Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

10. kapitola

Židia nepoznali Božiu spravodlivosť

1 Bratia, z celého srdca túžim a Boha za nich prosím, aby boli spasení.
2 Veď im môžem dosvedčiť, že horlia za Boha, ale tá horlivosť nie je vedená správnym poznaním. 3 Keďže nepoznajú Božiu cestu spravodlivosti a usilujú sa postaviť svoju vlastnú spravodlivosť, vzopreli sa podriadiť sa spravodlivosti Božej. 4 Lebo cieľom a ukončením Mojžišovho Zákona je Kristus, ktorý prináša spravodlivosť každému, kto verí.

Mojžišom zvestovaná spravodlivosť

5 Veď Mojžiš píše o spravodlivosti, ktorá je zo Zákona: Človek, ktorý ju bude plniť, bude mať život skrze ňu.
6 Ale spravodlivosť zrodená z viery hovorí toto: Nehovor vo svojom srdci: Kto vystúpi do neba?, totiž priviesť dolu Krista; 7 alebo: Kto zostúpi do priepasti?, totiž vyviesť Krista spomedzi mŕtvych. 8 Ale čo hovorí? Slovo je blízko teba, na tvojich perách a v tvojom srdci, totiž slovo viery, ktoré hlásame. 9 Lebo ak tvoje pery vyznávajú: "Ježiš je Pán" a vo svojom srdci veríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. 10 Lebo kto verí srdcom, dosiahne spravodlivosť a keď ústami vyznáva, dosiahne spásu. 11 Veď Písmo hovorí: Ktokoľvek v neho verí, nebude zahanbený. 12 Preto niet rozdielu medzi Židom a Grékom, pohanom, lebo všetci majú toho istého Pána, bohatého pre všetkých, čo ho vzývajú. 13 Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.

Nemajú výhovorku

14 Ale ako ho budú vzývať, ak v neho neuverili? A ako môžu veriť, ak o ňom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?
15 A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké krásne sú nohy tých, čo prinášajú dobrú zvesť! 16 Lenže všetci Dobrú zvesť neposlúchli. Lebo Izaiáš povedal: Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali? 17 Viera sa teda rodí z počúvania a počúvanie z Kristovho slova. 18 Pýtam sa: Azda nepočuli? Ale áno: Po celej zemi sa rozlieha ich hlas, ich posolstvo všetkými končinami zeme. 19 Ale znovu sa pýtam: Nepochopil Izrael to posolstvo? Už Mojžiš hovorí: Urobím vás žiarlivými na národ, ktorý ani nie je národom, proti nerozumnému národu vzbudím váš hnev. 20 A Izaiáš sa odvažuje dodať: Našli ma tí, čo ma nehľadali, zjavil som sa tým, čo sa na mňa nepýtali. 21 A na adresu Izraela hovorí: Celý deň som vystieral ruky k ľudu neposlušnému a odvrávajúcemu.