5. kapitola

Ospravodlivenie zárukou spásy

1 Keďže sme ospravodlivení z viery, sme teraz v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.
2 On nám dal vierou prístup k tejto milosti, v ktorej žijeme a chválime sa nádejou na Božiu slávu. 3 A nielen to: chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie prináša trpezlivosť, 4 trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť nádej. 5 A nádej nesklame, lebo Božiu lásku vlial do našich sŕdc Svätý Duch, ktorý nám bol daný. 6 Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bez sily. 7 Sotva by bol niekto ochotný zomrieť za spravodlivého človeka, za dobrého človeka by sa azda niekto odhodlal zomrieť. 8 Ale dôkazom, že Boh nás miluje, je to, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnikmi. 9 Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravodlivení jeho krvou. 10 My sme boli Božími nepriateľmi a Boh nás predsa smrťou svojho Syna zmieril so sebou; tým skôr nás spasí jeho životom, keď sme už zmierení. 11 A nielen to! Ale sa aj chválime v Bohu skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme dosiahli zmierenie.

Adam a Ježiš Kristus

12 Hriech vošiel do sveta skrze jedného človeka, Adama, a skrze hriech smrť. A tak smrť prenikla celé ľudstvo, keďže všetci ľudia zhrešili.
13 Aj pred Zákonom bol totiž hriech vo svete, ale hriech sa nepočíta, kde niet zákona; 14 a predsa smrť vždy panovala od Adama až po Mojžiša, aj nad tými, čo nezhrešili prestúpením podobným Adamovmu a ten bol predobrazom toho, kto mal prísť. 15 Ale s darom to nie je tak, ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar. 16 A s darom to nie je tak, ako s tým, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Lebo súd pre jedno previnenie priniesol odsúdenie, milosť však prináša ospravodlivenie z mnohých previnení. 17 Ak vskutku previnením jediného človeka začala kraľovať smrť, skrze toho jedného hriešnika, o čo viac budú tí, čo dostávajú hojnosť Božej milosti a dar spravodlivosti, žiť a kraľovať skrze jediného Ježiša Krista. 18 Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak poslušnosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravodlivenie, ktoré dáva život. 19 Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka mnohí sa stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného mnohí sa stanú spravodlivými. 20 Nato prišiel Zákon, aby sa rozmnožil hriech; ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť, 21 aby tak, ako hriech kraľoval v smrti, aj milosť kraľovala spravodlivosťou pre večný život skrze nášho Pána Ježiša Krista.