Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

1 Booz odišiel do brány mesta a tam si sadol. A tu práve tade prechádzal príbuzný, o ktorom hovoril Booz. Vtedy povedal: "Hej ty, poď sem a sadni si!" Ten človek pristúpil a sadol si. 2 Booz vzal desať mužov spomedzi starších mesta a povedal im: "Sadnite si sem!" A oni si sadli. 3 Potom povedal príbuznému: "Noemi, ktorá sa vrátila z Moabských polí, chce predať diel poľa, ktorý patril nášmu bratovi Elimelechovi. 4 Povedal som si teda, že ti to oznámim: ‚Odkúp si ho v prítomnosti tých, čo tu sedia, a starších môjho ľudu.‘ Ak chceš odkúpiť, odkúp! Ale ak nechceš, oznám mi to, aby som vedel. Ty si prvý, ktorý má právo odkupu. Ja som až po tebe." On odpovedal: "Ja to odkúpim." 5 Vtedy povedal Booz: "V ten deň, keď kúpiš z Noeminej ruky pole, získaš aj Moabku Rút, ženu zomrelého, aby si zachoval meno mŕtveho na jeho dedičstve." 6 Vtedy ten, ktorý mal právo na výkup, odpovedal: "Nemôžem ho odkúpiť pre seba, lebo sa bojím, že by som zničil svoje dedičstvo. Odkúp ty, čo som mal ja odkúpiť, lebo ja nemôžem použiť svoje právo výkupu." 7 Predtým bolo zvykom v Izraeli, že pri kúpe alebo výmene majetku na potvrdenie celej veci muž si vyzul obuv a dal ju tomu druhému. To bolo v Izraeli potvrdenie. 8 Ten, ktorý mal právo na výkup, povedal Boozovi: "Kúp to pre seba!" A vyzul si obuv. 9 Booz povedal starším a celému ľudu: "Vy ste dnes svedkami, že z Noeminých rúk získavam všetko, čo bolo Elimelechovo, a všetko, čo patrilo Machlonovi a Kiljonovi, 10 a že zároveň získavam za ženu Moabku Rút, vdovu po Machlonovi, aby som zachoval jeho meno na jeho dedičstve, aby meno zomrelého nezaniklo spomedzi jeho bratov a v rade mesta. Dnes ste toho svedkami." 11 Všetok ľud v bráne mesta i starší povedali: "Sme svedkami. Nech dá Jahve, aby žena, ktorá vchádza do tvojho domu, bola ako Ráchel a Lea, ktoré obe vybudovali dom Izraela! Buď mocný v Efrate, slávny v Betleheme! 12 Nech tvoj rod vďaka potomstvu, ktoré ti Jahve dá z tejto mladej ženy, bude podobný ako dom Pereca, ktorého Tamar porodila Júdovi!" 13 Booz si vzal Rút a stala sa jeho ženou. Keď vošiel k nej, Jahve ich požehnal a Rút počala a porodila syna. 14 Vtedy povedali ženy Noemi: "Nech je oslávený Jahve, ktorý ťa odo dneška nenecháva bez ochrancu. Nech sa meno tohto dieťaťa stane slávnym v Izraeli! 15 On bude tvojím utešiteľom a oporou v starobe, veď ho porodila tvoja nevesta, ktorá ťa miluje a ktorá dokázala, že ti je lepšia ako sedem synov." 16 Noemi vzala dieťa, položila si ho do lona a vychovávala ho ako vlastného syna. 17 Susedy mu dali meno, povedali: "Noemi sa narodil syn." A dali mu meno Obede. On je otec Izaja, Dávidovho otca. 18 Toto je Perecov rodokmeň: Perec bol otcom Checrona. 19 Checron bol otcom Rama, Ram bol otcom Amminadaba. 20 Amminadab bol otcom Nachšona, Nachšon bol otcom Salmona. 21 Salmon bol otcom Booza a Booz bol otcom Obeda. 22 Obed bol otcom Izaja a Izaj bol otcom Dávida.