Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

1 Booz odišiel do brány mesta a tam si sadol. A tu práve tade prechádzal príbuzný, o ktorom hovoril Booz. Vtedy povedal: "Hej ty, poď sem a sadni si!" Ten človek pristúpil a sadol si. 2 Booz vzal desať mužov spomedzi starších mesta a povedal im: "Sadnite si sem!" A oni si sadli. 3 Potom povedal príbuznému: "Noemi, ktorá sa vrátila z Moabských polí, chce predať diel poľa, ktorý patril nášmu bratovi Elimelechovi. 4 Povedal som si teda, že ti to oznámim: ‚Odkúp si ho v prítomnosti tých, čo tu sedia, a starších môjho ľudu.‘ Ak chceš odkúpiť, odkúp! Ale ak nechceš, oznám mi to, aby som vedel. Ty si prvý, ktorý má právo odkupu. Ja som až po tebe." On odpovedal: "Ja to odkúpim." 5 Vtedy povedal Booz: "V ten deň, keď kúpiš z Noeminej ruky pole, získaš aj Moabku Rút, ženu zomrelého, aby si zachoval meno mŕtveho na jeho dedičstve." 6 Vtedy ten, ktorý mal právo na výkup, odpovedal: "Nemôžem ho odkúpiť pre seba, lebo sa bojím, že by som zničil svoje dedičstvo. Odkúp ty, čo som mal ja odkúpiť, lebo ja nemôžem použiť svoje právo výkupu." 7 Predtým bolo zvykom v Izraeli, že pri kúpe alebo výmene majetku na potvrdenie celej veci muž si vyzul obuv a dal ju tomu druhému. To bolo v Izraeli potvrdenie. 8 Ten, ktorý mal právo na výkup, povedal Boozovi: "Kúp to pre seba!" A vyzul si obuv. 9 Booz povedal starším a celému ľudu: "Vy ste dnes svedkami, že z Noeminých rúk získavam všetko, čo bolo Elimelechovo, a všetko, čo patrilo Machlonovi a Kiljonovi, 10 a že zároveň získavam za ženu Moabku Rút, vdovu po Machlonovi, aby som zachoval jeho meno na jeho dedičstve, aby meno zomrelého nezaniklo spomedzi jeho bratov a v rade mesta. Dnes ste toho svedkami." 11 Všetok ľud v bráne mesta i starší povedali: "Sme svedkami. Nech dá Jahve, aby žena, ktorá vchádza do tvojho domu, bola ako Ráchel a Lea, ktoré obe vybudovali dom Izraela! Buď mocný v Efrate, slávny v Betleheme! 12 Nech tvoj rod vďaka potomstvu, ktoré ti Jahve dá z tejto mladej ženy, bude podobný ako dom Pereca, ktorého Tamar porodila Júdovi!" 13 Booz si vzal Rút a stala sa jeho ženou. Keď vošiel k nej, Jahve ich požehnal a Rút počala a porodila syna. 14 Vtedy povedali ženy Noemi: "Nech je oslávený Jahve, ktorý ťa odo dneška nenecháva bez ochrancu. Nech sa meno tohto dieťaťa stane slávnym v Izraeli! 15 On bude tvojím utešiteľom a oporou v starobe, veď ho porodila tvoja nevesta, ktorá ťa miluje a ktorá dokázala, že ti je lepšia ako sedem synov." 16 Noemi vzala dieťa, položila si ho do lona a vychovávala ho ako vlastného syna. 17 Susedy mu dali meno, povedali: "Noemi sa narodil syn." A dali mu meno Obede. On je otec Izaja, Dávidovho otca. 18 Toto je Perecov rodokmeň: Perec bol otcom Checrona. 19 Checron bol otcom Rama, Ram bol otcom Amminadaba. 20 Amminadab bol otcom Nachšona, Nachšon bol otcom Salmona. 21 Salmon bol otcom Booza a Booz bol otcom Obeda. 22 Obed bol otcom Izaja a Izaj bol otcom Dávida.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk