Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Napriek Božím prisľúbeniam

1 Akú výhodu má teda Žid? Aký úžitok je z obriezky?
2 Veľký v každom ohľade. Predovšetkým ten, že Boh im zveril svoje prisľúbenia. 3 Čo teda, ak niektorí boli neverní? Zmarí ich nevernosť Božiu vernosť? 4 Vonkoncom nie! Nech je jasné, že Boh je vo svojich prísľuboch pravdivý, kým každý človek je klamár, ako je napísané: Ty Bože, máš pravdu, keď hovoríš, a zvíťazíš, keď budeš predvolaný pred súd. 5 Ale ak naša neprávosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti, čo na to povieme? Boh je vari nespravodlivý, keď nás stíha hnevom? Hovorím to po ľudsky. 6 Vonkoncom nie. Inak, ako bude potom Boh súdiť svet? 7 Ale ak moja lož dá vyniknúť Božej pravde na jeho slávu, prečo som ešte súdený ako hriešnik? 8 Nie je tak, ako o nás potupne rozširujú a ako niektorí tvrdia, že hovoríme: "Robme zlo, aby vzišlo dobro"? Títo si zaslúžia, aby boli odsúdení.

Všetci sú vinní

9 Čo teda? Máme my, Židia, nejakú prednosť? Vôbec nie. Lebo sme dokázali, že všetci sú hriešnikmi, či Židia, či Gréci.
10 Ako je napísané: Nik nie je spravodlivý, celkom nik. 11 Nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. 12 Všetci poblúdili, úplne sa zvrhli, nikto nerobí dobre, celkom nik. 13 Ich hrtan je otvorený hrob, ich jazyk samý med. Jed vreteníc je za ich perami. 14 Ústa majú plné kliatby a horkosti. 15 Ich nohy sa náhlia prelievať krv, 16 ničenie a zrúcaniny sú na ich cestách. 17 Nepoznajú cestu k pokoju. 18 Nemajú Božiu bázeň. 19 A vieme, že všetko, čo hovorí Zákona, hovorí tým, čo sú pod Zákonom, aby si všetci zatvorili ústa a celý svet sa uznal vinným pred Bohom. 20 Lebo nikto nebude pred ním uznaný za spravodlivého tým, že zachováva Zákon: Zákon iba ukazuje, čo je hriech.

Zjavenie Božej spravodlivosti

21 Ale teraz, nezávisle od Zákona, bola Božia spravodlivosť privedená na svetlo, Zákon i Proroci to dosvedčujú,
22 Božia spravodlivosť, ktorá účinkuje skrze vieru v Ježiša Krista vo všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu: 23 veď všetci zhrešili a sú zbavení Božej slávy. 24 Ale sú uznaní za spravodlivých zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi: 25 Boh ho ustanovil ako prostriedok zmierenia jeho krvou skrze vieru, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy 26 v čase Božej trpezlivosti; v terajšom čase chcel ukázať svoju spravodlivosť, aby on sám bol spravodlivý a ospravodlivil toho, čo sa odvoláva na vieru v Ježiša.

Úloha viery

27 Kde je teda príčina vystatovať saj? Je vylúčená. Akým zákonom? Skutkov? Nie, ale zákonom viery.
28 Myslíme si, že človek je ospravodlivený skrze vieru, bez skutkov podľa Zákona. 29 Či je Boh teda len Bohom Židov, a nie aj pohanov? Veru, aj pohanov; 30 lebo je len jediný Boh, ktorý ospravodliví obrezaných, lebo majú vieru, aj neobrezaných pre vieru. 31 Zbavujeme teda vierou Zákon jeho hodnoty? Vôbec nie! Naopak, Zákon potvrdzujeme.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk