Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

4. kapitola

Kanaánci utláčajú Izrael

1 Po Ehudovej smrti Izraelci znovu začali robiť, čo je zlé v Jahveho očiach.
2 Preto ich Jahve vydal do rúk kanaánskeho kráľa Jabina, ktorý panoval v Chacore. Veliteľom jeho vojska bol Sisera, ktorý býval v Charošet-Gojime. 3 Izraelci úpenlivo volali k Jahvemu, lebo Jabin mal deväťsto železných vozov a už dvadsať rokov tvrdo utláčal Izraelcov.

Debora

4 V tom čase súdila Izrael Lapidotova žena, prorokyňa Debora.
5 Zasadala pod Deborinou palmou medzi Ramou a Bet-Elom v Efraimskom pohorí a Izraelci prichádzali k nej, aby ich súdila. 6 Poslala po Baraka, Abinoamovho syna, z Kedeš-Neftali a povedala mu: "Či ti Jahve, Boh Izraela, nerozkázal: ‚Choď, tiahni na vrch Tabor a vezmi so sebou desaťtisíc mužov z Neftaliho synov a zo Zabulonových synov? 7 Privábim k tebe k potoku Kišon Siseru, veliteľa Jabinovho vojska, s jeho vozmi a s jeho vojskom a vydám ti ho do rúk.‘" 8 Barak jej odpovedal: "Ak ty ideš so mnou, pôjdem, ale ak ty nejdeš so mnou, nepôjdem, lebo neviem, v ktorý deň mi Jahveho anjel dá úspech." 9 Povedala mu: "Dobre, pôjdem s tebou, ale sláva tejto výpravy, ktorú podnikáš, nepripadne tebe, lebo Jahve vydá Siseru do rúk ženy." Potom Debora vstala a išla s Barakom do Kedeša. 10 Barak zvolal Zabulona a Neftaliho do Kedeša. Desaťtisíc mužov ho nasledovalo a Debora išla s ním.

Kenijec Cheber

11 Kenijec Cheber sa oddelil od Kainovho kmeňa a od rodu synov Mojžišovho tesťa Chobaba a rozložil si stan pri dube v Saananime pri Kedeši.

Siserova porážka

12 Siserovi oznámili, že Barak, Abinoamov syn, vystúpil na horu Tabor.
13 Sisera zvolal všetky vozy, deväťsto železných vozov a všetko vojsko, ktoré mal, z Charošet-Gojimu k potoku Kišon. 14 Debora povedala Barakovi: "Vstaň! Lebo toto je deň, v ktorom ti Jahve vydal Siseru do rúk. Áno! Či sám Jahve nejde pred tebou?" Barak zostúpil z hory Tabor a desaťtisíc mužov za ním. 15 Jahve postihol Siseru, všetky jeho vozy a celé jeho vojsko panickou hrôzou pred Barakom. Sisera zoskočil z voza a utekal peši. 16 Barak prenasledoval vozy a vojsko až do Charošet-Gojimu. Celé Siserovo vojsko padlo ostrím meča; ani jeden muž nezostal nažive.

Siserova smrť

17 Medzitým Sisera utekal peši smerom k stanu Jael, ženy Kenijca Chebera, lebo medzi chacorským kráľom Jabinom a domom Kenijcu Chebera panoval mier.
18 Jael vyšla Siserovi v ústrety a povedala mu: "Zastav sa u mňa, môj pane, zastav sa u mňa, neboj sa!" On sa zastavil u nej v stane a ona ho zakryla pokrovcom. 19 Povedal jej: "Daj mi napiť trochu vody, prosím ťa, lebo som smädný." Otvorila kožený mech s mliekom, dala mu napiť a znova ho prikryla. 20 Povedal jej: "Postav sa ku vchodu do stanu a keď niekto príde a spýta sa ťa: ‚Je tu nejaký muž?‘ Odpovedz: ‚Nie.‘" 21 Ale Jael, Cheberova žena, vzala stanový kolík, chytila do ruky kladivo, ticho vošla k nemu a vrazila mu kolík do slúch, takže sa zabodol do zeme. Spal tvrdým spánkom, únavou vyčerpaný, a tak zomrel. 22 A tu sa zrazu objavil Barak, prenasledujúci Siseru. Jael mu vyšla naproti a povedala mu: "Poď, ukážem ti človeka, ktorého hľadáš." Vošiel k nej a tam ležal Sisera mŕtvy, s kolíkom v sluchách.

Oslobodenie Izraela

23 Tak Boh v ten deň pokoril kanaánskeho kráľa Jabina pred Izraelcami.
24 A ruka Izraelcov čoraz tvrdšie doliehala na kanaánskeho kráľa Jabina, kým Jabina, kanaánskeho kráľa, celkom nezničili.