Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

3. kapitola

1 Toto sú národy, ktoré ponechal Jahve v krajine, aby nimi skúšal všetkých Izraelcov, ktorí nepoznali boje o Kanaán 2 (to bolo jedine preto, aby sa potomkovia Izraelcov naučili bojovať; aspoň tí, ktorí to predtým nevedeli): 3 päť filištínskych kniežat, všetci Kanaánci, Sidonci, Chetejci, ktorí obývali Libanonské pohorie od vrchu Baal-Chermon až po vstup do Chamatu. 4 Chcel nimi skúšať Izrael, aby sa vedelo, či budú zachovávať príkazy, ktoré Jahve dal ich otcom skrze Mojžiša. 5 Izraelci bývali uprostred Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov; 6 brali si ich dcéry za ženy, dávali svoje dcéry ich synom a uctievali si ich bohov. 7 Izraelci robili, čo je zlé v Jahveho očiach. Zabudli na Jahveho, svojho Boha, a slúžili Baalom a Ašerám. 8 Vtedy vzbĺkol Jahveho hnev proti Izraelcom a odovzdal ich do rúk Kušan-Rišeatajima, kráľa Edomu, a Izraelci boli osem rokov poddaní Kušan-Rišeatajimovi. 9 Vtedy Izraelci úpenlivo volali k Jahvemu a Jahve vzbudil Izraelcom osloboditeľa, Otniela, syna Kalebovho mladšieho brata Kenaza, a ten ich vyslobodil. 10 Zostúpil na neho Jahveho duch a stal sa sudcom Izraela. Vytiahol do boja a Jahve vydal do jeho rúk Kušan-Rišeatajima, kráľa Edomu, a zvíťazil nad Kušan-Rišeatajimom. 11 Tak mala krajina štyridsať rokov pokoj. Potom Otniel, Kenazov syn, zomrel. 12 Izraelci znovu začali robiť, čo je zlé v Jahveho očiach, a Jahve dal moabskému kráľovi Eglonovi moc nad Izraelom, pretože robili, čo je zlé v Jahveho očiach. 13 Eglon zhromaždil okolo seba Ammonových synov a Amaleka, vytiahol proti Izraelu, porazil ho a obsadil Mesto paliem. 14 Izraelci slúžili moabskému kráľovi Eglonovi osemnásť rokov. 15 Vtedy Izraelci úpenlivo volali k Jahvemu a Jahve im vzbudil osloboditeľa: Ehuda, syna Benjamínovca Geru, ktorý bol ľavák. Izraelci ho poverili, aby zaniesol poplatok moabskému kráľovi Eglonovi. 16 Ehud si zhotovil dvojsečnú dýku, dlhú jeden goméd (piaď), a pripásal si ju pod šaty na pravý bok. 17 Potom zaniesol poplatok moabskému kráľovi Eglonovi. Eglon bol veľmi tučný. 18 Keď sa skončilo odovzdávanie poplatkov, prepustil ľudí, čo ich niesli. 19 No on sám sa vrátil od modiel pri Gilgale a povedal: "Ó, kráľ, mám pre teba tajné slovo." Kráľ prikázal: "Ticho!" a všetci, ktorí boli pri ňom, odišli. 20 Ehud vošiel k nemu a on sedel vo svojej chladnej hornej sieni, ktorú mal sám pre seba. Ehud mu povedal: "Mám pre teba Božie slovo." Eglon hneď vstal zo svojho trónu. 21 Vtedy Ehud siahol ľavou rukou po dýke na pravom boku a vrazil mu ju do brucha. 22 Za čepeľou vnikla aj rukoväť; a sadlo sa zavrelo za čepeľou, lebo Ehud mu nevytiahol dýku z brucha. 23 Potom Ehud vyšiel cez záchod, zavrel za sebou dvere hornej siene a zatiahol závoru. 24 Keď vyšiel, sluhovia sa vrátili a keď videli dvere hornej siene zamknuté závorou, povedali si: "Zaiste si odbavuje potrebu v chladnej miestnosti." 25 Čakali až do omrzenia, lebo stále neotváral dvere hornej siene. Napokon vzali kľúč a otvorili: a tam ich pán ležal mŕtvy na zemi. 26 Kým oni čakali, Ehud ušiel. Prešiel popri modlách a ušiel do bezpečia do Seiry. 27 Len čo došiel, zatrúbil na rohu na Efraimskom pohorí a Izraelci zostúpili s ním z pohoria a on na ich čele. 28 A povedal im: "Poďte za mnou, lebo Jahve vám vydal do rúk vašich nepriateľov Moabcov." Zostúpili za ním a Moabcom obsadili jordánske brody a nikomu nedovolili prejsť. 29 Vtedy pobili z Moabcov na desaťtisíc mužov, všetko silných a udatných, ani jeden neunikol. 30 V ten deň bol Moab pokorený pod ruku Izraela a krajina mala pokoj osemdesiat rokov. 31 Po ňom bol Šamgar, Anatov syn. On porazil šesťsto Filištíncov bodcom na voly a tiež vyslobodil Izrael.