Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Kanaánci utláčajú Izrael

1 Po Ehudovej smrti Izraelci znovu začali robiť, čo je zlé v Jahveho očiach.
2 Preto ich Jahve vydal do rúk kanaánskeho kráľa Jabina, ktorý panoval v Chacore. Veliteľom jeho vojska bol Sisera, ktorý býval v Charošet-Gojime. 3 Izraelci úpenlivo volali k Jahvemu, lebo Jabin mal deväťsto železných vozov a už dvadsať rokov tvrdo utláčal Izraelcov.

Debora

4 V tom čase súdila Izrael Lapidotova žena, prorokyňa Debora.
5 Zasadala pod Deborinou palmou medzi Ramou a Bet-Elom v Efraimskom pohorí a Izraelci prichádzali k nej, aby ich súdila. 6 Poslala po Baraka, Abinoamovho syna, z Kedeš-Neftali a povedala mu: "Či ti Jahve, Boh Izraela, nerozkázal: ‚Choď, tiahni na vrch Tabor a vezmi so sebou desaťtisíc mužov z Neftaliho synov a zo Zabulonových synov? 7 Privábim k tebe k potoku Kišon Siseru, veliteľa Jabinovho vojska, s jeho vozmi a s jeho vojskom a vydám ti ho do rúk.‘" 8 Barak jej odpovedal: "Ak ty ideš so mnou, pôjdem, ale ak ty nejdeš so mnou, nepôjdem, lebo neviem, v ktorý deň mi Jahveho anjel dá úspech." 9 Povedala mu: "Dobre, pôjdem s tebou, ale sláva tejto výpravy, ktorú podnikáš, nepripadne tebe, lebo Jahve vydá Siseru do rúk ženy." Potom Debora vstala a išla s Barakom do Kedeša. 10 Barak zvolal Zabulona a Neftaliho do Kedeša. Desaťtisíc mužov ho nasledovalo a Debora išla s ním.

Kenijec Cheber

11 Kenijec Cheber sa oddelil od Kainovho kmeňa a od rodu synov Mojžišovho tesťa Chobaba a rozložil si stan pri dube v Saananime pri Kedeši.

Siserova porážka

12 Siserovi oznámili, že Barak, Abinoamov syn, vystúpil na horu Tabor.
13 Sisera zvolal všetky vozy, deväťsto železných vozov a všetko vojsko, ktoré mal, z Charošet-Gojimu k potoku Kišon. 14 Debora povedala Barakovi: "Vstaň! Lebo toto je deň, v ktorom ti Jahve vydal Siseru do rúk. Áno! Či sám Jahve nejde pred tebou?" Barak zostúpil z hory Tabor a desaťtisíc mužov za ním. 15 Jahve postihol Siseru, všetky jeho vozy a celé jeho vojsko panickou hrôzou pred Barakom. Sisera zoskočil z voza a utekal peši. 16 Barak prenasledoval vozy a vojsko až do Charošet-Gojimu. Celé Siserovo vojsko padlo ostrím meča; ani jeden muž nezostal nažive.

Siserova smrť

17 Medzitým Sisera utekal peši smerom k stanu Jael, ženy Kenijca Chebera, lebo medzi chacorským kráľom Jabinom a domom Kenijcu Chebera panoval mier.
18 Jael vyšla Siserovi v ústrety a povedala mu: "Zastav sa u mňa, môj pane, zastav sa u mňa, neboj sa!" On sa zastavil u nej v stane a ona ho zakryla pokrovcom. 19 Povedal jej: "Daj mi napiť trochu vody, prosím ťa, lebo som smädný." Otvorila kožený mech s mliekom, dala mu napiť a znova ho prikryla. 20 Povedal jej: "Postav sa ku vchodu do stanu a keď niekto príde a spýta sa ťa: ‚Je tu nejaký muž?‘ Odpovedz: ‚Nie.‘" 21 Ale Jael, Cheberova žena, vzala stanový kolík, chytila do ruky kladivo, ticho vošla k nemu a vrazila mu kolík do slúch, takže sa zabodol do zeme. Spal tvrdým spánkom, únavou vyčerpaný, a tak zomrel. 22 A tu sa zrazu objavil Barak, prenasledujúci Siseru. Jael mu vyšla naproti a povedala mu: "Poď, ukážem ti človeka, ktorého hľadáš." Vošiel k nej a tam ležal Sisera mŕtvy, s kolíkom v sluchách.

Oslobodenie Izraela

23 Tak Boh v ten deň pokoril kanaánskeho kráľa Jabina pred Izraelcami.
24 A ruka Izraelcov čoraz tvrdšie doliehala na kanaánskeho kráľa Jabina, kým Jabina, kanaánskeho kráľa, celkom nezničili.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk