Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Kresťan je oslobodený od Zákona

1 Vari neviete, bratia – hovorím k znalcom Zákona –, že Zákon má moc nad človekom, len dokiaľ žije?
2 Tak vydatú ženu viaže zákon k mužovi, dokiaľ on žije. Ale ak muž zomrie, je oslobodená od zákona, ktorý ju viazal k mužovi. 3 Kým teda žije muž, budú ju volať cudzoložnicou, ak sa stane ženou iného. Ale ak muž zomrie, je oslobodená od zákona a nie je cudzoložnicou, ak sa stane ženou iného. 4 Tak ste aj vy, bratia moji, zomreli Zákonu skrze Kristovo telo, aby ste patrili inému, tomu, ktorý vstal z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu. 5 Lebo kým sme boli v tele, hriešne náruživosti odhalené Zákonom pôsobili v našich údoch a prinášali svoje ovocie: smrť. 6 Ale teraz, keď sme zomreli tomu, čo nás držalo v zajatí, sme oslobodení od Zákona, aby sme slúžili v novosti ducha, a nie po starom, podľa litery.

Úloha Zákona

7 Čo teda povedať? Že Zákon je hriech? Vonkoncom nie! Ale hriech som poznal iba skrze Zákon. Veď by som nevedel o žiadostivosti, keby Zákon nehovoril: Nepožiadaš!
8 Ale hriech, keď sa mu naskytla príležitosť skrze prikázania, vzbudil vo mne všetky druhy žiadostivostí. Lebo bez Zákona je hriech mŕtvy. 9 Kedysi som žil bez Zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil 10 a ja som zomrel. Ukázalo sa, že prikázanie, ktoré ma malo viesť k životu, priviedlo ma k smrti. 11 Lebo hriech sa chopil príležitosti a použijúc prikázanie, zviedol ma a jeho prostredníctvom ma zabil. 12 Zákon je predsa svätý, aj prikázanie je sväté, spravodlivé a dobré. 13 Dobrá vec sa mi teda stala smrťou? Vôbec nie! Ale hriech použijúc to, čo je dobré, spôsobil mi smrť, aby sa ukázal ako hriech a aby sa prejavil v celej svojej hriešnosti prostredníctvom prikázania.

Vnútorný boj

14 Vieme, že Zákon je duchovný, ale ja som telesný, zapredaný hriechu.
15 Vlastne ani neviem, čo robím, lebo nerobím to, čo chcem, ale to, čo nenávidím. 16 No ak robím, čo nechcem, uznávam v súlade so Zákonom, že Zákon je dobrý; 17 ten skutok už vlastne nerobím ja, ale hriech, ktorý býva vo mne. 18 Lebo viem, že nijaké dobro nebýva vo mne, chcem povedať v mojom tele; veď chcieť dobro je mi na dosah, ale urobiť ho nie. 19 Vlastne nerobím dobro, ktoré chcem, ale pácham zlo, ktoré nechcem. 20 No ak robím to, čo nechcem, už to nerobím ja, ale hriech, ktorý býva vo mne. 21 Nachádzame teda zákon, ktorý sa mi vnucuje; keď chcem robiť dobro, len zlo je mi na dosah. 22 Podľa vnútorného človeka mám zaľúbenie v Božom zákone, 23 ale vo svojich údoch cítim iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. 24 Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohto tela zapredaného smrti? 25 Nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Ja sám teda rozumom slúžim Božiemu zákonu a svojím telom zákonu hriechu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk