Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

Odporúčania a pozdravy

1 Odporúčam vám našu sestru Fébu, diakonku cirkvi v Kenchreách.
2 Prijmite ju v Pánovi, ako sa patrí na Boží ľud, a pomáhajte jej vo všetkom, čo bude od vás potrebovať, veď aj ona pomáhala mnohým, aj mne samému. 3 Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristovi Ježišovi. 4 Oni nastavili vlastné krky za môj život. Nielen ja som im zaviazaný vďakou, ale aj všetky cirkvi z pohanov. 5 Pozdravte aj cirkev, ktorá sa schádza v ich dome. Pozdravte môjho milého Epaineta, prvotinu, ktorú Ázia obetovala Kristovi. 6 Pozdravte Máriu, ktorá veľa pracovala pre vás. 7 Pozdravte Andronika a Juniáša, mojich príbuzných a spoluväzňov, známych medzi apoštolmi, ktorí boli kresťanmi skôr ako ja. 8 Pozdravte Amplimáta, môjho milovaného priateľa v Pánovi. 9 Pozdravte Urbana, môjho spolupracovníka v Kristovi, i môjho milovaného Stachysa. 10 Pozdravte Apella, osvedčeného v Kristovi. Pozdravte domácich Aristobulových. 11 Pozdravte Herodióna, môjho príbuzného. Pozdravte členov Narcisovho domu, veriacich v Pána. 12 Pozdravte Tryfainu a Tryfózu, ktoré pracujú pre Pána. Pozdravte milovanú Persidu, ktorá veľa pracovala pre Pána. 13 Pozdravte Rúfa, vyvoleného v Pánovi, i jeho aj moju matku. 14 Pozdravte Asynkrita, Flegonta, Hermesa, Patrobasa, Hermasa a bratov, čo sú s nimi. 15 Pozdravte Filológa a Júliu, Nerea, jeho sestru i Olympasa a všetkých veriacich, čo sú s nimi. 16 Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Všetky Kristove cirkvi vás pozdravujú.

Upozornenie. Prvé postskriptum

17 Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protiklade s učením, ktoré ste prijali, vyhýbajte sa im.
18 Lebo takíto neslúžia Kristovi, nášmu Pánovi, ale svojmu bruchu a sladkými rečami a poklonami zvádzajú srdcia nevinných. 19 O vašej poslušnosti už vedia všetci. Preto mám z vás radosť, ale chcem, aby ste boli múdri v dobrom a neskúsení v zlom. 20 Boh pokoja čoskoro rozmliaždi satana pod vašimi nohami. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami!

Posledné pozdravy. Druhé postskriptum

21 Pozdravuje vás môj spolupracovník Timotej, tiež Lucius, Jason a Sosipater, moji príbuzní.
22 Pozdravujem vás v Pánovi ja, Tercius, čo píšem tento list. 23 Pozdravuje vás Gájus, hostiteľ môj i celej cirkvi. 24 Pozdravuje vás Erastus, správca mestskej pokladne, a brat Kvartus.

Doxológia

25 Tomu, kto má moc utvrdiť vás podľa evanjelia, ktoré som vám priniesol hlásajúc Ježiša Krista, na základe zjavenia toho Božieho tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté a zahalené mlčaním,
26 ale dnes je zjavené a skrze Písma, ktoré ho predpovedajú, z príkazu večného Boha vyjavené všetkým národom, aby ich doviedlo k poslušnosti viery; 27 k Bohu, ktorý je jediný múdry, skrze Ježiša Krista, jemu sláva na veky vekov! Amen.