Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

1 Falošné váhy sú Jahvemu odporné,lež správna miera sa mu páči. 2 Za pýchou chodieva potupa. U skromných prebýva múdrosť. 3 Priamych ľudí vedie ich statočnosť, bezbožných ničí ich falošnosť. 4 V deň hnevu bohatstvo nebude na osoh, spravodlivosť však zachráni pred smrťou. 5 Čestnému človeku rovná cestu jeho spravodlivosť, zlý hynie pre svoju zlobu. 6 Dobrých ľudí uchráni ich spravodlivosť, podliaci zahynú pre svoje vášne. 7 Nádej bezbožného hynie pri jeho smrti, nazmar vychádza úfnosť nemravníka. 8 Spravodlivý sa vyslobodí z nešťastia, zlý doň upadne namiesto neho. 9 Bezbožný svojimi rečami chce blížnemu škodiť, ale spravodliví ho zachránia rozumným slovom. 10 Mesto jasá nad šťastím spravodlivého; pri skaze zlých ozývajú sa výkriky radosti. 11 Z požehnania čestných ľudí vznikajú mestá, reči bezbožných ich rúcajú. 12 Hlúpy dáva najavo, že blížnym pohŕda, rozumný človek mlčí. 13 Klebetník obchádza a vyzrádza tajnosti, človek hodný dôvery drží u seba zverené reči. 14 Kde niet dobrej vlády, upadá celý národ. Úspech je ovocím dlhého plánovania. 15 Kto ručí za neznámeho, škodí sebe, kto nerád dáva záruky, je bez starostí. 16 Pôvabná žena je na česť svojmu mužovi, ale ak sa vysmieva čnosti, hanobí rodinu. Nedbalí nemajú peniaze nikdy, podnikaví dosiahnu bohatstvo. 17 Láskavý človek robí dobre sebe samému, ale človek bezcitný sužuje vlastnú rodinu. 18 Bezbožný človek berie podvodnú mzdu, ale kto robí spravodlivosť, má zaručenú správnu odmenu. 19 Tak spravodlivosť získava život, ale kto robí zle, smeruje k smrti. 20 Jahvemu sa protivia skazené srdcia, miluje tých, čo sa správajú čestne. 21 Dozaista zlý nebude bez trestu, ale spravodlivý a celý jeho rod sa zachráni. 22 Zlatá obrúčka v svinskom rypáku je pekná žena, ale bez taktu. 23 Želanie spravodlivého vyústi v šťastí, koniec zlých v hneve. 24 Kto štedro dáva, vždy viac máva. Kto žgrloší bez miery, tomu vždy chýba. 25 Kto robí dobre, bude prekvitať. Kto občerstvuje, bude občerstvený. 26 Ľud preklína toho, kto obilie nevydá za núdze, ale žehná toho, kto svoje obilie predáva. 27 Kto pracuje pre verejné dobro, bude obľúbený. Kto hľadá zlo, toho zlo zastihne. 28 Kto skladá dôveru v bohatstvo, zahynie s ním. Spravodliví vypučia ako zeleň stromov. 29 Kto vnáša do svojej rodiny rozvrat, zdedí búrku. Hlúpy sa stane múdremu otrokom. 30 Odplata spravodlivého je šťastný život, ale zlí zahynú predčasne. 31 Ak spravodlivý dostáva odplatu tu na zemi, tým viac bezbožný a hriešny!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk