Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

15. kapitola

1 My, silní, sme povinní znášať slabosti slabých a nehľadať, čo sa nám páči. 2 Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a na budovanie. 3 Lebo Kristus nehľadal, čo sa jemu páčilo, ale ako je napísané: Padajú na mňa urážky tých, čo teba urážajú. 4 Vlastne všetko, čo bolo napísané v minulosti, bolo napísané nám na poučenie, aby sme si vytrvalosťou a útechou, ktoré máme z Písma, udržali živú nádej. 5 Nech vám Boh vytrvalosti a útechy dá, aby ste žili svorne medzi sebou podľa príkladu Ježiša Krista, 6 a tak jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša Krista. 7 Preto prijímajte jeden druhého, ako Kristus prijal vás na Božiu slávu. 8 Hovorím totiž, že Kristus sa stal sluhom obrezaných v záujme Božej pravdivosti, aby splnil prisľúbenia dané otcom; 9 národy oslavujú Boha pre jeho milosrdenstvo, ako je napísané v Písme: Preto ťa budem chváliť medzi národmi a spievať na slávu tvojho mena. 10 A ešte: Radujte sa národy s jeho ľudom. 11 A znova: Chváľte Pána, všetky národy, oslavujte ho, všetci ľudia! 12 A Izaiáš zasa hovorí: Bude koreň Jesseho, ten, ktorý povstane, aby vládol nad národmi. V neho budú dúfať národy. 13 Nech Boh nádeje naplní vás, ktorí veríte, všetkou radosťou a pokojom a mocou Svätého Ducha dá vzrásť vašu nádej!

Pavlova služba

14 Ja som presvedčený, bratia moji, že ste plní dobroty, naplnení poznaním, takže sa môžete vzájomne napomínať.
15 Predsa som vám napísala, miestami dosť odvážne, aby som vám obnovil spomienky pre milosť, ktorú mi Boh dal, 16 aby som bol sluhom Krista u pohanov, sluhom Božieho evanjelia, aby sa pohania stali príjemnou obetou, posvätenou Svätým Duchom. 17 Môžem sa teda chváliť v Kristovi Ježišovi, pokiaľ ide o Božie dielo. 18 Neodvážil by som sa hovoriť niečo, čo prostredníctvom mňa nerobil Kristus, aby priviedol pohanov k poslušnosti slovom a skutkom, 19 mocou znamení a mocou Božieho Ducha. Tak som všetko dookola, od Jeruzalema až po Ilýriu, naplnil Kristovým evanjeliom. 20 Usiloval som sa hlásať evanjelium tam, kde Kristovo meno ešte nebolo známe, aby som nestaval na cudzom základe, 21 ale ako je napísané: Uvidia tí, ktorým ho nezvestovali, a pochopia tí, čo nič nepočuli.

Plány na cestu

22 Preto sa mi nikdy nepodarilo prísť k vám.
23 Teraz som už ukončil poslanie v týchto krajoch a už roky túžim prísť k vám. 24 Preto, keď sa vypravím do Španielska, dúfam, že vás cestou uvidím a že ma ta odprevadíte, keď sa s vami trocha poteším. 25 Teraz sa zberám do Jeruzalema poslúžiť svätým, 26 lebo Macedónsko a Achajsko sa rozhodli urobiť zbierku pre chudobných cirkevnej obce v Jeruzaleme. 27 Radi to urobili a sú aj ich dlžníkmi. Lebo ak pohania dostali účasť na ich duchovných hodnotách, povinní sú zasa poslúžiť im v hmotných potrebách. 28 Keď to dokončím a úradne im odovzdám túto zbierku, vydám sa cez vás do Španielska. 29 Viem, že keď k vám prídem, prídem s plnosťou Kristovho požehnania. 30 Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku Ducha, zápaste spolu so mnou v modlitbách, ktoré vysielate k Bohu za mňa, 31 aby ma zachránil pred neveriacimi v Judei a aby moja pomoc, ktorú nesiem do Jeruzalema, bola milá svätým. 32 Po tom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami. 33 Boh pokoja nech je s vami všetkými! Amen.