Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Židia nepoznali Božiu spravodlivosť

1 Bratia, z celého srdca túžim a Boha za nich prosím, aby boli spasení.
2 Veď im môžem dosvedčiť, že horlia za Boha, ale tá horlivosť nie je vedená správnym poznaním. 3 Keďže nepoznajú Božiu cestu spravodlivosti a usilujú sa postaviť svoju vlastnú spravodlivosť, vzopreli sa podriadiť sa spravodlivosti Božej. 4 Lebo cieľom a ukončením Mojžišovho Zákona je Kristus, ktorý prináša spravodlivosť každému, kto verí.

Mojžišom zvestovaná spravodlivosť

5 Veď Mojžiš píše o spravodlivosti, ktorá je zo Zákona: Človek, ktorý ju bude plniť, bude mať život skrze ňu.
6 Ale spravodlivosť zrodená z viery hovorí toto: Nehovor vo svojom srdci: Kto vystúpi do neba?, totiž priviesť dolu Krista; 7 alebo: Kto zostúpi do priepasti?, totiž vyviesť Krista spomedzi mŕtvych. 8 Ale čo hovorí? Slovo je blízko teba, na tvojich perách a v tvojom srdci, totiž slovo viery, ktoré hlásame. 9 Lebo ak tvoje pery vyznávajú: "Ježiš je Pán" a vo svojom srdci veríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. 10 Lebo kto verí srdcom, dosiahne spravodlivosť a keď ústami vyznáva, dosiahne spásu. 11 Veď Písmo hovorí: Ktokoľvek v neho verí, nebude zahanbený. 12 Preto niet rozdielu medzi Židom a Grékom, pohanom, lebo všetci majú toho istého Pána, bohatého pre všetkých, čo ho vzývajú. 13 Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.

Nemajú výhovorku

14 Ale ako ho budú vzývať, ak v neho neuverili? A ako môžu veriť, ak o ňom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?
15 A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké krásne sú nohy tých, čo prinášajú dobrú zvesť! 16 Lenže všetci Dobrú zvesť neposlúchli. Lebo Izaiáš povedal: Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali? 17 Viera sa teda rodí z počúvania a počúvanie z Kristovho slova. 18 Pýtam sa: Azda nepočuli? Ale áno: Po celej zemi sa rozlieha ich hlas, ich posolstvo všetkými končinami zeme. 19 Ale znovu sa pýtam: Nepochopil Izrael to posolstvo? Už Mojžiš hovorí: Urobím vás žiarlivými na národ, ktorý ani nie je národom, proti nerozumnému národu vzbudím váš hnev. 20 A Izaiáš sa odvažuje dodať: Našli ma tí, čo ma nehľadali, zjavil som sa tým, čo sa na mňa nepýtali. 21 A na adresu Izraela hovorí: Celý deň som vystieral ruky k ľudu neposlušnému a odvrávajúcemu.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk