Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Lampy svietnika

1 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
2 "Prehovor s Áronom; povieš mu: Keď budeš rozmiestňovať lampy, nech svetlo tých siedmich lámp padá dopredu, pred svietnik." 3 Áron tak urobil. Rozmiestnil lampy na prednej strane svietnika, ako Jahve prikázal Mojžišovi. 4 Tento svietnik bol zhotovený z tepaného zlata, od podstavca až po kvety, ktoré boli tiež z tepaného zlata. Svietnik bol zhotovený podľa vzoru, ktorý Jahve ukázal Mojžišovi.

Zasvätenie Levitov Bohu

5 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
6 "Vezmi Levitov spomedzi Izraelcov a očisť ich. 7 Toto urobíš, aby si ich očistil: pokropíš ich očistnou vodou, oni si oholia britvou celé telo a operú si šaty, tak budú očistení. 8 Potom vezmú jedného býka s pokrmovou obetou jemnej múky, zamiesenej s olejom, a ty vezmeš druhého býka na obetu za hriech. 9 Potom privedieš Levitov pred Stan Stretávania a zhromaždíš celú izraelskú pospolitosť. 10 Keď privedieš Levitov pred Jahveho, Izraelci na nich vložia ruky. 11 Potom Áron ponúkne Levitov Jahvemu pohybom predkladania ako obetu od Izraelcov. Tak budú určení na službu Jahvemu. 12 Potom Leviti vložia ruky na hlavy býkov a ty obetuješ jedného ako obetu za hriech a druhého ako celopal Jahvemu, aby si vykonal obrad zmierenia za Levitov. 13 Nato postavíš Levitov pred Árona a jeho synov a ponúkneš ich pohybom predkladania Jahvemu. 14 Takto oddelíš Levitov od ostatných Izraelcov, aby mi patrili. 15 Potom Leviti začnú službu v Stane Stretávania. Očistíš ich a ponúkneš ich pohybom predkladania, 16 lebo sú mi odovzdaní ako "darovaní" spomedzi Izraelcov. Nahradzujú tých, ktorí otvárajú materské lono, všetkých prvorodených; prisvojil som si ich spomedzi Izraelcov. 17 Lebo mne patrí všetko prvorodené u Izraelcov, človek alebo zviera: zasvätil som si ich toho dňa, keď som pobil všetko prvorodené v Egyptskej krajine 18 a namiesto všetkých prvorodených Izraelcov som si vzal Levitov. 19 Levitov dávam Áronovi a jeho synom ako "darovaných" spomedzi Izraelcov; aby za Izraelcov konali obradnú službu v Stane Stretávania a konali na Izraelcoch obrad zmierenia, aby nikoho z Izraelcov nezasiahla rana za to, že sa priblížili k svätyni." 20 Mojžiš, Áron a celá pospolitosť Izraelcov urobili s Levitmi celkom tak, ako o nich prikázal Jahve Mojžišovi; tak s nimi Izraelci urobili. Tak urobili s nimi. 21 Leviti sa očistili, vyprali si šaty a Áron ich ponúkol pohybom predkladania Jahvemu. Potom na nich vykonal obrad zmierenia, aby ich očistil. 22 Potom Levitom bolo dovolené konať službu v Stane Stretávania pred Áronom a jeho synmi. Tak s nimi urobili, ako prikázal Jahve Mojžišovi o Levitoch.

Trvanie ich služby

23 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal:
24 "Toto platí o Levitoch. Od dvadsiateho piateho roku vyššie sa každý Levita ujme funkcie v Stane Stretávania. 25 Od päťdesiateho roku už nebude povinný slúžiť; už nebude mať funkciu; 26 bude pomáhať svojim bratom, keď budú konať službu v Stane Stretávania, ale sám už nebude konať službu. Takto budeš robiť, pokiaľ ide o povinnosti Levitov."
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk