Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Aj Židia sú predmetom Božieho hnevu

1 A tak, človeče, nemáš výhovorku, keď súdiš, nech si ktokoľvek. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté.
2 A my vieme, že Boží súd sa koná podľa pravdy na tých, čo robia také veci. 3 Azda si myslíš, človeče, že ty, čo súdiš tých, čo robia také veci, a sám ich robíš, unikneš Božiemu súdu? 4 Alebo pohŕdaš bohatstvom jeho láskavosti, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia láskavosť ťa chce priviesť k pokániu? 5 Ty svojou zaťatosťou a nekajúcim srdcom hromadíš si hnev na Deň Hnevu, keď sa zjaví spravodlivý Boží súd, 6 ktorý odplatí každému podľa jeho skutkov: 7 večným životom tým, čo vytrvalosťou v dobrých skutkoch hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, 8 hnevom a rozhorčením tým, čo tvrdošijne odporujú pravde a oddávajú sa neprávosti. 9 Súženie a úzkosť doľahnú na každého človeka, ktorý pácha zlo, najprv na Žida, potom na Gréka. 10 Sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro, najprv Žida, potom Gréka. 11 Veď Boh nikomu nenadŕža.

Napriek Zákonu

12 Všetci, čo zhrešili bez poznania Zákona, nebudú súdení na základe toho Zákona, ale tí, čo zhrešili poznajúc Zákon, budú súdení podľa toho Zákona.
13 Tak pred Bohom nie sú spravodliví tí, čo počúvajú Zákon, ale tí, čo Zákon zachovávajú, budú ospravodlivení. 14 A keď pohania, ktorí Zákon nepoznajú, od prírody robia, čo Zákon požaduje, hoci Zákon nemajú, sami sebe sú Zákonom. 15 Tým ukazujú, že majú požiadavky Zákona vpísané vo svojich srdciach. To dokazuje ich svedomie, ako aj vnútorný úsudok, karhajúci alebo schvaľujúci, ktorý majú o svojich skutkoch. 16 Všetko to bude jasné v deň, keď Boh skrze Ježiša bude podľa môjho evanjelia súdiť, čo je skryté v ľuďoch. 17 A čo ty, ktorý hrdo nosíš meno Žid? Cítiš sa istý, lebo sa spoliehaš na Zákon a chváliš sa v Bohu? 18 Poznáš jeho vôľu a poučovaný Zákonom vieš posúdiť, čo je lepšie. 19 Namýšľaš si, že si vodcom slepých, svetlom pre tých, čo sú vo tme, 20 vychovávateľom nerozumných a učiteľom nedospelých, lebo máš v Zákone stelesnenie múdrosti a pravdy. 21 Prečo učíš iných, a sám seba neučíš? Kážeš: nekradni, a ty kradneš. 22 Hovoríš: nepáchaj cudzoložstvo, a ty cudzoložíš. Ošklivíš si modly, a vykrádaš ich chrámy. 23 Chváliš sa Zákonom, a prestupovaním Zákona znevažuješ Boha. 24 Lebo je napísané: Pre vás sa pohania rúhajú Božiemu menu.

Napriek obriezke

25 Obriezka ti osoží, ak zachovávaš Zákon. No ak Zákon prestupuješ, aj popri svojej obriezke ako keby si nebol nikdy prijal obriezku.
26 A zasa, ak neobrezaný zachováva predpisy Zákona, nebude sa mu neobriezka počítať za obriezku? 27 A neobrezaný na tele, ktorý plní Zákon, bude súdiť teba, ktorý napriek litere a obriezke Zákon prestupuješ. 28 Lebo Židom nie je ten, kto je ním navonok, a obriezka nie je tá, ktorú vidieť navonok na tele, 29 ale pravým Židom je ten, kto je ním vnútri, a obriezkou je obriezka srdca v duchu, nie podľa litery: taký má chválu od Boha, a nie od ľudí.