Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Napriek Božím prisľúbeniam

1 Akú výhodu má teda Žid? Aký úžitok je z obriezky?
2 Veľký v každom ohľade. Predovšetkým ten, že Boh im zveril svoje prisľúbenia. 3 Čo teda, ak niektorí boli neverní? Zmarí ich nevernosť Božiu vernosť? 4 Vonkoncom nie! Nech je jasné, že Boh je vo svojich prísľuboch pravdivý, kým každý človek je klamár, ako je napísané: Ty Bože, máš pravdu, keď hovoríš, a zvíťazíš, keď budeš predvolaný pred súd. 5 Ale ak naša neprávosť dáva vyniknúť Božej spravodlivosti, čo na to povieme? Boh je vari nespravodlivý, keď nás stíha hnevom? Hovorím to po ľudsky. 6 Vonkoncom nie. Inak, ako bude potom Boh súdiť svet? 7 Ale ak moja lož dá vyniknúť Božej pravde na jeho slávu, prečo som ešte súdený ako hriešnik? 8 Nie je tak, ako o nás potupne rozširujú a ako niektorí tvrdia, že hovoríme: "Robme zlo, aby vzišlo dobro"? Títo si zaslúžia, aby boli odsúdení.

Všetci sú vinní

9 Čo teda? Máme my, Židia, nejakú prednosť? Vôbec nie. Lebo sme dokázali, že všetci sú hriešnikmi, či Židia, či Gréci.
10 Ako je napísané: Nik nie je spravodlivý, celkom nik. 11 Nik nie je rozumný, nik nehľadá Boha. 12 Všetci poblúdili, úplne sa zvrhli, nikto nerobí dobre, celkom nik. 13 Ich hrtan je otvorený hrob, ich jazyk samý med. Jed vreteníc je za ich perami. 14 Ústa majú plné kliatby a horkosti. 15 Ich nohy sa náhlia prelievať krv, 16 ničenie a zrúcaniny sú na ich cestách. 17 Nepoznajú cestu k pokoju. 18 Nemajú Božiu bázeň. 19 A vieme, že všetko, čo hovorí Zákon, hovorí tým, čo sú pod Zákonom, aby si všetci zatvorili ústa a celý svet sa uznal vinným pred Bohom. 20 Lebo nikto nebude pred ním uznaný za spravodlivého tým, že zachováva Zákon: Zákon iba ukazuje, čo je hriech.

Zjavenie Božej spravodlivosti

21 Ale teraz, nezávisle od Zákona, bola Božia spravodlivosť privedená na svetlo, Zákon i Proroci to dosvedčujú,
22 Božia spravodlivosť, ktorá účinkuje skrze vieru v Ježiša Krista vo všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu: 23 veď všetci zhrešili a sú zbavení Božej slávy. 24 Ale sú uznaní za spravodlivých zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi: 25 Boh ho ustanovil ako prostriedok zmierenia jeho krvou skrze vieru, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy 26 v čase Božej trpezlivosti; v terajšom čase chcel ukázať svoju spravodlivosť, aby on sám bol spravodlivý a ospravodlivil toho, čo sa odvoláva na vieru v Ježiša.

Úloha viery

27 Kde je teda príčina vystatovať sa? Je vylúčená. Akým zákonom? Skutkov? Nie, ale zákonom viery.
28 Myslíme si, že človek je ospravodlivený skrze vieru, bez skutkov podľa Zákona. 29 Či je Boh teda len Bohom Židov, a nie aj pohanov? Veru, aj pohanov; 30 lebo je len jediný Boh, ktorý ospravodliví obrezaných, lebo majú vieru, aj neobrezaných pre vieru. 31 Zbavujeme teda vierou Zákon jeho hodnoty? Vôbec nie! Naopak, Zákon potvrdzujeme.