia v Izraeli, veru vymizli, dokiaľ si nepovstala, Debora, dokiaľ si nepovstala, matka v Izraeli! 8 Vyberali si nových bohov, vtedy bola vojna pred bránami, ale nebolo vidno štít ani kopiju pre štyridsaťtisíce v Izraeli. 9 Moje srdce je s náčelníkmi Izraela, s dobrovoľníkmi z môjho ľudu! Velebte Jahveho! 10 Vy, čo jazdíte na bielych osliciach a sedíte na kobercoch, i vy, čo kráčate cestami, spievajte 11 ozvenou na hlasy pastierove pri napájadlách. Tam rozprávajú o víťazstvách Jahveho, o víťazstvách jeho moci v Izraeli. (Vtedy Jahveho ľud zostúpil k bránam.) 12 Precitni, precitni, Debora! precitni, precitni, zanôť pieseň! Odvahu! Povstaň, Barak! Zajmi tých, čo teba zajali, syn Abinoamov! 13 Vtedy už Izrael zostúpil k bránam, Jahveho ľud zostúpil bojovať za svoju vec ako hrdina. 14 Efraimove kniežatá stoja už v údolí, za tebou Benjamín je medzi tvojimi. Z Machira schádzajú náčelníci. Zo Zabulona zas tí, čo nosia veliteľské žezlo. 15 S Deborou sú Isacharove kniežatá a Neftali s Barakom údolím rútia sa za nimi. V rodoch Rubenových veľké porady. 16 Prečo si ostal sedieť medzi košiarmi? Počúvať hvízdanie pri stádach? (V rodoch Rubenových veľké porady.) 17 Galaád zostal za Jordánom a prečo Dan býva na lodiach? Ašer si býva na brehu mora, pokojne prebýva vo svojich prístavoch. 18 Zabulon je ľud, čo sa vystavil smrti, tak ako Neftali, na vysokých stráňach. 19 Králi prišli, bojovali, vtedy bojovali kanaánski králi, v Tanaku, pri megidských vodách, ale striebro si neodniesli v korisť. 20 Z vysokého neba hviezdy bojovali, zo svojich dráh bojovali proti Siserovi. 21 Potok Kišon ich zmietol, praveký potoka, potok Kišon! Vykroč rázne, moja duša! 22 Vtedy dupotali konské kopytá, letia preč, cvalom letia jeho mocné žrebce. 23 Preklínajte Meroz, vraví anjel Jahveho, kľajte, kľajte jeho ľudí, lebo neprišli na pomoc Jahvemu, na pomoc Jahvemu medzi hrdinami. 24 Požehnaná buď medzi ženami, Jael, (žena Kenijca Chebera), medzi ženami, čo bývajú v stanoch, buď požehnaná! 25 On žiadal vodu, ona dala mlieko, v kniežacej čaši priniesla smotanu. 26 Ruku vystrela po kolíku stanu, pravica jej siahla po mlatku kováča. Udrela Siseru! Rozbila mu hlavu, prerazila, roztrieskala mu sluchy. 27 K nohám sa jej zrútil, padol a už nepovstáva; k nohám sa jej zrútil, padol, tam, kde sa zrútil, tam aj dokonáva. 28 Oknom sa nakláňa, zďaleka vyzerá matka Siserova, cez mrežovanie kvíli: "Prečo jeho voz mešká tak dlho? Prečo sa hrmot jeho vojnových vozov neozýva?" 29 Najmúdrejšia z princezien jej odpovedá a ona si tiež vetí tieto slová: 30 "Iste znášajú a delia si korisť: jedno dievča, dve dievčatá každému z vojakov, korisť pestrých vyšívaných šiat pre Siseru, jednu výšivku, dve výšivky pre mňa na krk." 31 Tak nech zhynú, Jahve, všetci tvoji nepriatelia! A tí, čo ťa milujú, nech sú ako slnce, keď vychádza vo svojej sile! Potom krajina mala pokoj štyridsať rokov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk