Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Privilégiá Izraela

1 Hovorím pravdu v Kristovi a moje svedomie, vedené Svätým Duchom, ma uisťuje, že to nie je luhanie:
2 v mojom srdci je veľký žiaľ a neprestajná bolesť. 3 Radšej by som bol aj prekliaty, odlúčený od Krista namiesto mojich bratov, mojich príbuzných podľa tela. 4 Oni sú Izraelci, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, Zákon, bohoslužbu, prisľúbenia. 5 Ich sú patriarchovia a z nich pochádza podľa tela Kristus, ktorý je Boh nad všetkým, zvelebený na veky! Amen.

Boh nie je neverný

6 Nie že by bolo zlyhalo Božie slovo. Nie všetci potomkovia Izraela sú Izraelom
7 a nie všetci sú Abrahámovými deťmi len preto, že sú jeho potomkovia, ale skrze Izáka budeš mať potomstvo. 8 To znamená, že nie sú považovaní za Božie deti, deti zrodené prirodzene, ale za deti prisľúbenia. 9 Lebo slovo prisľúbenia znie takto: O takomto čase prídem a Sára bude mať syna. 10 A nielen to. Rebeka počala z jedného muža, nášho otca Izáka. 11 A ešte pred narodením detí, predtým, ako urobili niečo dobré alebo zlé, aby zostalo v platnosti Božie rozhodnutie, čo sa týka vyvolenia, 12 ktoré nezáleží na skutkoch, ale na tom, ktorý povoláva, on jej povedal: Starší bude slúžiť mladšiemu, 13 ako je napísané: Miloval som Jakuba, Ezaua som nenávidel.

Boh nie je nespravodlivý

14 Čo na to povieme? Je Boh nespravodlivý? Vonkoncom nie!
15 Veď hovorí Mojžišovi: Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, zľutujem sa, nad kým sa zľutujem. 16 Nezávisí to teda od toho, kto chce, ani od toho, kto beží, ale od Boha, ktorý sa zmilúva. 17 Lebo Písmo hovorí faraónovi: Vzbudil som ťa nato, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno preslávilo po celej zemi. 18 Teda zmilúva sa, nad kým chce, a zatvrdzuje, koho chce. 19 Ty mi teda povieš: "Prečo potom ešte karhá? Lebo kto sa môže vzoprieť jeho vôli?" 20 Ale kto si ty, človeče, že odvrávaš Bohu? Vari povie výtvor tvorcovi: Prečo si ma takto urobil? 21 Alebo nemá hrnčiar moc nad hlinou, aby z tej istej hmoty urobil jednu nádobu na vznešené účely a druhú na všedné? 22 A čo ak Boh chcel ukázať svoj hnev a prejaviť svoju moc, a preto s veľkou trpezlivosťou znášal nádoby hnevu, čo si zasluhovali zničenie, 23 aby ukázal bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré vopred pripravil na slávu, 24 na nás, ktorých povolal nielen zo Židov, ale aj z pohanove…

Nevernosť a povolanie, predvídané Starým zákonom

25 Ako aj u Ozeáša hovorí: Pomenujem mojím ľudom toho, kto bol nie-môj-ľud a Milovanou tú, ktorá bola Nemilovaná.
26 Aj na mieste, kde sa im hovorilo: Vy nie ste môj ľud, budú sa volať synmi živého Boha. 27 Ale Izaiáš dáva toto vyhlásenie o Izraelovi: Ale hoci by tvojho ľudu, ó, Izrael, bolo ako piesku v mori, len zvyšok sa zachráni; 28 lebo Pán splní svoje slovo na zemi dokonale a rýchlo. 29 Ako predpovedal Izaiáš: Keby nám Pán Sabaot nebol ponechal malý zvyšok, boli by sme ako Sodoma, podobní Gomore. 30 Čo teda povedať? Že pohania, ktorí sa neusilovali o spravodlivosť, dosiahli spravodlivosť, a to spravodlivosť, ktorá je z viery, 31 Izrael však, ktorý sa usiloval o zákon spravodlivosti, nedospel k Zákonu. 32 Prečo? Lebo nevychádzali z viery, ale počítali so skutkami. Narazili na kameň úrazu, 33 ako je napísané: Pozrite, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia; ale kto v neho verí, nebude zahanbený.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk