Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

Krst

1 Čo máme teda povedať? Že máme zostať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Vonkoncom nie!
2 Veď sme zomreli hriechu. Ako by sme v ňom ešte mohli žiť? 3 Neviete, že náš krst nás zjednotil s Kristom, a tým nás zjednotil s jeho smrťou? 4 Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom. 5 Lebo ak sme s ním zrástli a stali sme sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj vo vzkriesení. 6 Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu. 7 Lebo kto je mŕtvy, je oslobodený od hriechu. 8 Ale ak sme mŕtvi s Kristom, veríme, že s ním aj žijeme, 9 vediac, že Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. 10 Jeho smrť bola smrťou hriechu, raz navždy, a jeho život je životom Bohu. 11 Tak aj vy zmýšľajte o sebe: že ste mŕtvi hriechu a živí Bohu v Ježišovi Kristovi.

Služba hriechu a služba spravodlivosti

12 Nech teda hriech nevládne ďalej vo vašom smrteľnom tele, žeby ste sa poddávali jeho žiadostiam.
13 Nerobte už zo svojich údov nástroje neprávosti v službách hriechu; ale oddajte sa Bohu ako živí, čo sa vrátili zo smrti, a vaše údy dajte ako nástroje spravodlivosti do služby Bohu. 14 Lebo hriech už nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod Zákonom, ale pod milosťou.

Kresťan je oslobodený z otroctva hriechu

15 Čo teda? Budeme páchať hriechy, lebo nie sme pod Zákonom, ale pod milosťou? Vôbec nie!
16 Neviete, že keď sa dáte niekomu do služby ako otroci, stanete sa otrokmi toho pána, ktorého musíte poslúchať, buď hriechu na smrť, alebo poslušnosti pre spravodlivosť? 17 No vďaka Bohu, že hoci ste boli kedysi otrokmi hriechu, zo srdca ste sa podriadili tomu učeniu, ktorému ste boli zverení, 18 ale oslobodení od hriechu stali ste sa služobníkmi spravodlivosti. 19 Hovorím po ľudsky s ohľadom na slabosť vášho tela. Lebo ako ste vydávali svoje údy na neprávosť, keď ste slúžili nečistote a neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy na posvätenie, aby slúžili spravodlivosti.

Ovocie hriechu a ovocie spravodlivosti

20 Keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní vzhľadom na spravodlivosť.
21 A aký úžitok ste mali zo skutkov, za ktoré sa dnes hanbíte? Veď ich koniec je smrť. 22 Ale teraz, keď ste oslobodení od hriechu a slúžite Bohu, máte svoje ovocie v posvätení a nakoniec večný život. 23 Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boh nám dáva svoj dar zadarmo, a to večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.