Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

Duchovná bohoslužba

1 Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás povzbudzujem, aby ste svoje telá prinášali ako obetu živú, svätú, milú Bohu: to je vaša duchovná bohoslužba.
2 Nepripodobňujte sa zmýšľaniu tohto sveta, ale nechajte sa premeniť Bohom úplnou obnovou vášho zmýšľania. Tak budete môcť chápať, čo je Božia vôľa, totiž, čo je potrebné, jemu milé a dokonalé.

Pokora a láska v spoločenstve

3 Milosťou, ktorá mi je daná, hovorím každému z vás, aby ste sa nepreceňovali, ale aby ste sa cenili správnym spôsobom podľa stupňa viery, ktorú každému dal Boh.
4 Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, 5 tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi. 6 Podľa schopností, ktoré nám Boh dal, máme rozličné úlohy. Ak sme dostali dar prorokovať, ohlasujeme Božie slovo v súlade s vierou, ktorú sme dostali. 7 Ak sme dostali dar pomáhať iným, pomáhajme im! Kto má dar učiť, nech učí. 8 Kto má dar povzbudzovania, nech povzbudzuje! Kto dáva niečo iným, nech to robí nezištne. Kto je predstavený v spoločenstve, nech je starostlivý. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne. 9 Vaša láska nech je bez pretvárky! Nenáviďte zlo! Priľnite k dobru! 10 Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti! 11 V horlivosti neochabujte, buďte horlivého ducha, slúžte Pánovi! 12 Nech vám nádej dodáva radosti, v súžení buďte stáli, v modlitbe vytrvalí! 13 Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní!

Láska ku všetkým ľuďom, aj k nepriateľom

14 Žehnajte tých, čo vás prenasledujú; žehnajte a nepreklínajte!
15 Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi! 16 Majte navzájom to isté priaznivé zmýšľanie jeden o druhom, nemyslite si o sebe vysoko, ale prikláňajte sa k tomu, čo je ponížené. Nemajte záľubu vo vlastnej múdrosti! 17 Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé. Majte na srdci, čo je dobré pred všetkými ľuďmi! 18 Žite v pokoji so všetkými, ak je to možné a záleží to na vás. 19 Milovaní, nepomstite sa sami, ale ponechajte miesto hnevu! Veď je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. 20 Ale keď je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho; ak je smädný, daj mu piť; keď to spravíš, žeravé uhlie mu nasypeš na hlavu. 21 Nedaj sa premôcť zlom, ale dobrom premáhaj zlo!