Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

1 Toto sú národy, ktoré ponechal Jahve v krajine, aby nimi skúšal všetkých Izraelcov, ktorí nepoznali boje o Kanaán 2 (to bolo jedine preto, aby sa potomkovia Izraelcov naučili bojovať; aspoň tí, ktorí to predtým nevedeli): 3 päť filištínskych kniežat, všetci Kanaánci, Sidonci, Chetejci, ktorí obývali Libanonské pohorie od vrchu Baal-Chermon až po vstup do Chamatu. 4 Chcel nimi skúšať Izrael, aby sa vedelo, či budú zachovávať príkazy, ktoré Jahve dal ich otcom skrze Mojžiša. 5 Izraelci bývali uprostred Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebuzejcov; 6 brali si ich dcéry za ženy, dávali svoje dcéry ich synom a uctievali si ich bohov. 7 Izraelci robili, čo je zlé v Jahveho očiach. Zabudli na Jahveho, svojho Boha, a slúžili Baalom a Ašerám. 8 Vtedy vzbĺkol Jahveho hnev proti Izraelcom a odovzdal ich do rúk Kušan-Rišeatajima, kráľa Edomu, a Izraelci boli osem rokov poddaní Kušan-Rišeatajimovi. 9 Vtedy Izraelci úpenlivo volali k Jahvemu a Jahve vzbudil Izraelcom osloboditeľa, Otniela, syna Kalebovho mladšieho brata Kenaza, a ten ich vyslobodil. 10 Zostúpil na neho Jahveho duch a stal sa sudcom Izraela. Vytiahol do boja a Jahve vydal do jeho rúk Kušan-Rišeatajima, kráľa Edomu, a zvíťazil nad Kušan-Rišeatajimom. 11 Tak mala krajina štyridsať rokov pokoj. Potom Otniel, Kenazov syn, zomrel. 12 Izraelci znovu začali robiť, čo je zlé v Jahveho očiach, a Jahve dal moabskému kráľovi Eglonovi moc nad Izraelom, pretože robili, čo je zlé v Jahveho očiach. 13 Eglon zhromaždil okolo seba Ammonových synov a Amaleka, vytiahol proti Izraelu, porazil ho a obsadil Mesto paliem. 14 Izraelci slúžili moabskému kráľovi Eglonovi osemnásť rokov. 15 Vtedy Izraelci úpenlivo volali k Jahvemu a Jahve im vzbudil osloboditeľa: Ehuda, syna Benjamínovca Geru, ktorý bol ľavák. Izraelci ho poverili, aby zaniesol poplatok moabskému kráľovi Eglonovi. 16 Ehud si zhotovil dvojsečnú dýku, dlhú jeden goméd (piaď), a pripásal si ju pod šaty na pravý bok. 17 Potom zaniesol poplatok moabskému kráľovi Eglonovi. Eglon bol veľmi tučný. 18 Keď sa skončilo odovzdávanie poplatkov, prepustil ľudí, čo ich niesli. 19 No on sám sa vrátil od modiel pri Gilgale a povedal: "Ó, kráľ, mám pre teba tajné slovo." Kráľ prikázal: "Ticho!" a všetci, ktorí boli pri ňom, odišli. 20 Ehud vošiel k nemu a on sedel vo svojej chladnej hornej sieni, ktorú mal sám pre seba. Ehud mu povedal: "Mám pre teba Božie slovo." Eglon hneď vstal zo svojho trónu. 21 Vtedy Ehud siahol ľavou rukou po dýke na pravom boku a vrazil mu ju do brucha. 22 Za čepeľou vnikla aj rukoväť; a sadlo sa zavrelo za čepeľou, lebo Ehud mu nevytiahol dýku z brucha. 23 Potom Ehud vyšiel cez záchod, zavrel za sebou dvere hornej siene a zatiahol závoru. 24 Keď vyšiel, sluhovia sa vrátili a keď videli dvere hornej siene zamknuté závorou, povedali si: "Zaiste si odbavuje potrebu v chladnej miestnosti." 25 Čakali až do omrzenia, lebo stále neotváral dvere hornej siene. Napokon vzali kľúč a otvorili: a tam ich pán ležal mŕtvy na zemi. 26 Kým oni čakali, Ehud ušiel. Prešiel popri modlách a ušiel do bezpečia do Seiry. 27 Len čo došiel, zatrúbil na rohu na Efraimskom pohorí a Izraelci zostúpili s ním z pohoria a on na ich čele. 28 A povedal im: "Poďte za mnou, lebo Jahve vám vydal do rúk vašich nepriateľov Moabcov." Zostúpili za ním a Moabcom obsadili jordánske brody a nikomu nedovolili prejsť. 29 Vtedy pobili z Moabcov na desaťtisíc mužov, všetko silných a udatných, ani jeden neunikol. 30 V ten deň bol Moab pokorený pod ruku Izraela a krajina mala pokoj osemdesiat rokov. 31 Po ňom bol Šamgar, Anatov syn. On porazil šesťsto Filištíncov bodcom na voly a tiež vyslobodil Izrael.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk