8. kapitola

Lampy svietnika

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2 "Prehovor s Áronom; povieš mu: Keď budeš rozmiestňovať lampy, nech svetlo tých siedmich lámp padá dopredu, pred svietnik." 3 Áron tak urobil. Rozmiestnil lampy na prednej strane svietnika, ako Jahve prikázal Mojžišovi. 4 Tento svietnik bol zhotovený z tepaného zlata, od podstavca až po kvety, ktoré boli tiež z tepaného zlata. Svietnik bol zhotovený podľa vzoru, ktorý Jahve ukázal Mojžišovi.

Zasvätenie Levitov Bohu

5 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
6 "Vezmi Levitov spomedzi Izraelcov a očisť ich. 7 Toto urobíš, aby si ich očistil: pokropíš ich očistnou vodou, oni si oholia britvou celé telo a operú si šaty, tak budú očistení. 8 Potom vezmú jedného býka s pokrmovou obetou jemnej múky, zamiesenej s olejom, a ty vezmeš druhého býka na obetu za hriech. 9 Potom privedieš Levitov pred Stan Stretávania a zhromaždíš celú izraelskú pospolitosť. 10 Keď privedieš Levitov pred Jahveho, Izraelci na nich vložia ruky. 11 Potom Áron ponúkne Levitov Jahvemu pohybom predkladania ako obetu od Izraelcov. Tak budú určení na službu Jahvemu. 12 Potom Leviti vložia ruky na hlavy býkov a ty obetuješ jedného ako obetu za hriech a druhého ako celopal Jahvemu, aby si vykonal obrad zmierenia za Levitov. 13 Nato postavíš Levitov pred Árona a jeho synov a ponúkneš ich pohybom predkladania Jahvemu. 14 Takto oddelíš Levitov od ostatných Izraelcov, aby mi patrili. 15 Potom Leviti začnú službu v Stane Stretávania. Očistíš ich a ponúkneš ich pohybom predkladania, 16 lebo sú mi odovzdaní ako "darovaní" spomedzi Izraelcov. Nahradzujú tých, ktorí otvárajú materské lono, všetkých prvorodených; prisvojil som si ich spomedzi Izraelcov. 17 Lebo mne patrí všetko prvorodené u Izraelcov, človek alebo zviera: zasvätil som si ich toho dňa, keď som pobil všetko prvorodené v Egyptskej krajine 18 a namiesto všetkých prvorodených Izraelcov som si vzal Levitov. 19 Levitov dávam Áronovi a jeho synom ako "darovaných" spomedzi Izraelcov; aby za Izraelcov konali obradnú službu v Stane Stretávania a konali na Izraelcoch obrad zmierenia, aby nikoho z Izraelcov nezasiahla rana za to, že sa priblížili k svätyni." 20 Mojžiš, Áron a celá pospolitosť Izraelcov urobili s Levitmi celkom tak, ako o nich prikázal Jahve Mojžišovi; tak s nimi Izraelci urobili. Tak urobili s nimi. 21 Leviti sa očistili, vyprali si šaty a Áron ich ponúkol pohybom predkladania Jahvemu. Potom na nich vykonal obrad zmierenia, aby ich očistil. 22 Potom Levitom bolo dovolené konať službu v Stane Stretávania pred Áronom a jeho synmi. Tak s nimi urobili, ako prikázal Jahve Mojžišovi o Levitoch.

Trvanie ich služby

23 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
24 "Toto platí o Levitoch. Od dvadsiateho piateho roku vyššie sa každý Levita ujme funkcie v Stane Stretávania. 25 Od päťdesiateho roku už nebude povinný slúžiť; už nebude mať funkciu; 26 bude pomáhať svojim bratom, keď budú konať službu v Stane Stretávania, ale sám už nebude konať službu. Takto budeš robiť, pokiaľ ide o povinnosti Levitov."