Predchádzajúca kapitola

10. kapitola

Židia nepoznali Božiu spravodlivosť

1 Bratia, z celého srdca túžim a Boha za nich prosím, aby boli spasení.
2 Veď im môžem dosvedčiť, že horlia za Boha, ale tá horlivosť nie je vedená správnym poznaním. 3 Keďže nepoznajú Božiu cestu spravodlivosti a usilujú sa postaviť svoju vlastnú spravodlivosť, vzopreli sa podriadiť sa spravodlivosti Božej. 4 Lebo cieľom a ukončením Mojžišovho Zákona je Kristus, ktorý prináša spravodlivosť každému, kto verí.

Mojžišom zvestovaná spravodlivosť

5 Veď Mojžiš píše o spravodlivosti, ktorá je zo Zákona: Človek, ktorý ju bude plniť, bude mať život skrze ňu.
6 Ale spravodlivosť zrodená z viery hovorí toto: Nehovor vo svojom srdci: Kto vystúpi do neba?, totiž priviesť dolu Krista; 7 alebo: Kto zostúpi do priepasti?, totiž vyviesť Krista spomedzi mŕtvych. 8 Ale čo hovorí? Slovo je blízko teba, na tvojich perách a v tvojom srdci, totiž slovo viery, ktoré hlásame. 9 Lebo ak tvoje pery vyznávajú: "Ježiš je Pán" a vo svojom srdci veríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. 10 Lebo kto verí srdcom, dosiahne spravodlivosť a keď ústami vyznáva, dosiahne spásu. 11 Veď Písmo hovorí: Ktokoľvek v neho verí, nebude zahanbený. 12 Preto niet rozdielu medzi Židom a Grékom, pohanom, lebo všetci majú toho istého Pána, bohatého pre všetkých, čo ho vzývajú. 13 Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.

Nemajú výhovorku

14 Ale ako ho budú vzývať, ak v neho neuverili? A ako môžu veriť, ak o ňom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?
15 A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: Aké krásne sú nohy tých, čo prinášajú dobrú zvesť! 16 Lenže všetci Dobrú zvesť neposlúchli. Lebo Izaiáš povedal: Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali? 17 Viera sa teda rodí z počúvania a počúvanie z Kristovho slova. 18 Pýtam sa: Azda nepočuli? Ale áno: Po celej zemi sa rozlieha ich hlas, ich posolstvo všetkými končinami zeme. 19 Ale znovu sa pýtam: Nepochopil Izrael to posolstvo? Už Mojžiš hovorí: Urobím vás žiarlivými na národ, ktorý ani nie je národom, proti nerozumnému národu vzbudím váš hnev. 20 A Izaiáš sa odvažuje dodať: Našli ma tí, čo ma nehľadali, zjavil som sa tým, čo sa na mňa nepýtali. 21 A na adresu Izraela hovorí: Celý deň som vystieral ruky k ľudu neposlušnému a odvrávajúcemu.