Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

2. kapitola

Aj Židia sú predmetom Božieho hnevu

1 A tak, človeče, nemáš výhovorku, keď súdiš, nech si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté.
2 A my vieme, že Boží súd sa koná podľa pravdy na tých, čo robia také veci. 3 Azda si myslíš, človeče, že ty, čo súdiš tých, čo robia také veci, a sám ich robíš, unikneš Božiemu súdu? 4 Alebo pohŕdaš bohatstvom jeho láskavosti, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia láskavosť ťa chce priviesť k pokániu? 5 Ty svojou zaťatosťou a nekajúcim srdcom hromadíš si hnev na Deň Hnevu, keď sa zjaví spravodlivý Boží súd, 6 ktorý odplatí každému podľa jeho skutkov: 7 večným životom tým, čo vytrvalosťou v dobrých skutkoch hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, 8 hnevom a rozhorčením tým, čo tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa neprávosti. 9 Súženie a úzkosť doľahnú na každého človeka, ktorý pácha zlo, najprv na Žida, potom na Gréka. 10 Sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro, najprv Žida, potom Gréka. 11 Veď Boh nikomu nenadŕža.

Napriek Zákonu

12 Všetci, čo zhrešili bez poznania Zákona, nebudú súdení na základe toho Zákona, ale tí, čo zhrešili poznajúc Zákon, budú súdení podľa toho Zákona.
13 Tak pred Bohom nie sú spravodliví tí, čo počúvajú Zákon, ale tí, čo Zákon zachovávajú, budú ospravodlivení. 14 A keď pohania, ktorí Zákon nepoznajú, od prírody robia, čo Zákon požaduje, hoci Zákon nemajú, sami sebe sú Zákonom. 15 Tým ukazujú, že majú požiadavky Zákona vpísané vo svojich srdciach. To dokazuje ich svedomie, ako aj vnútorný úsudok, karhajúci alebo schvaľujúci, ktorý majú o svojich skutkoch. 16 Všetko to bude jasné v deň, keď Boh skrze Ježiša bude podľa môjho evanjelia súdiť, čo je skryté v ľuďoch. 17 A čo ty, ktorý hrdo nosíš meno Žid? Cítiš sa istý, lebo sa spoliehaš na Zákon a chváliš sa v Bohu? 18 Poznáš jeho vôľu a poučovaný Zákonom vieš posúdiť, čo je lepšie. 19 Namýšľaš si, že si vodcom slepých, svetlom pre tých, čo sú vo tme, 20 vychovávateľom nerozumných a učiteľom nedospelých, lebo máš v Zákone stelesnenie múdrosti a pravdy. 21 Prečo učíš iných, a sám seba neučíš? Kážeš: nekradni, a ty kradneš. 22 Hovoríš: nepáchaj cudzoložstvo, a ty cudzoložíš. Ošklivíš si modly, a vykrádaš ich chrámy. 23 Chváliš sa Zákonom, a prestupovaním Zákona znevažuješ Boha. 24 Lebo je napísané: Pre vás sa pohania rúhajú Božiemu menu.

Napriek obriezke

25 Obriezka ti osoží, ak zachovávaš Zákon. No ak Zákon prestupuješ, aj popri svojej obriezke ako keby si nebol nikdy prijal obriezku.
26 A zasa, ak neobrezaný zachováva predpisy Zákona, nebude sa mu neobriezka počítať za obriezku? 27 A neobrezaný na tele, ktorý plní Zákon, bude súdiť teba, ktorý napriek litere a obriezke Zákon prestupuješ. 28 Lebo Židom nie je ten, kto je ním navonok, a obriezka nie je tá, ktorú vidieť navonok na tele, 29 ale pravým Židom je ten, kto je ním vnútri, a obriezkou je obriezka srdca v duchu, nie podľa litery: taký má chválu od Boha, a nie od ľudí.