Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Zvyšok Izraela

1 Pýtam sa teda: Či Boh odvrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraelec, Abrahámov potomok z Benjamínovho kmeňa.
2 Boh neodvrhol svoj ľud, ktorý vopred poznal. Alebo neviete, čo hovorí Písmo o Eliášovi, ktorý sa žaluje Bohu na Izrael: 3 Pane, tvojich prorokov pozabíjali, tvoje oltáre zborili. Zostal som sám a aj na môj život striehnu. 4 Čo mu odpovedal Boh? Zachoval som si sedemtisíc mužov, ktorí nezohli kolená pred Baalom. 5 Tak aj v tomto čase zostal zvyšok, vyvolený z milosti. 6 Ale ak z milosti, už nie pre skutky, inak by milosť nebola milosťou. 7 Čo teda? Izrael nedosiahol, čo hľadal; ale dosiahli to vyvolení. Ostatní boli zatvrdení, 8 ako je napísané v Písme: Boh im dal ducha tvrdého spánku: nemajú oči, aby videli, uši, aby počuli, až do dnešného dňa. 9 Dávid tiež hovorí: Nech ich vlastný stôl je im nástrahou, pascou, pohoršením a odplatou! 10 Nech sa im v očiach zatmie, aby nevideli, a ich chrbát navždy zohni!

Budúca obnova

11 Teraz sa pýtam: Vari sa tak potkli, aby padli? Vôbec nie! Ale ich pád priniesol spásu pohanom, aby potom na nich žiarlili.
12 Ak je ich pád pre svet bohatstvom a ich malý počet bohatstvom pre pohanov, čím bude ich plná účasť? 13 No hovorím vám, pohanom: Ako apoštol pohanov vážim si svoju službu, 14 ale s tou nádejou, že vzbudím žiarlivosť svojich pokrvných a zachránim z nich aspoň niekoľkých. 15 Lebo ak ich odvrhnutie je zmierením sveta, čím bude ich prijatie, ak nie vzkriesením z mŕtvych?

Planá oliva a oliva štepená

16 Ak sú prvotiny cesta zasvätené Bohu, tak aj celé cesto je Bohu zasvätené. Ak je svätý koreň, potom aj ratolesti.
17 Ale ak boli niektoré ratolesti odlomené a ty, planá oliva, bol si zaštepený na ich miesto a stal si sa účastným na koreni a oleji olivy, 18 nevyvyšuj sa nad tie ratolesti. Ak sa vyvyšuješ, mysli, že ty nenesieš koreň, ale koreň teba. 19 Povieš: Tie ratolesti boli odťaté, aby som bol zaštepený ja. 20 Dobre. Boli odťaté preto, že neverili, a teba drží viera. Nenamýšľaj si, radšej sa boj! 21 Ak Boh neušetril Židov, prirodzené ratolesti, ani teba neušetrí! 22 Maj teda pred očami Božiu dobrotu i prísnosť: prísnosť voči tým, čo padli, a Božiu dobrotu voči tebe, ak vytrváš verný tomu dobru; inak budeš aj ty odťatý. 23 Ale aj oni budú naštepení späť, ak nezostanú v nevere: Boh má totiž moc znovu ich naštepiť. 24 Veď ak si ty bol odrezaný z planej olivy, na ktorú si od prírody patril, a si zaštepený proti prírode do dobrej olivy, o čo skôr budú zaštepení do vlastnej olivy tí, čo pochádzajú z nej!

Obrátenie Izraela

25 Nechcem, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo a mali záľubu vo vlastnej múdrosti, že na časť Izraela zaľahla slepota dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov,
26 a tak bude spasený celý Izrael, ako je napísané: Zo Siona príde Vysloboditeľ a odvráti od Jakuba bezbožnosť. 27 A toto bude moja zmluva s nimi, keď odstránim ich hriechy. 28 Vzhľadom na šírenie evanjelia sú Božími nepriateľmi kvôli vám; vzhľadom na vyvolenie sú milovanými kvôli svojim otcom. 29 Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné. 30 Ako ste vy kedysi neposlúchali Boha a teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neposlušnosť, 31 tak aj oni teraz neposlúchajú pre milosrdenstvo, ktoré sa vám dostalo, aby aj oni dostali milosrdenstvo v prítomnom čase. 32 Boh totiž všetkých uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval.

Hymnus na milosrdnú múdrosť

33 Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedy! Aké nepochopiteľné sú jeho rozhodnutia a nevyspytateľné jeho cesty!
34 Veď kto pozná Pánovo zmýšľanie? Kto bol jeho radcom? 35 Kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? 36 Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky! Amen.