Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Obetný dar vozov

1 V ten deň, keď Mojžiš ukončil postavenie Príbytku, pomazal ho a posvätil ho so všetkým jeho zariadením, aj oltár so všetkým jeho príslušenstvom.
2 Keď to všetko pomazal a posvätil, kniežatá Izraela priniesli obetu; boli to hlavy rodín, kniežatá kmeňov, ktoré riadili sčítanie. 3 Priviedli svoju obetu pred Jahveho: šesť krytých vozov a dvanásť volov, jeden voz za dve kniežatá a za každé po jednom volovi. Priviedli ich pred Príbytok. 4 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal: 5 "Prijmi ich od nich. Nech sa použijú pri službe Stanu Stretávania. Odovzdáš ich Levitom, každému primerane jeho službe." 6 Mojžiš prebral vozy i voly a odovzdal ich Levitom. 7 Dva vozy a štyri voly dal Geršonovým synom primerane ich službe. 8 Štyri vozy a osem volov dal Merariho synom primerane ich službe, ktorú mali plniť pod vedením Itamara, syna kňaza Árona. 9 Ale Kehatovým synom nedal vôbec nič, lebo oni mali službu pri posvätných predmetoch, ktoré mali nosiť na pleciach.

Obetné dary pri posviacke

10 V ten deň, keď bol oltár pomazaný, kniežatá priniesli obetné dary na jeho posviacku. Priniesli svoj obetný dar pred oltár
11 a Jahve povedal Mojžišovi: "Každý deň nech jedno knieža prinesie svoj obetný dar na posviacku oltára." 12 Prvého dňa priniesol svoj obetný dar Nachšon, Amminadabov syn, z Júdovho kmeňa. 13 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 14 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 15 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 16 jeden cap na obetu za hriech 17 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Nachšona, Amminadabovho syna. 18 Druhého dňa priniesol svoj obetný dar Netaneel, Cuarov syn, knieža kmeňa Isachar. 19 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 20 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 21 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 22 jeden cap na obetu za hriech 23 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Netaneela, Cuarovho syna. 24 Tretieho dňa priniesol svoj obetný dar Eliab, Chelonov syn, knieža kmeňa Zabulon. 25 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 26 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 27 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 28 jeden cap na obetu za hriech 29 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Eliaba, Chelonovho syna. 30 Štvrtého dňa priniesol svoj obetný dar Elicur, Šedeurov syn, knieža kmeňa Ruben. 31 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 32 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 33 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 34 jeden cap na obetu za hriech 35 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Elicura, Šedeurovho syna. 36 Piateho dňa priniesol svoj obetný dar Šelumiel, Curišaddajov syn, knieža kmeňa Simeon. 37 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 38 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 39 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 40 jeden cap na obetu za hriech 41 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Šelumiela, Curišaddajovho syna. 42 Šiesteho dňa priniesol svoj obetný dar Eljasaf, Reuelov syn, knieža kmeňa Gad. 43 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 44 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 45 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 46 jeden cap na obetu za hriech 47 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Eljasafa, Reuelovho syna. 48 Siedmeho dňa priniesol svoj obetný dar Elišama, Ammihudov syn, knieža kmeňa Efraim. 49 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 50 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 51 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 52 jeden cap na obetu za hriech 53 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Elišamu, Ammihudovho syna. 54 Ôsmeho dňa priniesol svoj obetný dar Gamliel, Pedacurov syn, knieža kmeňa Manasses. 55 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 56 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 57 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 58 jeden cap na obetu za hriech 59 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Gamliela, Pedacurovho syna. 60 Deviateho dňa priniesol svoj obetný dar Abidan, Gideoniho syn, knieža kmeňa Benjamín. 61 Jeho obetný dar: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 62 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 63 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 64 jeden cap na obetu za hriech 65 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Abidana, Gideoniho syna. 66 Desiateho dňa priniesol svoj obetný dar Achiezer, Ammišaddajov syn, knieža kmeňa Dan. 67 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 68 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 69 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 70 jeden cap na obetu za hriech 71 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov, päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Achiezera, Ammišaddajovho syna. 72 Jedenásteho dňa priniesol svoj obetný dar Pagiel, Okranov syn, knieža kmeňa Ašer. 73 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 74 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 75 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 76 jeden cap na obetu za hriech 77 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Pagiela, Okranovho syna. 78 Dvanásteho dňa priniesol svoj obetný dar Achira, Enanov syn, knieža kmeňa Neftali. 79 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov, jedna strieborná čaša na kropenie o váhe sedemdesiat šeklov (šeklov svätyne), obe plné jemnej múky zamiesenej s olejom na pokrmovú obetu, 80 jedna zlatá panvica z desiatich šeklov, plná kadidla, 81 jeden mladý býk, jeden baran a jeden jednoročný baránok na celopal, 82 jeden cap na obetu za hriech 83 a na obetu spoločenstva dva voly, päť baranov, päť capov a päť jednoročných baránkov. To bol obetný dar Achiru, Enanovho syna. 84 To boli obetné dary od kniežat Izraela na posviacku oltára v deň, keď bol pomazaný: dvanásť strieborných mís, dvanásť strieborných čiaš na kropenie, dvanásť zlatých panvíc; 85 jedna strieborná misa vážila stotridsať šeklov a každá čaša na kropenie sedemdesiat šeklov, všetkého striebra tých nádob bolo dvetisíc štyristo šeklov svätyne; 86 dvanásť zlatých panvíc, plných kadidla; každá panvica vážila desať šeklov, šeklov svätyne, zlato tých panvíc vážilo celkom stodvadsať šeklov. 87 Všetkého dobytka na celopal bolo: dvanásť býkov, dvanásť baranov, dvanásť jednoročných baránkov s príslušnými pokrmovými obetami. Na obetu za hriech dvanásť capov. 88 Všetkého dobytka na obetu spoločenstva bolo dvadsaťštyri býkov, šesťdesiat baranov, šesťdesiat capov a šesťdesiat jednoročných baránkov. Toto boli obetné dary na posviacku oltára po jeho pomazaní. 89 Keď Mojžiš vchádzal do Stanu Stretávania, aby sa zhováral s Ním, počul hlas, ktorý hovoril k nemu zhora spomedzi dvoch cherubov na zľutovnici, ktorá bola na arche Svedectva. Takto s Ním hovorieval.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk