Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

10. kapitola

1 Po Abimelechovi povstal na záchranu Izraela Tola, syn Puvvu, Dodovho syna, Isacharovec. Býval v Šamire v Efraimskom pohorí. 2 Bol sudcom v Izraeli dvadsaťtri rokov, potom zomrel a pochovali ho v Šamire. 3 Po ňom povstal Jair z Galaádu, ktorý súdil Izrael dvadsaťdva rokov. 4 Mal tridsať synov, ktorí jazdili na tridsiatich osliatkach a mali tridsať miest, ktoré sa dodnes volajú "Jairove stanové dediny" a ležia v krajine Galaád. 5 Keď Jair zomrel, pochovali ho v Kamone.

Útlak od Ammoncov

6 Izraelci opäť robili, čo je zlé v Jahveho očiach: slúžili Baalom a Aštartám, tiež bohom Aramu a bohom Sidonu a Moabu, bohom Ammoncov a Filištíncov. Opustili Jahveho a už mu neslúžili.
7 Vtedy vzbĺkol Jahveho hnev proti Izraelu a vydal ich do rúk Filištíncov a do rúk Ammoncov. 8 Tí sužovali a utláčali Izraelcov od toho roku osemnásť rokov, všetkých Izraelcov, ktorí bývali za Jordánom v krajine Amorejcov v Galaáde. 9 Ammonci prechádzali cez Jordán bojovať aj proti Júdovi, Benjamínovi a proti domu Efraima, takže Izraelci sa dostali do veľkej tiesne. 10 Vtedy Izraelci kričali k Jahvemu a hovorili: "Zhrešili sme proti tebe, lebo sme opustili Jahveho, svojho Boha, a slúžili sme Baalom." 11 Jahve odpovedal Izraelcom: "Či vás neutláčali Egypťania, Amorejci, Ammonci a Filištínci, 12 Sidonci, Amalek a Madiána? Ale keď ste kričali ku mne, vyslobodzoval som vás z ich rúk. 13 No vy ste ma opustili a slúžili ste cudzím bohom. Preto vás už nebudem zachraňovať. 14 Choďte a kričte k bohom, ktorých ste si vyvolili! Nech vás oni zachránia v čase vášho súženia!" 15 Izraelci odpovedali Jahvemu: "Zhrešili sme! Urob s nami, ako sa ti páči; len nás dnes vysloboď!" 16 A odstránili od seba cudzích bohov a slúžili Jahvemu. A Jahve už ďalej nezniesol utrpenie Izraela. 17 Ammonci sa pozvolávali a utáborili sa v Galaáde. Izraelci sa zišli a utáborili sa v Micpe. 18 Vtedy si galaádsky ľud, jeho náčelníci hovorili medzi sebou: "Ten muž, ktorý začne bojovať proti Ammoncom, bude náčelníkom všetkých obyvateľov Galaádu."