Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

2. kapitola

Jahveho anjel oznamuje Izraelovi nešťastia

1 Jahveho anjel vystúpil z Gilgalu do Bet-Elue a povedal: "Vyviedol som vás z Egypta a priviedol do tejto zeme, ktorú som prísahou sľúbil vašim otcom. Povedal som: "Nikdy nezruším svoju zmluvu s vami,
2 a vy zasa nebudete uzatvárať zmluvu s obyvateľmi tejto krajiny a ich oltáre zbúrate!" No vy ste nepočúvli môj hlas. Čože ste to urobili? 3 Preto vám hovorím: ‚Nevyženiem tieto národy pred vami. Budú vašimi utláčateľmi a ich bohovia vám budú osídlom.‘" 4 Keď Jahveho anjel povedal tieto slová všetkým Izraelcom, ľud začal kričať a plakať. 5 Preto to miesto nazvali Bochim, "Plačúci", a priniesli tam Jahvemu obety.

Koniec Jozueho života

6 Potom Jozue prepustil ľud a Izraelci odišli, každý do svojho dedičstva, obsadiť krajinu.
7 Ľud slúžil Jahvemu po celý čas, čo žil Jozue, a po celý život starších, čo prežili Jozueho a videli všetky veľké skutky, ktoré Jahve vykonal v prospech Izraela. 8 Jozue, syn Nunov, Jahveho služobník, zomrel vo veku stodesať rokov. 9 Pochovali ho na majetku, ktorý dostal do dedičstva v Timnat-Cherese, v Efraimskom pohorí, severne od vrchu Gaaš. 10 A keď sa celé toto pokolenie pripojilo ku svojim otcom, prišlo po ňom ďalšie pokolenie, ktoré vôbec nepoznalo Jahveho, ani nevedelo, čo vykonal pre Izraela.

Náboženské vysvetlenie čias sudcov

11 Vtedy Izraelci robili, čo je zlé v Jahveho očiach, a slúžili Baalom.
12 Opustili Jahveho, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z Egyptskej krajiny, a pridŕžali sa iných bohov, bohov okolitých národov. Klaňali sa im a hnevali Jahveho, 13 opustili Jahveho a slúžili Baalovi a Aštartám. 14 Tu vzbĺkol Jahveho hnev proti Izraelu a vydal ich plieniteľom, ktorí ich drancovali, vydal ich okolitým nepriateľom, ktorým už nemohli odolať. 15 Kedykoľvek tiahli do boja, ťažko na nich dopadla Jahveho ruka, takže nemali šťastie, ako im Jahve vyhlásil a ako im Jahve prisahal. Ich tieseň bola veľmi veľká. 16 Vtedy im Jahve vzbudzoval sudcov, ktorí ich vyslobodzovali z rúk plieniteľov. 17 Lenže oni neposlúchali ani svojich sudcov, ale smilnili s inými bohmi a klaňali sa im. Veľmi rýchlo odbočili z cesty, po ktorej chodili ich otcovia, poslušní Jahveho prikázaniam. Vôbec ich nenapodobňovali. 18 Kedykoľvek im Jahve vzbudil sudcu, Jahve bol so sudcom a vyslobodzoval ich z rúk nepriateľov, kým sudca žil, lebo Jahve mal s nimi súcit, keď stenali pod svojimi utláčateľmi a prenasledovateľmi. 19 Ale keď sudca zomrel, znovu začínali so zvrátenosťami a robili ešte horšie ako ich otcovia, chodili za inými bohmi, uctievali si ich a vrhali sa pred nimi na zem. V ničom sa nevzdali spôsobov a zatvrdlivého správania svojich otcov.

Dôvod ponechania cudzích národov

20 Jahveho hnev vzbĺkol proti Izraelovi a on povedal: "Pretože tento ľud prestúpil zmluvu, ktorou som zaviazal ich otcov a nepočúvol môj hlas,
21 ani ja nevyženiem pred nimi ani jeden z národov, ktoré Jozue zanechal, keď zomieral, 22 a to preto, aby som nimi vyskúšal Izrael, či bude kráčať po Jahveho cestách, ako kráčali ich otcovia, alebo nie." 23 Preto Jahve ponechal tieto národy, nevyhnal ich hneď a nevydal ich Jozuemu do rúk.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk