Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Jefte si kladie podmienky

1 Galaádovec Jefte bol udatným bojovníkom. Bol synom neviestky. Otcom Jefteho bol Galaád.
2 Ale Galaádovi aj jeho manželka porodila synov a keď synovia jeho manželky dorástli, vyhnali Jefteho so slovami: "Ty nebudeš dediť v dome nášho otca, lebo si synom cudzej ženy." 3 Jefte utiekol ďaleko od svojich bratov a usadil sa v krajine Tob. Tam sa pridružili k Jeftemu naničhodníci, ktorí s ním robili výpady. 4 Po nejakom čase Ammonci začali vojnu proti Izraelu 5 a starší Galaádu sa vybrali pre Jefteho do krajiny Tob. 6 Povedali mu: "Poď a buď naším vodcom. Bojujeme proti Ammoncom." 7 Jefte odpovedal starším Galaádu: "Nie ste to vy, ktorí ste ma nenávideli a vyhnali z domu môjho otca? Prečo prichádzate ku mne teraz, keď ste v tiesni?" 8 Starší Galaádu odpovedali Jeftemu: "Preto sme sa teraz vrátili k tebe; poď s nami, budeš bojovať proti Ammoncom, budeš naším náčelníkom, náčelníkom obyvateľov celého Galaádu." 9 Jefte odpovedal starším Galaádu: "Ak ma odvediete späť, aby som bojoval proti Ammoncom, a ak mi ich Jahve vydá na milosť, budem vaším náčelníkom?" 10 Starší Galaádu odpovedali Jeftemu: "Nech je Jahve svedkom medzi nami, ak neurobíme, ako si povedal." 11 Jefte odišiel so staršími Galaádu a ľud ho urobil svojím náčelníkom a vodcom. Jefte zopakoval všetky svoje podmienky v Micpe pred Jahvem.

Jefteho vyjednávanie s Ammoncami

12 Jefte poslal poslov k ammonskému kráľovi s odkazom: "Čo máme medzi sebou, že si prišiel, aby si bojoval proti mojej krajine?"
13 Kráľ Ammoncov odpovedal Jefteho poslom: "Keď Izrael vychádzal z Egypta, zabral moju krajinu od Arnonu až po Jabok a po Jordán. Vráť mi to teraz dobrovoľne!" 14 Jefte poslal znovu poslov k ammonskému kráľovi 15 a odkázal mu: "Takto hovorí Jefte: Izrael nezabral krajinu Moabcov ani Ammoncov. 16 Keď Izrael vyšiel z Egypta, tiahol púšťou po Trstinové more a prišiel do Kadeša. 17 Izrael poslal poslov k edomskému kráľovi s odkazom: ‚Dovoľ mi, prosím ťa, prejsť cez tvoju krajinu!‘ Ale edomský kráľ nechcel o tom ani počuť. K moabskému kráľovi tiež poslal poslov, ale ani ten nesúhlasil. Preto Izrael zostal v Kadeši. 18 Potom putoval púšťou a obišiel Edom a Moab. Tak prišli do krajiny východne od Moabu a utáborili sa za Arnonom, ale na moabské územie nevstúpili, lebo Arnon je moabskou hranicou. 19 Potom Izrael poslal poslov k Sichonovi, kráľovi Amorejcov, ktorý kraľoval v Chešbone, s odkazom: ‚Dovoľ mi prejsť, prosím ťa, cez tvoju krajinu až po moje miesto.‘ 20 Ale Sichon neveril Izraelu, že len prejde cez jeho územie; zhromaždil všetok svoj ľud, utáboril sa v Jahaci a bojoval proti Izraelu. 21 Jahve, Boh Izraela, vydal Sichona a všetok jeho ľud do rúk Izraela, on ho porazil a Izrael zaujal celú krajinu Amorejcov, ktorí bývali v tej krajine. 22 A zaujali celé územie Amorejcov od Arnonu až po Jabok a od púšte až po Jordán. 23 Teraz, keď Jahve, Boh Izraela, vyhnal Amorejcov pred svojím izraelským ľudom, ty ho chceš vyhnať? 24 Či ty nevlastníš všetko, čo ti tvoj boh Kemoš dal do vlastníctva? Tak aj my vlastníme, čo Jahve, náš Boh, vzal iným a nám dal do vlastníctva. 25 Vari si lepší ako Balak, Ciporov syn, moabský kráľ? Či sa on dal do sporu s Izraelom? Alebo pustil sa s ním do vojny? 26 Kým žil Izrael tristo rokov v Chešbone a v jeho osadách, v Aroere a v jeho osadách a vo všetkých mestách po oboch brehoch Arnonu, prečo ste mu ich neodňali v tom čase? 27 Ja som sa neprehrešil proti tebe, ale ty mi krivdíš, keď vedieš vojnu proti mne. Nech Sudca, Jahve, dnes rozsúdi medzi Izraelcami a kráľom Ammoncov!" 28 Ale kráľ Ammoncov nedal nič na slová, ktoré mu Jefte odkázal.

Jefteho sľub a víťazstvo

29 Jahveho duch zostúpil na Jefteho a ten prešiel Galaádom a Manassesom. Potom prešiel do galaádskej Micpy a z galaádskej Micpy prešiel k Ammoncom.
30 A Jefte urobil Jahvemu sľub: "Ak mi vydáš Ammoncov do rúk, 31 kto mi prvý vyjde v ústrety z dvier môjho domu, keď sa vrátim ako víťaz z boja proti Ammoncom, bude patriť Jahvemu a ja ho obetujem ako celopal." 32 Jefte tiahol do boja proti Ammoncom a Jahve mu ich vydal do rúk. 33 Bil ich od Aroeru až k Minitu (dvadsať miest) a až po Abel-Keramim. To bola veľmi ťažká porážka; a Ammonci boli pokorení pred Izraelcami. 34 Keď sa Jefte vracal do svojho domu v Micpe, tu mu vyšla v ústrety jeho dcéra, tancujúc za zvuku tamburín. Bolo to jeho jediné dieťa; okrem nej nemal ani syna, ani dcéru. 35 Keď ju zazrel, roztrhol si šaty a zvolal: "Beda, dcéra moja, ty ma naozaj ničíš! Práve ty ma privádzaš do nešťastia! Zaviazal som sa sľubom Jahvemu a nemôžem ho odvolať." 36 Ona mu odpovedala: "Otče môj, keď si sa zaviazal sľubom Jahvemu, urob so mnou, ako si prisľúbil, keďže ti Jahve doprial víťazstvo nad tvojimi nepriateľmi Ammoncami." 37 Potom prosila svojho otca: "Dopraj mi ešte toto: daj mi voľnosť ešte na dva mesiace. Rada by som sa odišla túlať do hôr a oplakávať svoje panenstvo so svojimi priateľkami." 38 On jej povedal: "Choď!" A prepustil ju na dva mesiace. Odišla teda so svojimi priateľkami a na horách oplakávala svoje panenstvo. 39 Po dvoch mesiacoch sa vrátila k otcovi a on splnil na nej sľub, ktorý urobil. Ona nepoznala muža. Odvtedy je zvykom v Izraeli, 40 že z roka na rok vychádzajú izraelské dcéry, aby štyri dni v roku oplakávali dcéru Galaádovca Jefteho.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk